Connect with us

Marknadsnyheter

Copernicus: 2022 var ett år av klimatextremer med rekordhöga temperaturer och ökande koncentrationer av växthusgaser

Published

on

2022 var det femte varmaste året globalt och näst varmaste året i Europa

Lufttemperaturen på två meters höjd under 2022, visad i förhållande till dess genomsnitt 1991–2020. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Nya data från EU:s Copernicus Climate Change Services visar ett år av klimatextremer med många slagna värmerekord och en fortsatt ökning av växthusgaskoncentrationer. Sommaren 2022 var den varmaste någonsin för Europa och alla sommarmånader i det arktiska området var åtminstone de tredje varmaste globalt. Sammantaget var 2022 det näst varmaste uppmätta året någonsin för Europa, medan det globalt sett var det femte varmaste enligt ERA5:s mätningar.

Globalt:

 • 2022 var det femte varmaste året – men de 4:e-8:e varmaste åren ligger väldigt nära varandra
 • De senaste åtta åren har varit de åtta varmaste som uppmätts
 • Årsmedeltemperaturen var 0,3°C över referensperioden 1991–2020, vilket motsvarar ungefär 1,2°C högre än perioden 1850–1900
 • Atmosfäriska koldioxidkoncentrationer ökade med ungefär 2,1 ppm, liknande de senaste årens utveckling. Metanhalterna i atmosfären ökade med nära 12 ppb, högre än genomsnittet, men under de senaste två årens rekordnivåer
 • La Niña-förhållandena kvarstod under stora delar av året, för tredje året i rad

Europa:

 • Europa upplevde sitt näst varmaste uppmätta år någonsin, endats överträffat av 2020 och bara något varmare än 2019, 2015 och 2014
 • Europa upplevde sin varmaste uppmätta sommar någonsin
 • Hösten var den tredje varmaste som uppmätts
 • Långvariga och intensiva värmeböljor som drabbade västra och norra Europa
 • Ihållande låga nederbördsnivåer i kombination med höga temperaturer och andra faktorer ledde till omfattande torka
 • Högsta totala utsläpp från skogsbränder under sommaren (juni-augusti) uppskattat i EU plus Storbritannien under de senaste 15 åren. Frankrike, Spanien, Tyskland och Slovenien upplevde sina högsta utsläpp av skogsbränder under sommaren på minst de senaste 20 åren

Andra regioner

 • Långvariga värmeböljor påverkade Pakistan och norra Indien under våren samt centrala och östra Kina under sommaren
 • Pakistan upplevde omfattande översvämningar i augusti till följd av extremt regn
 • Relativt låga temperaturer och hög nederbörd över östra Australien 2022 är klimatfenomen som vanligtvis förknippas med La Niña-händelser.
 • I februari nådde den antarktiska havsisen sin lägsta dagliga utbredning under de 44-år som havsisen mätts
 • I sex månader nådde isens utbredning i Antarktis rekord, eller nästan rekordlåga värden.

Copernicus Climate Change Service (C3S), som genomförs av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av Europeiska kommissionen, släpper sina globala klimathöjdpunkter 2022: en sammanfattning av det senaste årets temperaturer, koncentrationer av växthusgaser och viktiga klimat- och väderhändelser. Sammanfattningen visar att flera temperaturrekord uppmättes både i Europa och över hela världen, medan andra extrema händelser som torka och översvämningar drabbade stora regioner.

Europa upplevde sin varmaste sommar någonsin och flera långvariga och intensiva värmeböljor drabbade delar av västra och norra Europa. ERA5 överensstämmer med andra allmänt använda temperaturmätningar som visar att Europeiska temperatur ökat med mer än två gånger det globala genomsnittet under de senaste 30 åren och har den högsta ökningen av alla världens kontinenter.

Mauro Facchini, chef för jordobservation vid generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor, Europeiska kommissionen, kommenterar: ”I våra insatser för att ta itu med klimatförändringarna på global, europeisk eller nationell nivå är det tydligt att jordobservationsdata, information och kunskap av hög kvalitet är av avgörande betydelse. Copernicus klimatförändringstjänst tillhandahåller tillförlitlig och snabb övervakning av det förändrade klimatet som underlag för anpassningsinsatserna.

Globala temperaturer: hur nära är vi att överskrida de temperaturgränserna i Parisavtalet?

