Connect with us

Marknadsnyheter

BioArctics partner Eisai lämnar in ansökan om marknadsgodkännande av lecanemab för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i EU

Published

on

Stockholm, den 11 januari 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag att de lämnat in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) av lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) för behandling av tidig Alzheimers sjukdom (mild kognitiv störning (MCI) och mild Alzheimers sjukdom). Lecanemab är en antikropp under utveckling riktad mot protofibriller av amyloid beta (Aβ) och ansökan baseras på resultaten från fas 3-studien Clarity AD och fas 2b-studien, som visade att behandling med lecanemab bromsar den kliniska försämringen i tidig Alzheimers sjukdom. Innan EMA:s granskning kan inledas behöver myndigheten validera att ansökan är komplett.  I samband med inlämnandet av den regulatoriska ansökan som meddelas idag och då EMA formellt accepterat ansökan har BioArctic rätt till en milstolpsersättning om 5 MEUR.

I Clarity AD-studien uppnåddes både det primära effektmåttet (CDR-SB[1]: Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes) och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. De vanligaste biverkningarna (>10 %) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner, ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar), ARIA-E (svullnad/ödem i hjärnan), huvudvärk och fall. I november 2022 presenterades resultaten från Clarity AD vid CTAD-konferensen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) samtidigt som de publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

I USA godkändes lecanemab som behandling för Alzheimers sjukdom av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) under det accelererade förfarandet den 6 januari 2023. Eisai lämnade samma dag in en kompletterande registreringsansökan till FDA för fullt godkännande. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022. Eisai planerar att ansöka om marknadsgodkännande i Japan senast i slutet av det första kvartalet 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialiseringen av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2023, kl. 00.30 CET.

Detta pressmeddelande är en förkortad version av den engelska originalet ”BioArctic’s partner Eisai submits marketing authorization application for lecanemab as treatment for early Alzheimer’s disease in the EU” som publicerats samtidigt som detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: [email protected]
Tel: +46 704 10 71 80

Förskrivningsinformation för Leqembi i USA kan läsas här (engelska).

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (A
β). I USA godkändes Leqembi av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom den 6 januari 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör endast inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom dvs den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Denna indikation är godkänd under det accelererade förfarandet baserat på minskning av Aβ-plack som observerats hos patienter som behandlats med Leqembi. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara beroende av påvisande av klinisk nytta i en bekräftande studie. Eisai har skickat in en kompletterande registreringsansökan för Leqembi i USA som baseras på den bekräftande fas 3-studien Clarity AD.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av Leqembi och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai.

Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom, under ledning av DIAN-TU-konsortiet, som leds av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om fas 2b-studien (studie 201) och fas 3-studien Clarity AD
Fas 2b-studien var en 18 månader lång placebokontrollerad, dubbelblind, dosfinnande studie av lecanemab eller placebo med 856 personer med tidig Alzheimers sjukdom. Behandling med lecanemab resulterade i en dosberoende signifikant minskning av amyloida plack i hjärnan uppmätt med PET (positronemissionstomografi) jämfört med placebo. Efter 18 månaders behandling visade skalorna ADCOMS[2] (Alzheimers Disease Composite Score), CDR-SB (Clinical Dementia Rating-Sum-of-Boxes) och ADAS-cog[3] (Alzheimer Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale) en dosberoende inbromsning av den kliniska försämringen med 29,7%, 26,5% respektive 47,2%. Studien uppnådde inte sitt primära mål[4] efter 12 månaders behandling. De vanligaste biverkningarna som inträffade i gruppen som behandlades med lecanemab 10 mg/kg varannan vecka (incidens ≥ 5 % och mer frekvent än i placebogruppen) var infusionsreaktioner (19,9 %), huvudvärk (13,7 %), ARIA-E (9,9 %), hosta (8,7 %), diarré (8,1 %), yrsel (7,5 %) och cerebrala mikroblödningar (5,6 %).

Fas 3-studien Clarity AD var en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad, parallellgruppsstudie av 1795 personer med tidig Alzheimers sjukdom fördelade jämnt i två grupper som antingen fick en infusion av placebo eller lecanemab 10 mg/kg varannan vecka i 18 månader. Genomsnittlig förändring från baslinjen av det primära effektmåttet CDR-SB vid 18 månader var 1,21 och 1,66 för lecanemab- respektive placebogruppen. Behandling med lecanemab minskade den kliniska försämringen på den globala kognitiva och funktionella skalan, jämfört med placebo efter 18 månader med -0,45 (95% konfidensintervall (CI): -0,67, -0,23; P=0,00005), vilket motsvarar en inbromsning på 27%. Redan vid sex månader (skillnad: -0,17 [95% KI: -0,29, -0,05]; P<0,01), och över tid ökande i absoluta tal vid alla tidpunkter var tredje månad, visade behandlingen starkt statistiskt signifikanta förändringar i CDR-SB från baslinjen jämfört med placebo (samtliga p-värden <0,01). Alla sekundära effektmått (amyloid-PET mätt i centiloids, ADAS-Cog14, ADCOMS and ADCS MCI-ADL[5]) visade också starkt statistiskt signifikanta resultat jämfört med placebo (P<0,001).

