Connect with us

Marknadsnyheter

White Pearl Technology Group AB förvärvar femtio procent av latinamerikansk digital tjänsteleverantör – Ataraxy Digital

Published

on

White Pearl Technology Group (WPTG) förvärvar 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital, en industriagnostisk digital tjänsteleverantör med huvudkontor i Montevideo i Uruguay, för 50 000 USD som erläggs med kontant betalning. Återstående delen av aktierna delas lika mellan de två grundarna, Federico Imparatta och Martín Alcalde som fortsätter att driva byrån som en del av WPTG som förväntas omsätta mellan 2,7 – 3 miljoner SEK under räkenskapsåret 2024.

 WPTG skrev avsiktsförklaring om förvärvet den 14 december 2023 och affären formaliseras idag. Det nya tillskottet till WPTG:s omfattande portfölj av diversifierade IT-företag på tillväxtmarknader markerar WPTG:s fortsatta expansion in på den blomstrande latinamerikanska marknaden men också in på marknaden för hårdvaruutveckling i Indien och Kina.

–  Integrationen av Ataraxy Digitals expertis bygger ut kompetensportföljen inom mobilitet, artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och Internet of Things (IoT) och ger mervärden för våra kunder. Deras specialiserade utveckling av automation ger våra team möjlighet att effektivisera nästa generations processer, få nya insikter och förbättra användarupplevelsen genom sömlös användning av skräddarsydd augmentation. Den här positiva förstärkningen av våra plattformar och kompetenser öppnar upp nya marknader och höjer graden av differentiering jämfört med konkurrenter, säger Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group.

–  Ataraxy Digital är en användarcentrerad digital produktbyrå som hjälper ledande varumärken att skapa digitala produkter som stimulerar framsteg, säger Federico Imparatta och Martín Alcalde, grundare av Ataraxy Digital. Vi ser med entusiasm fram emot de nya affärsmöjligheterna och den styrka vi får genom samarbetet med WPTG, och vi ser nu fram emot vår gemensamma resa.

WPTGs tillväxtstrategi och förvärv

Även om förra årets tillväxt var organisk är det avgörande för WPTG att fortsätta lägga till fler IT-konsultföretag med djup teknisk kunskap för att ge företagsgruppen en bred marknadsnärvaro. Förvärvet av Ataraxy bör ses i ljuset av WPTG:s tillväxtstrategi.

WPTG har ett tydligt program för förvärv, baserat på behoven i varje lokal marknad såväl som den globala marknaden. Företagsgruppen kommer att fortsätta sitt uttalade mål att förvärva företag som adderar lösningar och verksamheter som ger mer att erbjuda kunderna i form av helhetslösningar inom IT. Företag som Ataraxy Digital främjar WPTGs försäljning av fler produkter och tjänster.

WPTG består av 28 dotterbolag som tillhandahåller IT-tjänster. Genom förvärvet stärker WPTG den redan högt diversifierade affärsmodell som realiseras genom ett brett utbud av specialiserade tjänster i sina olika företag.

Tillägg: Den 12 juli 2023 skrev WPTG en avsiktsförklaring om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Independent Software Solutions Consulting Pty Ltd (ISSC). Parterna beslöt ömsesidigt att inte genomföra affären.

Förvärvet i korthet

 • White Pearl Technology Group AB förvärvar 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital
 • Återstående delen av aktierna delas lika mellan de två grundarna, Federico Imparatta och Martín Alcalde
 • Ataraxy Digital förväntas att omsätta 2,7 till 3 miljoner SEK, 2024.

Köpeskilling

50 000 USD genom kontant betalning

Genomförande av transaktionen

1 februari 2024 

Rådgivare

Företagets Certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari, 2024 klockan 15.40 CET.