Under 2022 upplevde världen sitt femte varmaste uppmätta år någonsin enligt C3S ERA5, men bara med mycket liten marginal. Andra vanligen använda temperaturdatauppsättningar kommer sannolikt att rangordna 2022 något annorlunda. Hittills är de varmaste åren någonsin globalt 2016, 2020, 2019 respektive 2017. Enligt ERA5 var den årliga medeltemperaturen 0,3°C över referensperioden 1991–2020, vilket motsvarar ungefär 1,2°C högre än perioden 1850–1900, som vanligtvis används som ett mått på den förindustriella eran.

Detta gör 2022 till det åttonde året i rad med temperaturer mer än 1° C över den förindustriella nivån. Vidare var varje sommarmånad i det arktiska området under 2022 minst den tredje varmaste globalt.

Samantha Burgess, biträdande direktör för Copernicus klimatförändringstjänst, tillägger: ”2022 var ännu ett år av extrema klimatförhållanden i Europa och globalt. Dessa händelser belyser att vi redan upplever de förödande konsekvenserna av vår varmare värld. De senaste klimathöjdpunkterna 2022 från C3S ger tydliga bevis för att undvika de värsta konsekvenserna kommer att kräva att samhället både minskar koldioxidutsläppen snabbt och snabbt anpassar sig till det förändrade klimatet.

Årsmedelvärden för den uppskattade globala yttemperaturökningen över referensnivåerna 1991–2020 (vänster axel) och 1850–1900 (höger axel) 2022 är endast enligt ERA5, alla andra år enligt sex olika datamängder. Datakällor: ERA5 (C3S/ECMWF), JRA-55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) och Berkeley Earth. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Under 2022 låg temperaturen mer än 2°C över genomsnittet för referensperioden 1991–2020 över delar av norra centrala Sibirien och längs Antarktiska halvön. De regioner som hade det varmaste året någonsin inkluderar stora delar av Västeuropa, Mellanöstern, Centralasien och Kina, Sydkorea, Nya Zeeland, nordvästra Afrika och Afrikas horn.

Record-breaking temperatures in Europe

Rankning av ytluftstemperatur för 2022 efter land för perioden sedan 1950.  Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

Temperaturerna i Europa under året var de näst varmaste som uppmätts. 2022 var 0,3°C kallare än 2020 och var bara marginellt varmare – med cirka 0,1 °C, än 2019, 2015 och 2014.  Hela Europa utom Island, hade årliga temperaturer över genomsnittet 1991-2020. Temperaturerna var mest över genomsnittet i den västra delen av kontinenten. Enligt C3S ERA5-datasetet såg flera länder i västra och södra Europa de högsta årstemperaturerna sedan åtminstone 1950. Liknande resultat har redan rapporterats på grundval av antingen preliminära eller slutliga uppgifter från nationella vädertjänster i denna region.

Sommaren i Europa var med klar marginal den varmaste som uppmätts. Den tidigare varmaste sommaren var 2021. Hösten var den tredje varmaste någonsin, det var bara varmare 2020 och 2006. Vintertemperaturen 2022 var cirka 1°C över genomsnittet och rankas bland de tio varmaste vintrarna.  Omvänt låg vårtemperaturerna för Europa som helhet strax under genomsnittet för referensperioden 1991–2020. När det gäller månadsgenomsnitt var nio månader över genomsnittet, medan tre – mars, april och september – var under genomsnittet. Kontinenten upplevde sin näst varmaste juni som någonsin registrerats med cirka 1,6°C över genomsnittet  och den varmaste oktober som uppmätts med temperaturer nästan 2°C över genomsnittet.   

Extrema händelser uppmättes i hela världen 2022

Båda polarområdena upplevde perioder av rekordtemperaturer under 2022. I mars hade Antarktis en intensivt varm period med temperaturer långt över genomsnittet. Vid Vostok-stationen, i det inre av Östantarktis, nådde den rapporterade temperaturen -17,7°C, den varmaste som någonsin uppmätts under dess 65-åriga verksamhet. Under september var temperaturen över centrala Grönland var 8°C högre än C3S-data genomsnittet som visade att nästan hela landet upplevde medeltemperaturer högre än någon septembermånad sedan åtminstone 1979, i samband med onormalt varma vindar från söder.

Antarktis upplevde ovanligt lite havsis under hela året, med sex månader av rekord eller nästan rekordlåg antarktisk havsisutbredning. Under senare hälften av februari nådde Antarktis dagliga havsisutbredning en ny rekordlåg nivå och kringgick tidigare minimum som uppnåddes 2017.  De låga havsisutbredningarna kom främst från havsisförhållandena under genomsnittet i Weddellhavet under större delen av året, i Ross- och Amundsenhavet fram till april och i Bellingshausenhavet från april och framåt.