De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1-2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%).

Under studiens gång inträffade dödsfall hos 0,7% och 0,8% av deltagarna i lecanemab- respektive placebogruppen och inga dödsfall var relaterade till lecanemab eller inträffade in samband med ARIA i huvudstudien (18 månaders dubbelblind studieperiod). 14,0% av deltagarna i lecanemab-gruppen och hos 11,3% av deltagarna i placebogruppen upplevde allvarliga biverkningar. Behandlingsrelaterade biverkningar inträffade hos 88,9 % och 81,9 % av deltagarna i lecanemab- respektive placebogruppen. Behandlingsuppkomna biverkningar som ledde till avbruten behandling inträffade hos 6,9% och 2,9% av deltagarna i lecanemab- respektive placebogruppen.

Sammantaget var lecanemabs ARIA-incidensprofil i enlighet med förväntningarna, baserat på Fas 2b-resultaten. Fall med ARIA-E var till stor del radiografiskt milda till måttliga (91% av de som hade ARIA-E), asymtomatiska (78% av de som hade ARIA-E), inträffade inom de första 3 månaderna av behandlingen (71% av de som hade ARIA-E) och försvann inom 4 månader efter upptäckt (81% av de som hade ARIA-E). Hos 2,8% av de lecanemab-behandlade försökspersonerna med symtomatisk ARIA-E var vanliga rapporterade symtom associerade med ARIA-E huvudvärk, synstörningar och förvirring. Incidensen av symtomatisk ARIA-H var 0,7% i lecanemab-gruppen och 0,2% i placebogruppen.

För de som bara hade ARIA-H (och inte också fick ARIA-E) var incidensen likartad mellan lecanemabgruppen (8,9%) och placebogruppen (7,8%).

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] CDR-SB är en numerisk skala som används för att kvantifiera olika svårighetsgrad av symtom på demens. Baserat på intervjuer av personer som lever med Alzheimers sjukdom och familj/vårdgivare bedömer kvalificerad vårdpersonal kognitiv och funktionell förmåga inom sex områden: minne, orientering, bedömningsförmåga och problemlösning, sociala funktioner, hem och fritid och personlig omvårdnad. Den totala poängen för de sex områdena är poängen för CDR-SB. Skalan används också för att utvärdera effekten av terapeutiska läkemedel som riktar sig mot tidiga stadier av Alzheimers sjukdom.

[2] ADCOMS-skalan är utvecklad av Eisai och kombinerar delar från ADAS-cog-skalan för att bedöma kognitiva funktioner och delar från MMSE- och CDR-skalorna för att utvärdera svårighetsgraden av demens och möjliggöra upptäckt även av små förändringar i kliniska funktioner vid tidiga symtom och förändringar i minnet.

[3] ADAS-cog är det vanligaste kognitiva effektmåttet som används i kliniska prövningar av Alzheimers sjukdom över hela världen. ADAS-cog14 består av 14 dimensioner t.ex. språkförmåga, förståelse av talat språk, återgivande av instruktioner, förmåga (eller problem) att hitta ord, följa uppmaningar, namnge objekt, konstruera figurer, återgivande av ord, orientering, igenkännande av ord och har använts i kliniska studier vid tidiga stadier av Alzheimer sjukdom, inklusive mild kognitiv störning.

[4] En 80% eller högre uppskattad sannolikhet för att visa 25% eller mer inbromsning av den kliniska försämringen efter 12 månaders behandling mätt med ADCOMS från ingångsvärdena jämfört med placebo.

[5] ADCS-MCI-ADL bedömer förmågan hos i individer med mild kognitiv störning avseende aktiviteter i det dagliga livet (ADL), baserat på 24 frågor till patientens partner om nuvarande förmågor i det dagliga livet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Ellos Fashion satsar på underkläder – ”Vi kan erbjuda en bredd bland trend, sortiment och storlek som få andra”

Published

on

By

Den senaste underklädeskollektionen från Ellos Fashion är startskottet för företagets storsatsning på underkläder. Kollektionen kommer i svart spets och med ett brett utbud av storlekar och varumärken. Här finns något för alla kroppar – ”Det som gör oss unika är att vi kan erbjuda en bredd bland trend, sortiment och storlekar som få andra aktörer kan”, säger Johan Kromer, inköpsdirektör på Ellos.

