CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 148,5 miljoner kronor

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller “Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 13 december 2018, beslutat om en riktad nyemission av 550 000 nya aktier av serie B (motsvarande cirka 6,5 procent av antalet utestående aktier i Bolaget) till en teckningskurs om 270,00 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs 148 500 000,00 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 5,9 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North den 18 juni 2019. Nyemissionen var kraftigt övertecknad och utöver deltagande från befintliga aktieägare tecknade sig flera nya institutionella investerare.

Bolaget bedriver långt gångna diskussioner och har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva ett snabbväxande (61 procent CAGR i intäkter 2016-2018) tyskt laboratorieutrustningsföretag verksamt inom samma nisch som CELLINK med kompletterande produkter och tydliga synergier mellan de båda företagen. Målbolaget och CELLINK kommer att kunna erbjuda ett bättre produktutbud till kunderna och tillhandahålla kompletta lösningar som kan hjälpa till att driva såväl instrumentförsäljning som försäljning av reagenter och förbrukningsmaterial. Målbolaget har en kundbas som främst består av stora läkemedelsbolag, vilket kommer att kunna bidra till fortsatt tillväxt inom detta segment för Bolaget. Målbolaget hade intäkter om cirka 3,5 miljoner euro och en EBITDA om cirka 1,4 miljoner euro under tolvmånadersperioden fram till och med den 31 mars 2019 (i enlighet med CELLINKs redovisningsprinciper). Köpeskillingen är preliminärt fastställt till ett rörelsevärde om 29 miljoner euro och avses finansieras genom en kombination av en apportemission (20 miljoner euro) riktad till säljarna av målbolaget till en emissionskurs om cirka 297,17 kronor och likvid från Nyemissionen (11,5 miljoner euro). Målbolagets nettokassa är cirka 2,5 miljoner euro.

Vidare har CELLINK identifierat ett flertal andra potentiella förvärv. Om förvärvet som avses i avsiktsförklaringen av någon anledning inte slutförs, avses nettolikviden från Nyemissionen att användas för andra förvärv.

Styrelsen för CELLINK har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt för sin förvärvsagenda.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,1 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i CELLINK efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 550 000 från 8 521 516 till 9 071 516 och aktiekapitalet ökar med 55 000,00 kronor från 852 151,60 kronor till 907 151,60 kronor.

Medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen, varav flera är stora aktieägare i CELLINK, har ingått lockup-förbindelser om att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i CELLINK under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Bolaget ingått ett åtagande, med sedvanliga undantag (inklusive undantag för den planerade apportemissionen nämnd ovan), att inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.

Rådgivare

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som sole bookrunner och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00

Telefon (US): +1 (650) 515 5566

E-mail: [email protected]

Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 21.55 CEST.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. Bolaget grundandes 2016 och är aktiv i mer än 50 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller [email protected]

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i CELLINK i någon jurisdiktion, varken från CELLINK eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. CELLINK har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.  

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Ordern (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.  

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.  

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.  

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *