Connect with us

Marknadsnyheter

Zaplox offentliggör utfall i företrädesemission

Published

on

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 1 februari 2024. Teckningssammanställningen visar att 3 297 221 units, motsvarande cirka 80,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av uniträtter. Därmed tecknas 800 000 units, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen, inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 100 procent och Zaplox tillförs cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 1 februari 2024 och utfallet visar att 3 228 082 units, motsvarande cirka 11,6 MSEK och cirka 78,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 69 139 units, motsvarande cirka 0,25 MSEK och cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades således 3 297 221 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,9 MSEK och cirka 80,5 procent av Företrädesemissionen. Därmed tecknas 800 000 units, motsvarande cirka 2,9 MSEK och cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 100 procent och Zaplox tillförs cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De som har tecknat units utan stöd av uniträtter har tilldelats units i enlighet med de principer som anges i det investeringsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 16 januari 2024. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 6 februari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 741 040,849 SEK till sammanlagt 6 395 762,427 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 291 663 till sammanlagt 28 680 549 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel utspädd med cirka 42,9 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 7, 2024.

Emission för erläggande av vederlag till garanter i Företrädesemissionen i form av units
För garantiåtagandena i Företrädesemissionen utgår ersättning i units motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som för units som emitteras i Företrädesemissionen. Vid extra bolagsstämma den 28 december 2023 beslutades om en kvittningsemission om 310 079 units för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Kvittningsemissionen innebär att Bolagets aktiekapital efter registrering på Bolagsverket kommer att öka med ytterligare 207 442,851 SEK till sammanlagt 6 603 205,278 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 930 237 till sammanlagt 29 610 786 aktier. Kvittningsemissionen innebär en utspädning (beräknat på antal aktier efter genomförd Företrädesemission) om cirka 3,1 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 3
Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3 – 17 september 2024 till kursen 1,20 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 3 avses att tas upp till handel efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com 
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 08:15 CET.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Klarna rapporterar resultat för helåret 2023: växande transaktionsvolym och allt närmre lönsamhet på årsbasis

Published

on

By

Läs original

Stockholm, 28 februari 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, rapporterar idag sina finansiella resultat för helåret 2023. Bolaget hade sitt största år någonsin i termer av transaktionsvolym, samtidigt som justerat rörelseresultat1 förbättrades med 95% under året.

Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna sa: ”2023 var ett år som för Klarna präglades av att göra saker för första gången och att uppnå nya mål. Vår transaktionsvolym var nästan en 1 biljon kronor och vi såg en förbättring av justerat rörelseresultat med 95%. Vi firade både vår första månad och vårt första kvartal med lönsamhet på fyra år, och i USA levererade vi en bruttovinst på 1,4 miljarder kronor som drev hela verksamheten framåt. November följde som vår mest framgångsrika försäljningsmånad någonsin, med en transaktionsvolym som översteg 100 miljarder kronor och överträffade totalen för hela 2015! Samtidigt som vi fortsätter vår resa mot långsiktig lönsamhet fattade vi ett medvetet beslut att investera i tillväxt under den högintensiva shoppingsäsongen under Q4. Vi kommer att fortsätta investera klokt för tillväxt och fokusera på att vara kostnadseffektiva på vår väg mot årlig lönsamhet.”

Viktiga finansiella händelser:

Största transaktionsvolymen (GMV) i bolagets historia. GMV uppgick till 981 miljarder kronor för året, 17% högre än 2022. Högsäsongen för shopping under Q4 var särskilt stark, och GMV i november nådde 100 miljarder kronor för första gången i Klarnas historia. Den fortsatta GMV-tillväxten drevs av en ökning av antalet handlare som erbjuder Klarnas flexibla betalningsmetoder, i kombination med en ökning av konsumenternas köpfrekvens. Klarna hanterar nu 2,5 miljoner transaktioner per dag. Detta ger en intäktsökning på 22% till 23,5 miljarder kronor för året. 

Fortsatt fokus på kreditförluster ger en bruttovinst på 11,7 miljarder kronor med en marginal på 50%. Klarna minskade kreditförlusterna i absoluta tal med 29% under 2023 och konsumentkreditförlusterna med 32% jämfört med föregående år, vilket är ännu mer imponerande när man beaktar den 17%-iga tillväxten i GMV under samma period. Som en procentandel av GMV förbättrades konsumentkreditförlusterna med 42% till 0,38%. Detta ledde till en total bruttovinst på 11,7 miljarder kronor, en ökning med 60% jämfört med föregående år, med en bruttovinstmarginal på 50%. USA, som nu är Klarnas största marknad mätt i intäkter, levererade en bruttovinst på 1,4 miljarder kronor och 2023 var det första helåret med bruttovinst i USA sedan Klarna gick in på marknaden 2015.

