Wicket Gaming AB (publ) genomför en riktad emission av aktier om cirka 5 MSEK samt upptar ett lån om 15 MSEK

| 25 maj, 2022 | 0 kommentarer

Wicket Gaming AB (publ) (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 mars 2021 genomfört en riktad nyemission av 277 778 aktier (den ”Riktade Emissionen”) till en strategisk investerare. Teckningskursen uppgick till 18 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 9 procent mot stängningskursen den 24 maj 2022. Bolaget tillförs genom den Riktade Emission cirka 5 MSEK. I samband med den Riktade Emissionen föreslår styrelsen, villkorat stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022, att emittera 277 778 vederlagsfria teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) till investeraren i den Riktade Emissionen. En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 1 juni 2022 till och med 31 maj 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 MSEK. Bolaget har därtill valt att uppta ett lån om 15 MSEK (”Lånet”). Totalt uppgår kapitaltillskottet till cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet avses att användas till att slutföra förvärvet av Wegesrand Verwaltungsgesellschaft mbH samt accelerera tillväxten av Bolagets verksamhet.

Bakgrund och motiv

Bolaget genomför den Riktade Emissionen, Teckningsoptionerna och Lånet för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att slutföra förvärvet av Wegesrand Verwaltungsgesellschaft mbH samt finansiera investeringar som krävs för att accelerera Bolagets tillväxt. Därutöver stärks Wicket Gamings aktieägarbas med en strategisk aktieägare i samband med emissionen.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Wicket Gaming AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 mars 2021, beslutat om en riktad emission av 277 778 aktier till en av Bolaget på förhand känd investerare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 18 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 9 procent mot stängningskursen den 24 maj 2022.  Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 5 MSEK.

 

I samband med den Riktade Emissionen föreslår styrelsen i Bolaget att, villkorat stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, emittera 277 778 vederlagsfria teckningsoptioner till investeraren i den Riktade Emissionen. En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 1 juni 2022 till och med 31 maj 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 MSEK.

 

Investeraren i den Riktade Emissionen har åtagit sig att inte avyttra samtliga förvärvade aktier och teckningsoptioner fram till och med den 31 augusti 2022.

 

Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 277 778,00 SEK genom nyemissionen av aktier, från 6 263 316,00 SEK till 6 541 094,00 SEK motsvarande en utspädning om cirka 4,25 procent. Vid fullt utnyttjande Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 277 778,00 SEK till 6 818 872,00 SEK motsvarande en utspädning om cirka 4,07 procent.

 

Lånet

Långivaren är Formue Nord Fokus A/S. Lånet om 15 MSEK upptas till marknadsmässiga villkor (12 procent årlig ränta) och löper till och med den 24 november 2023. Bolaget har rätten att återbetala lånet i förtid under lånets löptid. Långivaren har rätt att kvitta hela Lånet till aktier i Bolaget till en fast kurs om 25 SEK per aktier under lånets löptid.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare åt Wicket Gaming i samband med den Riktade Emissionen och Lånet.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Eric De Basso, VD                                                             

Wicket Gaming AB (publ)                                  

E-mail: [email protected]

Telefon: +46 70 780 52 00                                                                   

 

Om Wicket Gaming AB

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl. 21:45 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.