Om Ataraxy Digital

Ataraxy Digital är en användarcentrerad digital produktdesigner som driver idéförverkligande genom unika expertis att integrera mjukvara, UX och digital strategi. Med expertis inom mobil, webb, produktidéer och företagslösningar hjälper Ataraxy Digital ledande varumärken att utforma digitala produkter som stimulerar framsteg. www.ataraxydigital.com 

For further information, please contact:

Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group

E-mail: ir@whitepearltech.com, Phone: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group

E-mail: jenny.oijermark@whitepearltech.com, Phone: +46 707340804

The Company’s Certified Adviser is Swedish North Point Securities AB.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser WPTGs avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende WPTGs framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om WPTG anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. WPTG garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken WPTG eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP AB

White Pearl Technology Group (WPTG), är baserat och listat i Stockholm på Nasdaq First North Growth Market som WPTG. Koncernen består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknologi. De är diversifierade IT-företag som säljer tjänster, egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Korrigering: Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Published

on

By

MAR-etikett felaktigt infogad i tidigare offentliggjort pressmeddelande.

Finansiell information fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 509 548 kronor (223 383)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 663 917 kronor (-2 648 274)

Finansiell information helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 812 524 kronor (280 688)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 721 007 kronor (-10 445 598)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Sound Dimension AB beviljas ett patent i Indien. Patentet skyddar det tekniska ramverket för hur olika högtalare kommunicerar och anpassar sig till varandra för att ge en optimerad ljudbild.
 • Sound Dimension inleder ett samarbete med bolaget Staxto rörande försäljning och marknadsföring av Sound Dimensions lösningar för strömningstjänster.
 • Vid en extra bolagsstämma den 20 november beslutades om en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital minskas med 9 531 691,43 SEK, från 10 033 359,40SEK till 501 667,97 SEK. Minskningen medför att aktiens kvotvärde minskar från 0,20 SEK till 0,01 SEK per aktie.
 • Kunden Anker Innovation redovisar totalt över 42 000 produkter producerade under tredje kvartalet 2023, vilket motsvarar ca 45 000 USD i licensintäkter för Sound Dimension
 • Styrelseledamoten Martin Sandberg offentliggjorde förvärv av 800 000 aktier i Sound Dimension. Martin Sandberg äger därmed 1,6 procent av bolagets aktier.
 • Musikstreamingföretaget Melodies genomförde en implementation av Sound Dimensions lösning AiFi Together i sin app Melodies Music.
 • Vd Rickard Riblom offentliggjorde köp av 978 659 aktier. Rickard Riblom äger därmed 1,92 procent av bolagets aktier.
 • Kontrollbalansräkning upprättades av styrelsen, men då kapitalet återställts innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad, kallade inte styrelsen till kontrollstämma.

Väsentliga händelser under året

 • Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 000 kronor.
 • Styrelsen beslutade den 10 juli, med bemyndigande från årsstämman, om en företrädesemission om högst 40 638 760 aktier, motsvarande högst cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 85 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.
 • Sound Dimension beviljades ett lån om 1, 5 MSEK från Almi. Lånet ska användas för kommersialiseringsprocessen och utvecklingen av tjänster för aktörer inom strömningstjänster för musik och film.
 • CTO Fredrik Gunnarsson och VP Sales Ove Larsson, lämnade sina befattningar. I bolagets ledningsgrupp kvarstår vd Rickard Riblom och CFO Robert Thorén.
 • Vid årsstämman i juni valdes Örjan Frid in som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot. Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg och Martin Sandberg valdes in som nya ledamöter. Victor Isaksen och Maria Mörner avböjde omval.
 • Vd presenterade den 13 juni en strategi med tydligt fokus på den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming, ett ökat försäljningsfokus samt sänkta kostnader.
 • Den 31 maj fattades ett styrelsebeslut om nyemission, avsedd att beslutas av årsstämman. Bolaget inhämtade bindande teckningsåtaganden i den förestående emissionen om totalt2,3 MSEK.
 • Bolaget tecknade ett brygglån om totalt 1,2 MSEK för att säkerställa tillgång till rörelsekapital och fortsatt framdrift i kommersialiseringsfasen.
 • Styrelsen för Sound Dimension AB beslutade att, från och med den 19 maj, utse Rickard Riblom till ny vd för bolaget.
 • Den 23 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna TO2. Totalt nyttjades 3 795 511 optioner, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet optioner, vilket tillförde bolaget cirka 1 936 000 kronor före emissionskostnader, varav cirka 440 000 genom kvittning
 • I mars 2023 meddelade vd Thomas Bergdahl att han avgår som vd.
 • Sound Dimension väljer Nordic Semiconductor som leverantör av hårdvara för bolagets AiFi Inside-teknik som lanseras sommaren 2023.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Sound Dimension genomför en riktad nyemission och kallar till en extra bolagsstämma den 23 februari för beslut om ytterligare en riktad nyemission.Totalt beräknas emissionerna tillföra Sound Dimension cirka 3,1 MSEK före emissions-kostnader.