Kostnadseffektiviseringar ledde till en kraftig förbättring av rörelseresultatet. Fortsatta effektiviseringar ledde till en förbättring av det justerade rörelseresultatet med 95% (-378 Mkr), eller 69% på icke justerad basis. Nettoresultatet för perioden förbättrades med 76% till -2,5 miljarder kronor. Klarna genomförde ytterligare kostnadseffektiviseringar inom Försäljning och Marknadsföring där kostnaderna minskade med 31%, medan man samtidigt drev ökad GMV och köpfrekvens hos sitt världsomspännande nätverk av handlare.

Att notera:
Talen i detta pressmeddelande avser Klarna Holding AB. Rapporter för Klarna Holding AB och Klarna Bank AB finns på Klarnas IR-sida

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 550 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.

1Justerat rörelseresultat definieras som IFRS rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, aktiebaserade ersättningar, löneskatt, avskrivningar samt amorteringar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Trendbrott när unga lämnar börsen – sju av ungas tio favoritaktier rasade 2023

Published

on

By

Andelen 21-30-åriga aktieägare fortsatte minska 2023 och nu konstateras ett trendbrott. Sju av ungas tio favoritaktier tappade stora värden på börsen och åldersgruppen minskar sitt innehav i 158 av 202 undersökta bolag. Det visar Euroclear Swedens nya aktieägarstatistik.

– Sedan 2013 har andelen yngre aktieägare ökat, men det var en utveckling som fick sig en törn 2022 och fortsatte nedåt 2023 varför vi nu kan konstatera ett trendbrott. Det kan förklaras av felsatsningar på börsen samt att yngre personer inte har marginaler att invänta en vändning, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

2013 var antalet aktieägare i åldersgruppen 21-30 cirka 131 000 personer. Fram till 2021 växte gruppen till 321 000 personer, för att därefter vända neråt och 2023 bestod gruppen av cirka 302 000 personer.  

– Även om 21-30-åringarna totalt sett har ökat med 130 procent de senaste tio åren, så lämnade 11 000 av dem börsen under 2023. Det är ingen bra utveckling. Det är viktigt för bolagen att ha en jämn mix av ägare i olika åldersgrupper eftersom de har olika perspektiv på långsiktigheten i ägandet, säger Krister Modin.  

21-30-åringarnas favoritbolag under 2023 var: MGI, Plejd, Evolution, SBB och Neobo fastigheter. Av dessa fem bolag gick fyra minus på börsen under året. Unga har framför allt sålt sitt innehav i: Neobo Fastigheter (-24 000 aktieägare) och SBB (-10 000 aktieägare).  

Värdeförändring* i 21-30-åringarnas tio favoritbolag 2023 

 1. MGI -39% 
 2. Plejd -19% 
 3. Evolution +18% 
 4. SBB -71% 
 5. Neobo Fastigheter -19% 
 6. Synact pharma -89% 
 7. Fortnox +25% 
 8. Embracer -45% 
 9. Paradox International +6% 
 10. Spiltan -2% 

*Procenttalen är ungefärliga 
 

Förändring aktieägare i respektive åldersgrupp under 2023 

Minskat 
0–10-åringar: -6,5% 
11–20-åringar: -6,9% 
21-30-åringar: -3,5% 
41-50-åringar: -0,4% 
71-80-åringar: -1,1% 

Ökat 
31-40-åringar: 3% 
51-60-åringar: 1,4% 
61-70-åringar: 0,6% 
81-90-åringar: 6,7% 
91 och äldre: 2,8%  

Euroclear Swedens aktieägarstatistik 
Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral. Underlaget i Aktieägarrapporten 2023 utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, totalt 1 659 bolag. 

Under dagen släpps Aktieägarrapporten 2023. Du kommer att hitta den här.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inför stämmosäsongen 2024: AllianzGI kommer att stärka sina röstningspolicyer kring lön, jämställdhet och klimat

Published

on

By

 • Bakom röstningsrekordet 2023 återfanns oro kring val av oberoende direktörer och antalet styrelseuppdrag, samt den ständigt återkommande frågan om löner i USA.
 • För 2024 kommer AllianzGI att stärka sina röstningspolicyer kring löner,jämställdhet och klimat.
 • För många styrelseuppdrag, brist på oberoende och brister i offentliggörandet av ersättningsrapporter var fokus för vårt engagemang på svenska årsstämmor under 2023 och vi förväntar oss att se vissa förbättringar under de kommande åren.

