Connect with us

Marknadsnyheter

Vitrolife Group beslutar om nedskrivning hänförligt till Igenomix om SEK 4,3 miljarder och ger en uppdatering om det fjärde kvartalet 2023

Published

on

  • Icke kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 4,3 miljarder i det fjärde kvartalet 2023, relaterat till nedskrivning av goodwill kopplat till förvärvet av Igenomix 2021.
  • Igenomix, numera känt som affärsområde Genetic Services, förblir en kärnverksamhet för den nya företagsstrategin för Vitrolife Group. Dock har vi utmaningar att hantera på kort sikt.
  • Vitrolife Group lämnar även preliminära siffror avseende resultatet i fjärde kvartalet med en försäljning på 904 MSEK, en tillväxt på 6%, bruttomarginal på 56,9% och en EBITDA-marginal på 32,5%.

Icke kassaflödespåverkande nedskrivning

Vitrolife Group (NASDAQ: VITR) har idag beslutat om en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 4,3 miljarder i det fjärde kvartalet i enlighet med IFRS redovisningsstandard. Nedskrivningen motsvarar 31% av det totala bokförda beloppet för goodwill och andra immateriella rättigheter, hänförliga till förvärvet av Igenomix. Nedskrivningen kommer att rapporteras som Övriga rörelsekostnader utanför den sedvanliga segmentsrapporteringen.

Nedskrivningen orsakas delvis på grund av ökad goodwill, som genererades av uppgången i aktiekursen vid nyemissionen av aktier för förvärvsfinansieringen av Igenomix 2021. Detta var i enlighet med IFRS. Den tillväxt som krävs för att balansera det bokförda värdet utmanas på kort sikt, men Vitrolife Group har fortsatt tilltro till de långsiktiga tillväxtutsikterna för Genetic Services. Vidare har en ökad diskonteringsränta (WACC) påverkat nedskrivningen.

Affärsområde Genetic Services är en kärnkomponent i vår nya företagsstrategi för Vitrolife Group. Vi fortsätter våra handlingsplaner för att förbättra försäljningen och lönsamheten och vi är övertygade att vi har förmågan att leverera gentemot våra långsiktiga finansiella mål för koncernen.  

Uppdatering avseende fjärde kvartalet 2023
Preliminärt (ej granskade av bolagets revisorer) resultat för det fjärde kvartalet

SEK (miljoner) Q4 Q4 FY FY
2023 2022 2023 2022
Nettoomsättning 904 855 3512 3234
 Americas 290 303 1160 1144
 EMEA 343 316 1286 1163
 APAC 271 236 1066 927
Bruttomarginal (%)  56,9%  54,2%  56,3%    55,0%
Nedskrivning 4 300 4 300
EBITDA 294 273 1 136 1 050
EBITDA-marginal (%) 32,5% 31,9% 32,3% 32,5%
Operativt kassaflöde  171 166 757 636

Försäljningstillväxten för det fjärde kvartalet var 6% och i lokala valutor 5%. Försäljningen i marknadsregion Americas minskade med 8%, EMEA och APAC ökade med 6% respektive 5% i lokala valutor.

För helåret 2023, ökade försäljningen med 9%, eller 10% justerat för avslutad verksamhet. I lokala valutor var den 4% och 5% exklusive avslutad verksamhet. Försäljningen, i lokala valutor och exklusive avslutad verksamhet, inom marknadsregion Americas minskade med 3%, EMEA och APAC ökade med 6% respektive 16%.

Vitrolife Group kommer att, i enlighet med tidigare kommunikation, att presentera bokslutskommuniké för 2023 den 2 februari.

Denna information är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-23 20:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tolf, CFO, telefon 031-766 90 21

Göteborg, januari 23, 2024
VITROLIFE AB (publ) 
Bronwyn Brophy O´Connor, CEO

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/

Pressmeddelandet kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar styrelsens och ledningens nuvarande uppfattning med hänsyn till marknaden, vissa framtida händelser och finansiellt resultat. Även om uttalandena bygger på uppskattningar anser företagsledningen att förväntningarna som återges i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden, och inga garantier kan ges för att förväntningarna kommer att visa sig korrekta. Framåtblickande uttalanden baseras på omständigheterna dagen för offentliggörandet och det faktiska resultatet kan vara väsentligt annorlunda. Vitrolife Group frånsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör Vitrolife Groups verksamhet och bransch beskrivs i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Dessa utgörs främst av omvärldsrisker, operationella risker samt finansiella risker. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.