VD kommenterar:

Under det senaste halvåret har vi lyckats minska våra kostnader avsevärt genom att fokusera på just de områden där vi har en unik kompetens och samtidigt kan skapa kundnytta. Vårt fokus på säljarbetet är även det en intern styrka, framför allt när vi får känslan av att det vi skapar för strömningsmarknaden har ett stort värde för våra potentiella kunder.

Vi har nu lösningar som kan förvandla en samling små och ganska mediokra högtalare i mobiltelefoner till ett kraftfullt surroundljudsystem med bra ljud. Resultatet blir att man, med en enkel knapptryckning i mobilen, alltid kan slå på något som kan liknas vid ett virtuellt högtalarsystem, ett system som man alltid har med sig, oavsett om man är i den hyrda fjällstugan, på picknick i parken, solar på stranden eller är på andra platser där man umgås med sina vänner.

Affärsmässigt har vi skapat förutsättningarna för en klassisk win win-situation: Användarna av strömningsappar får ett fantastiskt ljud var de än träffas och umgås. Strömningsapparna får ett ökat engagemang, social inlåsning och ett inflöde av nya användare. Det är faktorer som leverantörerna av strömningstjänster idag betalar bra för, men som vi nu kan göra inte bara bättre, utan också betydligt billigare.

Vårt fokus är nu att få till bra avtal med de bolag som erbjuder strömningstjänster. Med användardata kommer vi sedan att rent statistiskt kunna visa hur våra kunder, bland annat, får en ökad tillväxt i antalet användare, samtidigt som de sänker sina utgifter för just detta.

Med tanke på det stora antalet företag som idag strömmar innehåll till hundratals miljoner användare, har Sound Dimension en enorm marknad som är möjlig att bearbeta. Att vi i detta skede genom en riktad emission kunde säkra över tre miljoner kronor i nya medel ger oss trygghet framöver. Finansieringen gör det möjligt för oss att fortsätta att driva vår uttalade kundstrategi och att uppnå de mål vi har satt upp för verksamheten. Ett fast och tydligt fokus är nu viktigare än någonsin tidigare.

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

Continue Reading

Marknadsnyheter

GRANGEX offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Published

on

By

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I GRANGEX AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

GRANGEX AB (publ) (”GRANGEX” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”), som avslutades den 19 februari 2024. Den slutliga teckningssammanställningen visar att totalt 2 017 537 aktier, motsvarande cirka 35 procent, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas bottengaranterna totalt 2 358 175 aktier, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen och toppgarantierna tilldelas totalt 928 573 aktier, motsvarande 16 procent av Företrädesemissionen. GRANGEX tillförs genom Företrädesemissionen sammanlagt cirka 74,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 19 februari 2024 och den slutliga teckningssammanställningen visar att 1 970 056 aktier, motsvarande cirka 34 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 47 481 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1 procent. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 35 procent. Därmed tas bottengarantierna i anspråk från cirka 35 procent till cirka 75 procent av Företrädesemissionen och toppgarantierna tas i anspråk från cirka 75 procent till cirka 92 procent. GRANGEX tillförs därmed cirka 74,3 MSEK, före emissionskostnader, genom Företrädesemissionen.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter tilldelas i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 2 februari 2024.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 26 521 426,116388 SEK, från 43 474 306,830000 SEK till 69 995 732,946388 SEK, genom utgivande av 5 304 285 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 8 694 861 till 13 999 146 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 38 procent.