Allianz Global Investors (AllianzGI), en av världens ledande aktiva förvaltare, publicerade idag sin årliga analys av hur de röstade på årsstämmor runt om i världen under 2023. Analysen baseras på deltagande vid 9 137 (2022: 10 205) stämmor där man röstade på nästan 100 000 (95 512) aktieägar- och ledningsförslag.

 

AllianzGI röstade emot, avstod från eller avstod från minst en dagordningspunkt på 71% (2022: 69%) av alla möten globalt. Motsatte sig 18% av kapitalrelaterade förslag, 24% av valen av ledamöter och 41% av ersättningsrelaterade förslag globalt, vilket reflekterar höga förväntningar på bolagsstyrningsstandarder.

Så här röstade AllianzGI i svenska företag

I Sverige var överbelastning genom för många styrelseuppdrag, brist på oberoende och brist på offentliggörande i ersättningsrapporten fokus för AllianzGI’s engagemang hos svenska företag under 2023 och vi förväntar oss att se vissa förbättringar under de kommande åren.

 

AllianzGI röstade emot 13% av förslagen i svenska företag, vilket är en liten ökning jämfört med 2022 (11%) och en kontinuerlig uppåtgående trend under de senaste åren.

 

Ärenden relaterade till ledamöter: Vi röstade emot 12% av förslagen relaterade till ledamöter (t.ex. val av ledmot, ansvarsfrihet för ledamot) i svenska företag, vilket förblir stabilt jämfört med 2022. Som förra året är vår oppositionsgrad högre om vi fokuserar enbart på val av ladamöter (33%). I nästan 40% av fallen beror dessa emot-röster på överbelastning via för många uppdrad av styrelsemedlemmar. För protokollet förväntar sig AllianzGI att ledamöter har tillräcklig kapacitet och energi för att fullgöra sina styrelse- och kommittéansvar under normala omständigheter samt när särskilda situationer eller oväntade händelser kräver ett betydande ytterligare tidsåtagande från ledamöterna. Den andra huvudorsaken till att rösta emot är bristen på oberoende både på styrelsenivå men också avseende dedikerade kommittéer, särskilt revisionskommittén.

 

Exekutiv ersättning: Vi röstade emot 30% av ersättningsärendena och avstod från ytterligare 4%. Vi ser en liten minskning av vår oppositionsgrad mot ersättningsrelaterade ärenden (46% av emot-rösterna i 2022 och 9% avstånd) i Sverige, vilket är positivt.

 

 

Hållbarhetsframsteg för 2024 – globalt

Med tanke på röstningen för det kommande året avser AllianzGI att fortsätta stärka sina röstningsriktlinjer med avseende på hållbarhetsaspekter på tre huvudsakliga sätt;

 

        Lön: För närvarande röstar AllianzGI emot europeiska storbolag som inte inkluderar ESG-nyckelprestandaindikatorer i sina ersättningspolicyer. För 2024 utökas detta krav utanför Europa och från och med 2025 till mindre företag.

        Jämställdhet: AllianzGI kommer att sätta strängare mål för styrelsens jämställdhet för vissa länder, höja tröskeln till 40% för stora brittiska, italienska och franska företag och kommer också att förvänta sig minst en kvinnlig styrelsemedlem för alla asiatiskt noterade företag. AllianzGIs engagemang för jämställdhet var den huvudsakliga motivationen för att vara med och grunda 30% Club Investor Group Tyskland 2023 och att vara medordförande för denna initiativ i Frankrike och Tyskland.

        Klimat: 2023 avslöjades ett minskande antal ”Say on Climate”-resolutioner. Eftersom AllianzGI lägger stor vikt vid företagens klimatomställningsstrategier har röstningspolicyn uppdaterats för att i allt högre grad hålla ledamöter ansvariga om ett företag inte har en trovärdig netto-nollstrategi på plats. Framöver kommer AllianzGI att basera sitt beslut på sin egen Net-Zero Alignment Share-metodik, vilket ger ett konkret sätt att jämföra företags framsteg konsekvent över sektorer och marknader.

 

Från en framgångsrik start 2023 kommer AllianzGI återigen att förhandsannonsera utvalda röster under 2024 års stämmosäsong. Förhandsannonsering av röstningsavsikter reflekterar AllianzGIs vilja att vara offentlig med åsikter om frågor som anses viktiga och där det anses att konfidentiellt engagemang sannolikt inte kommer att leda till önskade resultat.

 

Röstning 2023

 

Ersättning

AllianzGI noterar fortsatt oro över ersättningsnivåer i Europa med flest ”röster emot” registrerade i Tyskland (48%), Italien (55%) och Belgien (61%). Oro över transparens framhävs särskilt i Tyskland och Italien i förhållande till att tydligt förklara kopplingen mellan prestation och utbetalning. Där det har skett framsteg är i den stora majoriteten av europeiska storbolag som nu inkluderar ESG KPI:er i sina ersättningspolicyer, något som AllianzGI har förespråkat under flera år nu.

