Connect with us

Marknadsnyheter

AcuCort publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Published

on

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) publicerar idag delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2022.

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

Ingen omsättning har skett under kvartalet

• Resultatet efter skatt uppgick till -3 816 (-2 958) KSEK

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,15) SEK

• Kassabehållningen vid periodens utgång uppgick till 21 271 KSEK

Perioden 1 januari – 30 september 2022

Ingen omsättning har skett under perioden

• Resultatet efter skatt uppgick till -10 959 (-8 269) KSEK

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35 (-0,42) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Beloppen som anges är avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte är exakta.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli– 30 september 2022

Den 5 juli lanserade AcuCort ny hemsida.

• Den 16 augusti meddelade AcuCort att den danska läkemedelsmyndigheten har godkänt läkemedlet Zeqmelit™.

• Den 30 augusti meddelade AcuCort att kommersialiseringsteamet har expanderat och en projektledare har anställts.

• Den 22 september meddelade bolaget att AcuCort presenteras på Nordic Life Science Days i Malmö den 29 september.

• Den 27 september meddelade AcuCort att den norska läkemedelsmyndigheten har godkänt läkemedlet Zeqmelit™.

• Den 28 september rapporterade AcuCort positiva resultat från bolagets enkätstudie om allergibehandling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 oktober meddelade AcuCort att Läkemedelsverket har godkänt bolagets ansökan om ändring av läkemedlets varumärkesnamn i Sverige, från ISICORT till Zeqmelit™.

• Den 19 oktober tillkännagav AcuCort att bolaget erhållit patent för Zeqmelit™ i Kanada.

Vd har ordet

Under det tredje kvartalet har aktivitetsnivån varit fortsatt hög för att få alla de viktiga delarna på plats inför en framgångsrik kommersialisering. Vi har rapporterat om marknadsgodkännande både i Danmark och Norge. Det är också glädjande att bolagets första godkända läkemedel, tidigare under namnet ISICORT i Sverige, nu är godkänt i hela Skandinavien under ett och samma namn – Zeqmelit™.

Zeqmelit™ – ett strategiskt namnbyte

Under arbetet med registreringsansökningar för marknader utanför Sverige blev det allt tydligare att Zeqmelit™ är det varumärkesnamn som är bäst lämpat för de flesta av våra prioriterade marknader. Vi tog därför det strategiska beslutet om att ändra läkemedlets namn till Zeqmelit™ inför kommersialiseringen.

Vi har en regulatorisk strategi för USA. Målet är att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska myndigheten FDA, U.S. Food and Drug Administration under första kvartalet 2023. Vår övergripande målsättning är att kommersialisera Zeqmelit™ globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader.

Enkätstudien visar positiva resultat

I utvecklingen av Zeqmelit™ har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner. Under kvartalet har vi rapporterat om positiva resultat från vår enkätstudie i vilken totalt 426 patienter har svarat på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. Exempelvis svarade 72 procent av patienterna att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.

Stärkt förhandlingsposition

Fördelarna (”the added value”) som Zeqmelit™ kan bidra med och hälsoekonomiska fakta är viktiga i vår kommande ansökan till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ett positivt utfall av ansökan d.v.s. ett subventionerat pris för Zeqmelit™ underlättar den kommande marknadsintroduktionen. Vidare är det en fördel i de pågående diskussionerna med potentiella licenstagare och distributörer. Vi har satt höga krav, vilket innebär att vår ”partner of choice” ska vara välrenommerad och ha erfarenhet av affärsområdet allergi. Vår strategi är att attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro och förmåga att effektivt lansera Zeqmelit™.

Goda förutsättningar för tillväxt

Vi är på väg att ta det stora steget från utvecklingsbolag till tillväxtbolag som genererar försäljningsintäkter. Förutsättningarna är goda för en kommersialisering inom en snar framtid och en fortsatt positiv utveckling av bolaget.
 

Jag vill tacka alla långsiktiga aktieägare, samarbetspartners och medarbetare som gör vår tillväxtresa möjlig. 

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
11 november 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: [email protected]

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit™, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit™ är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.