Handel med BTA och i nya aktier

Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 10, 2024. Första dag för handel med de nya aktierna på NGM Nordic SME förväntas vara den 15 mars 2024.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiella rådgivare till GRANGEX i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, CFO, +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som GRANGEX AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2024 kl. 09:20 CET.

Om GRANGEX AB (publ)

GRANGEX är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med visionen att aktivt bidra till ett hållbart samhälle inom Europa. strävar Bolaget strävar tillsammans med sina koncernbolag efter att bli den främsta mineralutvecklingskoncernen i Europa som utvecklar och bedriver ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler, främst järnmalmsprodukter och andra kritiska mineraler för den gröna omställningen med minimal klimatpåverkan.

Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0018014243
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information www.grangex.se/

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i GRANGEX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i GRANGEX har endast skett genom det prospekt som GRANGEX har publicerat den 2 februari 2024. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av GRANGEX har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Inget erbjudande till allmänheten har lämnats i samband med Företrädesemissionen i någon medlemsstat i EES utom i Sverige.

G&W Fondkommission agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. G&W Fondkommission är inte ansvarigt gentemot någon annan än GRANGEX för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny studie: Stora löneskillnader i kommunala sommarjobb över Sverige

Published

on

By

I Sverige erbjuder kommunerna varje sommar tusentals ungdomar deras första möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet genom kommunala sommarjobb. En färsk rapport från Sommarjobb.me avslöjar dock att ungdomar möter stora löneskillnader beroende på var i landet de arbetar. Trots hög inflation, väljer också några kommuner att inte justera upp löner för dessa unga arbetstagare.

En undersökning från Sommarjobb.me belyser markanta löneskillnader för kommunala sommarjobb i Sverige, med variationer beroende på geografisk plats. En 16-åring i Stockholm tjänar exempelvis 90 kronor i timmen, jämfört med 75 kronor i Göteborg, 88 kronor i Linköping och endast 62 kronor i Malmö. Denna skillnad, som når upp till 28 kronor mellan Stockholm och Malmö, lyfter fram en diskussion om rättvisa och värdering av ung arbetskraft. Sommarjobb.me understryker vikten av att belysa dessa ojämlikheter för att främja en mer rättvis arbetsmarknad för unga.

”Det är i grund och botten en fråga om rättvisa och hur man värderar ung arbetskraft”, säger Fredrik Falkengren, talesperson för Sommarjobb.me.

”Stora löneskillnader kan påverka unga arbetstagares syn på arbetsmarknaden – redan i tidig ålder. Det ska inte vara så stora skillnader i lön för lika arbetsuppgifter, hur ung man än är. Det är viktigt att vi belyser dessa skillnader för att öka medvetenheten och förhoppningsvis driva på en förändring. Vi behöver en rättvis arbetsmarknad – inte minst för den allra yngsta arbetskraften som inte har samma möjlighet att påverka sin arbetsplats och sitt arbetsliv.”

Många kommuner höjer sommarjobbslönerna – men inte alla

De stora löneskillnaderna är inte det enda som skiljer kommunerna åt. Även när man jämför hur löneutvecklingen ser ut mellan sommaren 2023 och den kommande sommaren 2024 syns stora skillnader. 

Löneskillnader och löneutveckling mellan somrarna 2023 och 2024 varierar markant över Sveriges kommuner. Medan Stockholm, Uddevalla, Örebro, och Örnsköldsvik håller fast vid föregående års lönenivåer, satsar andra som Västerås, Norrköping, Uppsala, och Luleå på betydande höjningar, där Västerås leder med en ökning på 8,1%.

Sommarjobb.me betonar vikten av att anpassa lönerna till inflationen för att säkerställa rättvis ersättning, men pekar ut Malmö för dess minimala justeringar, vilket lyfter fram behovet av enhetliga lönekriterier för ungdomsarbetare.