Klassisk, svart spets. Visst gör den något med oss? Ha-begäret tänds instinktivt – vem lockas inte av tanken på en enhetlig, stilren underklädesgarderob, som dessutom sitter som den ska? Ellos senaste kollektion av underkläder sammanfattar alla våra drömmar om ett klassiskt, matchande set. Och när vi väl gläntat på dörren kan vi inte få nog av Ellos utbud av så väl storlekar som trender och färger – med serier som sträcker sig i kupstorlek från A-G finns det verkligen något för de flesta.

”Vi är väldigt duktiga på underkläder och har möjligheten att ta fram många olika passformer, trender och storlekar. Eftersom vi är en e-handel behöver vi inte hålla igen lika mycket som en fysisk butik – när vi tar fram kollektioner kan vi göra det åt de allra flesta kvinnokroppar”, säger Karin Verdoes, designchef på Ellos Fashion.

”Ge dig själv fjärilar i magen” är budskapet i kampanjen. Kollektionen rör sig kravlöst och enkelt mellan olika feminina detaljer. Här visar Ellos att de är en go-to-destination för underkläder – med en klassisk grund i svart spets. Underkläderna passar för livets alla situationer, oavsett om det handlar om den perfekta bh:n att ha till t-shirt eller spets inför en fest. Med rätt passform och komfort ligger underkläderna som en grund för resten av en outfit, som en trygghet under dagens gång helt enkelt. Under våren kommer vi få se än fler kollektioner från Ellos, underkläder i basfärger och underkläder i trendiga utföranden.

”Några av våra storsäljande produkter är Cecilia, Jocelyn och Rylee. Här har vi lagt extra mycket omtanke kring passform och design för att skapa produkter som våra kunder känner sig fina och bekväma i och gärna köper igen. Samtidigt vill vi lyfta de varumärken som vi erbjuder – Chantelle, Triumph, Sloggi, Swegmark och Abecita. Under våren kommer vi dessutom lansera ytterligare varumärken för att bredda sortimentet än mer. Vi har noga kurerat vårt sortiment för att vara den där självklara destinationen när du behöver – eller vill unna dig – nya underkläder”, säger Karin Verdoes.

Hela kampanjen och allt i kollektionen hittar du på Ellos site från och med den 8 februari.

För mer information, vänligen kontakta:

[email protected]

Kampanjbilder:  https://we.tl/t-ZFSNDnYZnM

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 600 medarbetare och omsätter runt 3,6 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Mackmyra Destination och rökigt destillat vinner guld

Published

on

By

Mackmyra Svensk Whisky belönas med två prestigefyllda guldmedaljer i klasserna Best Single Malt Whisky, samt för Best New make & Young spirit av World Whiskies Awards 2023.

Mackmyra Destination, en limiterad utgåva med tydlig karaktär ifrån portvinsfat belönas med guldmedalj och uppmärksammas återigen för dess komplexitet, tydliga profil och välbalanserade sammansättning av varsamt lagrad whisky.

Även det extra rökiga receptet väcker extra stor uppskattning under årets tävling. Efter år av utveckling, analyser och förfining  belönas Mackmyras destillat även det med en guldmedalj.

Vi ställde upp med två vätskor, i två kategorier och vinner två guldmedaljer. Det får vi vara rätt nöjda med. Detta är kvittot på att Mackmyra-teamet hela tiden utvecklas och levererar sprit och upplevelser i toppklass.

Lii Johnson, Blender Mackmyra Svensk Whisky

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:

Patrick Björsjö, Head of marketing & customer experience, +46 705 70 12 72, [email protected]

Om Mackmyra Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även ekologisk gin. Välkommen till Mackmyra.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

UW Health beställer två WasteLog™-system

Published

on

By

University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, har beställt två WasteLog™-system till sitt center i Madison. Teamet som arbetar med förebyggande av narkotikasvinn vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering av de första två enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöden. En framgångsrik utvärdering kommer att leda till ytterligare beställningar av WasteLog™ för andra anläggningar inom UW Health.

WasteLog™ kommer i första hand att användas för verifiering av returnerade narkotiska läkemedel från avdelningar med hög risk och stor användning. Kontroll av läkemedelsavfall är en viktig del i hanteringen av läkemedelssvinn, ett växande problem inom det amerikanska hälsovårdssystemet.

WasteLog™-systemet kommer också att användas för ett pilotprogram med Heliometrics analysprogram. All data från WasteLog™ kommer att tillhandahållas elektroniskt till Heliometrics för att inkluderas i deras algoritmer som används för att upptäcka läkemedelssvinn. Detta tillför data som idag saknas för att komplettera analysen.

”Denna WasteLog™-order ger Pharmacolog en möjlighet att vara en del av ett prestigefyllt universitetssjukhus och tillhandahålla värdefull information för att förbättra sjukhusets program för att förhindra läkemedelssvinn” säger Steve Maiorano, säljchef, Pharmacolog USA Inc.

För mer information kontakta:

Per Persson, VD

E-post: [email protected]
Tel: 073-746 44 61

Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://pharmacolog.com/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via [email protected]

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.