Abelco Investment Groups portföljbolag RightBridge Ventures ingår avtal om villkorat omvänt förvärv med Agilit Holding

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Abelco Investment Group ABs (‘’Abelco’’) portföljbolag RightBridge Ventures AB (‘’RightBridge’’ eller ‘’Bolaget’) har ingått ett avtal med Agilit Holding AB (’’Agilit’’) om att sälja samtliga aktier i Bolaget mot en köpeskilling om ca SEK 180M, vilket erläggs med nya aktier i Agilit, i ett så kallat omvänt förvärv. Agilits aktie återfinns för handel på Nasdaq First North Growth Market, där Rightbridge nu avser att ansöka om ett godkännande.

Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv, där Agilit byter namn till RightBridge Ventures och driver RightBridge verksamheten vidare på Nasdaq First Growth Market, förutsatt att den nya verksamheten erhåller ett villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.

RightBridges aktieägare kommer efter transaktionen inneha ca 93,5% av det totala antalet aktier och röster i Agilit, varav Abelcos ägande i Agilit uppgår till ca 38%

Transaktionen i korthet:

  • RightBridge har ingått avtal med Agilit avseende försäljning av samtliga aktier i bolaget mot en köpeskilling om 179 969 278 kronor, vilken erläggs genom en säljrevers som i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i Agilit.
  • Innan transaktionen genomförs överlåter Agilit sin nuvarande verksamhet till ett helägt dotterbolag, Nya Agilit, som delas ut till aktieägarna i Agilit och som ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market.
  • Transaktionen medför en väsentlig förändring av Agilits nuvarande verksamhet, och innebär att RightBridge behöver genomgå en ny noteringsprövning. Avtalet är villkorat att RightBridge erhåller ett villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.
  • Transaktionen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Agilit beslutar om en riktad emission till aktieägarna i RightBridgeoch utdelningen av Nya Agilit.
  • Resultatet av transaktionen är att Agilit byter namn till RightBridge Ventures och driver RightBridges verksamhet vidare på Nasdaq First North Growth Market.
  • Abelco kommer att ansöka om budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden med anledning av att Abelco efter transaktionen erhåller över 30% av det totala antalet röster i Agilit u.n.ä till Rightbridge Ventures.
  • Ca 84% av RightBridges ägare har tecknat ett så kallad lock-up avtal som innebär att de inte får avyttra sina aktier inom 12 månader efter transaktionens genomförande.

RightBridge

RightBridge Ventures är ett investment- och förädlingsbolag som investerar i, och förvärvar bolag inom e-sport- och gamingindustrin. RightBridge förenar entreprenöriella talangbolag från hela e-sport- och gamingbranschens spektrum med strategin om att skapa ett ekosystem för bolagen, drivet av synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologi.

Abelco grundade RightBridge under mitten av 2020 med idén om att följa intäktsströmmarna inom e-sport- och gaming. Abelco är mycket positiv till den resa bolaget gjort hittills där värderingen gått från 0,5 Mkr till ca 180 Mkr och att de nu ansöker om att bli ett noterat bolag, genom ett omvänt förvärv.

Transaktionen

Köpeskillingen uppgår till 179 969 278 kronor vilken erläggs genom en säljrevers om 179 969 278 kronor som i sin helhet kvittas mot 2 999 487 967 akiter i Agilit, till en teckningskurs om 0,06 kronor/aktie. RightBridge kommer efter transaktionen inneha ca 93,5% av det totala antalet aktier och röster i Agilit.

Transaktionen visar att Abelco har styrkan att genom vår venture-building modell skapa ett högre aktieägarvärde. Vår strategi är att ta bolag från idé till noterad miljö. Efter genomförd transaktion och godkännande har de listade innehaven i Abelcos portfölj ett samlat värde på ca SEK 181,3M enligt senaste månadsrapport. RightBridge verkar i en mycket spännande miljö och bransch där intäktströmmarna har varit fragmenterade trots att användarna finns där och ökar för varje månad. Det ska bli spännande att följa RighBridge fortsatta resa i en listad miljö.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

Ta del av hela pressmeddelandet från RightBridge HÄR

Ta del av hela pressmeddelandet från Agilit HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22-06-2022.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.