De tropiska och subtropiska regionerna upplevde under våren extremt höga temperaturer före monsunen. I Pakistan och norra Indien resulterade detta i förlängda värmeböljor och rekordhöga max- och minimitemperaturer. Centrala och östra Kina upplevde långlivade värmeböljor med efterföljande torka under sommaren.

I juli och augusti upplevde Pakistan en rekordstor nederbörd som ledde till stora översvämningar över stora delar av landet som orsakade dödsfall och omfattande förstörelse. Australien upplevde också temperaturer under genomsnittet, med ovanligt våta förhållanden under stora delar av året, särskilt i den östra delen av kontinenten med flera perioder av utbredda översvämningar, en situation som vanligtvis förknippas med ihållande La Niña-förhållanden och sannolikt accentueras av mättade jordar.

Den ovanliga varma senvåren och sommaren i Europa i kombination med lite regn, klar himmel och torra jordar, medförde torka särskilt i de södra och centrala delarna av kontinenten. Många länder rapporterade effekter på jordbruk, flodtransporter och energihantering.  Extremt torra förhållanden ledde också till ökad brandrisk vilket resulterade i ovanligt hög brandaktivitet i sydvästra Europa, särskilt Frankrike och Spanien.

Avvikelser i nederbörd, ytluftens relativa fuktighet, den volymetriska fukthalten i de översta 7 cm av marken och ytlufttemperaturen för Sommar (juni 2022 till augusti 2022) med avseende på 1991-2020. Den mörkare gråskuggningen betecknar var markfuktighet inte visas på grund av istäcke eller klimatologiskt låg nederbörd. Datakälla: ERA5 Källa: Copernicus Climate Change Service / ECMWF. Ursprungligen publicerad i August 2022 hydrological bulletin.

C3S kommer att göra en omfattande granskning av olika klimathändelser 2022 i Europa i sin årliga europeiska klimatstatus, som publiceras i april 2023. Tidigare utgåvor finns här.

Växthusgaserna fortsatte att öka 2022

Månatlig global genomsnittlig atmosfärisk CO2 (vänster) och CH4 (höger) kolumnmedelvärde koncentration från satelliter för 2003-2022 (röd kurva) och 12-månaders genomsnitt (svart kurva). Datakälla: C3S/Obs4MIPs (v4.4) konsoliderade (2003–2021) och CAMS preliminära nästan realtidsdata (2022) GOSAT-poster. Rumsligt intervall: 60S – 60N över land. Källa: C3S / CAMS / ECMWF / Bremens universitet / SRON.

Tillsammans med Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), C3S avslöjar att atmosfärens växthusgaser fortsatte att öka under 2022. Preliminär analys av satellitdata i genomsnitt över hela atmosfäriska kolonnen visar att koldioxidkoncentrationerna ökade med cirka 2,1 ppm, medan metan steg med cirka 12 ppb. Detta resulterade i ett årsgenomsnitt för 2022 på cirka 417 ppm för koldioxid och 1894 ppb för metan. För båda gaserna är detta de högsta sattelituppmätta koncentrationerna och genom att inkludera andra mätningar, de högsta nivåerna på över 2 miljoner år för koldioxid och över 800 000 år för metan.

De årliga globala totala utsläppen från vegetationsbränder fortsätter att minska i förhållande till förändrad markanvändning och minskande savannbränder i tropikerna. Men forskare från CAMS uppmätte betydligt ökade brandutsläpp i en del europeiska regioner där varmare och torrare förhållanden bidrog till ökad brandfara. Till följd av detta var de totala beräknade utsläppen från skogsbränder i EU och Storbritannien de högsta sedan 2007. Frankrike, Spanien, Tyskland och Slovenien upplevde sina högsta utsläpp av skogsbränder under sommaren under de åtminstone senaste 20 åren, vilket bidrog till försämrad luftkvalitet lokalt.

”Växthusgaser, inklusive koldioxid och metan, är de viktigaste drivkrafterna för klimatförändringar och vi kan se från vår övervakning att atmosfärskoncentrationerna fortsätter att öka utan tecken på att sakta ner”, säger Vincent-Henri Peuch, chef för Copernicus atmosfärövervakningstjänst. ”Koncentrationsförändringar är resultatet av både mänskliga och naturliga faktorer. Våra pågående ansträngningar för en operativ verifieringskapacitet på CO2 och CH4-emissioner kommer att bli ett mycket effektivt verktyg för att mer specifikt bedöma effektiviteten av klimatförändringsåtgärder.”