Så har lönerna för sommarjobb utvecklats 2023 – 2024

Stockholm

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 16 år: 90 kr/h
  – 17 år: 100 kr/h
  – 18 år: 110 kr/h
  – 19 år: 120 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 16 år: 90 kr/h
  – 17 år: 100 kr/h
  – 18 år: 110 kr/h
  – 19 år: 120 kr/h

Göteborg

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 70 kr/h
  – Åk 1: 78,50 kr/h
  – Åk 2: 96,50 kr/h

2024

-Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 14 – 15 år: 69,00 kr/h
  – 16 år: 75,00 kr/h
  – 17 år:  83,50 kr/h
  – 18 – 19 år: 102,50 kr/h

Malmö

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 16 år: 62 kr/h
  – 17 år: 64 kr/h
  – 18 år: 70 kr/h
  – 19 år: 75 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 16 år: 62 kr/h
  – 17 år: 65 kr/h
  – 18 år: 71 kr/h
  – 19 år: 76 kr/h

Borås

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Under 18 år: 76 kr/h
  – Över 18 år: 82 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Under 18 år: 78 kr/h
  – Över 18 år: 84 kr/h

Gotland

2023

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – 17 – 18 år: 70 kr/h
  – 19 år eller äldre: 79 kr/h

2024

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – 17 – 18 år: 74 kr/h
  – 19 år eller äldre: 83 kr/h

Helsingborg

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 19 – 22 år: 94 kr/h
  – 17 – 18 år: 78 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):

  – 16 – 17 år: 85 kr/h
  – 18 – 20 år: 96 kr/h

 

Kristianstad

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 17 – 18 år: 75 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 17 – 18 år: 77 kr/h

Linköping

2023

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – 16 – 17 år: 84,72 kr/h
  – 18 år: 102,51 kr/h
  – 19 – 22 år: 121,56 kr/h

2024

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – 16 – 17 år: 88kr/h
  – 18 år: 107 kr/h
  – 19 – 22 år: 129,34 kr/h

Luleå

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 56 kr/h
  – Gymnasiet: 66 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 60 kr/h
  – Gymnasiet: 70 kr/h

Lund

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning)
  – 15 år: 64 kr/h
  – 16 år: 69 kr/h
  – 17 år: 74 kr/h
  – 19 år: 94 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 16 år: 71 kr/h
  – 17 år: 76 kr/h
  – 19 år: 96 kr/h

Norrköping

2023

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – 16 – 18 år: 73,50 kr/h
  – 19 år: 122,50 kr/h

2024

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – 16 – 18 år: 78,55 kr/h
  – 19 år: 130,73 kr/h

Uddevalla

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 52 kr/h
  – Gymnasieelev: 54 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 52 kr/h
  – Gymnasieelev: 54 kr/h

Uppsala

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 76 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – Åk 9: 81 kr/h

Västerås

2023

– Timlön (semesterersättning tillkommer):
  – Gymnasieelev: 86 kr/h

2024

– Timlön (semesterersättning på tillkommer9:
  – Gymnasieelev: 93 kr/h

Örebro

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  – 16 – 18 år: 67 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  –  16 – 18 år: 67 kr/h

Örnsköldsvik

2023

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  -Gymnasielev: 88,40 kr/h

2024

– Timlön (inkl. semesterersättning):
  -Gymnasielev: 88,40 kr/h

Så har undersökningen genomförts

Undersökningen av Sommarjobb.me kartlägger löneutvecklingen för kommunala sommarjobb i 16 svenska kommuner, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, under perioden februari 2023 till februari 2024. Datainsamlingen baseras på information från varje kommuns officiella hemsida, vilket ger en detaljerad överblick över löneförändringar och möjliggör en omfattande analys av trender och mönster i ersättning för sommararbete.

Om Sommarjobb

Sommarjobb.me är ett ideellt initiativ som stöttar ungdomar med att hitta sommarjobb. Vi erbjuder även vägledning inför, under och efter sommarjobbsperioden.  Webbtjänsten har cirka 50 000 besökare i månaden.

Fredrik Falkengren
+46 73 261 82 57
fredrik.falkengren@enklamedia.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.