 

Med 70% fortsatte AllianzGIs grad av motstånd mot lönerelaterade förslag att vara hög i USA 2023 trots en liten minskning från 2022. AllianzGI fortsätter att notera att många amerikanska företag driver lönesystem som belönar kortsiktig marknadsrörelse snarare än att återspegla ledningens överprestation.

 

Aktieägarresolutioner

Förra året såg ett rekordantal aktieägarresolutioner men lägre genomsnittsnivåer av stöd – sjunkande till ungefär 22% från en topp på 33% 2021.

AllianzGI röstade på 629 förslag i USA inklusive 60 om bolagsstyrning, 62 om kompensation, 211 om olika sociala teman och resten om miljöresolutioner eller en blandning av områden. I USA stödde AllianzGI 86% av alla klimatrelaterade aktieägarresolutioner, 100% av resolutioner relaterade till mänskliga rättigheter och 91% av resolutioner med avseende på större transparens kring politiska bidrag och lobbying.

Matt Christensen, Global chef för hållbar och påverkansinvestering på AllianzGI kommenterar:

– En rad marknadsstudier visar att aktieägarstöd för viktiga ESG-resolutioner i USA gick ner 2023. I motsats till den trenden visade AllianzGI sitt fortsatta engagemang för viktiga ESG-resolutioner i linje med europeiska investerares starkare hållbarhetsövertygelser. Vi avser att fortsätta använda vår röstningsmakt för att hjälpa till att forma en mer hållbar framtid för företag och samhällen där vi har aktieägarpositioner.

 

Say on Climate-resolutioner

AllianzGI har sett en betydande minskning av Say on Climate-resolutioner 2023, efter att endast ha röstat på runt 30 jämfört med ungefär 50 2022. I Europa läggs de flesta Say on Climate-resolutioner fortfarande fram av företag i Frankrike och Storbritannien, med Australien som det mest framträdande landet utanför Europa.

Antje Stobbe, chef för stewardship på AllianzGI, kommenterar de viktigaste iakttagelserna detta år och säger:

– Vi observerade problem med hur företag hanterar låga röstningsdeltaganden på Say on Climate och med deras svar på investerares oro mer allmänt. Dessutom är ändringar av företags klimatplaner efter att de har lagts fram för aktieägaromröstning en annan framväxande fråga vi har sett. Vi förväntar oss generellt att ett företag ska vara lyhört för investerares oro och ange hur de kommer att tas itu med. 2023 röstade vi mot ledamöter om detta inte var fallet.

 

Främja högkvalitativa styrelser

AllianzGI lägger stor vikt vid kvaliteten på styrelser eftersom god styrning går hand i hand med bättre finansiell utveckling och höga hållbarhetsmål. 2023 fortsatte AllianzGI att rösta mot nästan en fjärdedel (24%) av alla ledamöter som ställde upp för val, samtidigt som man röstade mot flera företag där vi ansåg att styrelsen och/eller styrelseutskotten inte var tillräckligt oberoende (2022: 25%), antingen på grund av att ledamöter hade en lång mandatperiod eller där de var representanter för stora aktieägare.

Antje Stobbe kommenterar:

– Vi fortsätter att stärka våra förväntningar med avseende på oberoende och ber styrelserna att implementera en oberoende ordförande för revisionsutskottet och ersättningsutskottet från och med 2024. Antalet styrelseuppdrag för enskilda ledamöter är en stor pågående oro i många marknader. När kraven på icke verkställande ledamöter ökar i tider av ekonomisk osäkerhet och geopolitisk risk, har vi uttryckt vår oro och röstat emot i de fall där verkställande direktörer tar på sig mer än ett extern styrelseuppdrag, eller när icke verkställande direktörer tar på sig allt för många uppdrag i offentliga och privata företag.

 

 

 

 

 

Mikael ZillénPresskontakt Sverigemikael.zillen@boxcomm.se

Allianz Global Investors är en ledande global aktiv kapitalförvaltare. Bolaget tillhandahåller produkter inom de flesta tillgångsslag och deras expertis sträcker sig från utvecklade till tillväxtmarknader, från enskilda länder till globala strategier, från tematiska till sektorsportföljer. De har ett särskilt starkt engagemang inom ESG och Impact Investing vilket inte minst visar sig i att de som aktieägare aktivt driver hållbarhetsfrågor och i deras arbete med att ta fram nya standarder inom området.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.