-Slut-

Mer information, en detaljerad beskrivning av hur uppgifterna sammanställts och ytterligare medieresurser finns på en lösenordsskyddad webbplats: https://climate.copernicus.eu/notes-editors 

Password: ECMWFPress2023

Läs mer om C3S klimatövervakningsprodukter i Climate Intelligence-hubben med månatliga klimatbulletiner, årsrapporter och löpande övervakning av viktiga klimatvariabler.

Dataaccess

Tidsseriedata samt geografiska data för kartorna finns tillgängliga på lösenordsskyddssidan.

Data från Copernicus omfattas av License to Use Copernicus Products (v 1.2). Temperaturdata från andra leverantörer, som ingår här för jämförelse, är föremål för andra licenser, vänligen kontakta respektive leverantör.

De fullständiga C3S-dataseten (ERA5 (1979-2022), ERA5 (1950-1978) och ”C3S XCO 2-data härledda från satellitsensorer – XCO 2_OBS4MIPS” (2003-2021) och ”C3S XCH 4-data härledda från satellitsensorer – XCH 4_OBS4MIPS v4.4″ (2003-2021) är tillgängliga från Climate Data Store (CDS – cds.climate.copernicus.eu) och GFAS-data  för utsläpp av skogsbränder är tillgängliga från Atmosphere Data Store (ADS – ads.atmosphere.copernicus.eu). Den fullständiga ”CAMS XCO 2-data härledda från satellitsensorer” är tillgänglig från dataleverantören Universitet i Bremen http://www.iup.uni-bremen.de/~ghguser/) och ”CAMS XCH4-data härledda från satellitsensorer” är tillgängliga från dataleverantören SRON (via FTP: [email protected], katalog: /pub/pub/RemoTeC/PROXY_NRT_L1X/).

De nationella gränserna som används för rankningskartan är baserade på Natural Earth 1:50m kulturella data. De används för att beräkna temperaturstatistik baserad på ERA5-datauppsättningarna och innebär inte att Europeiska unionen uttrycker någon som helst åsikt om den rättsliga statusen för något land, territorium eller område eller dess myndigheter, eller om avgränsningen av dess gränser eller gränser.

C3S följer rekommendationen från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) att använda den senaste 30-årsperioden 1991-2020 för att beräkna klimatologiska medelvärden.

De globala klimathöjdpunkterna 2022 kan nås här:

(Blir först synligt då embargot hävts)

https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2022?utm_source=press&utm_medium=referral

The Monthly Climate Bulletin för december kan nås här: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Utforska uppgifterna i den månatliga klimatbulletinen:

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-c3s-monthly-climate-bulletin-explorer?tab=app

Mer information om ändringen till den senaste referensperioden finns här:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Mer information om skogsbränderna 2022 hittar du här:

https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitoring-extreme-wildfire-emissions-2022?utm_source=Press&utm_medium=Press

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram finansierat av EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, klimatförändringar, nödsituationer, mark, marin och säkerhet. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstater, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). Det bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF är en internationell organisation med verksamhet på flera platser. ECMWF:S huvudkontor ligger i Reading, Storbritannien, samt i Bologna, Italien och Bonn, Tyskland.

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 
Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 
Mer information om Copernicus: 
www.copernicus.eu 
ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF

#EUSpace

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
[email protected]

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lecanemab erhåller prioriterad granskning i Japan

Published

on

By

Stockholm, den 30 januari 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag att ansökan i Japan om tillverknings- och marknadsföringstillstånd för lecanemab (generiskt namn, amerikanskt varumärke: LEQEMBI™), tilldelats prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW). Lecanemab är en anti-amyloid-β (Aβ) protofibrillantikropp[1] för behandling av Alzheimers sjukdom. Prioriterad granskning ges i Japan till nya läkemedel som ses vara av stor medicinsk betydelse för allvarliga sjukdomar, och innebär att den totala granskningstiden förkortas.

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Ansökan baseras på resultaten från fas 3-studien Clarity AD och fas 2b-studien, som visade att behandling med lecanemab minskade den kliniska försämringen i tidig Alzheimers sjukdom.

Lecanemab binder selektivt till och eliminerar lösliga, skadliga Aβ-aggregat (protofibriller) som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential, att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I Clarity AD-studien med lecanemab uppnåddes både det primära effektmåttet och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. I november 2022 presenterades resultaten från Clarity AD vid CTAD-konferensen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) samtidigt som de publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

I USA godkändes lecanemab under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023. Eisai lämnade samma dag in en kompletterande registreringsansökan till FDA för fullt godkännande. Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 9 januari 2023, vilken accepterades för granskning den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialiseringen av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023, kl. 00.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: [email protected]
Tel: +46 704 10 71 80

Om prioriterad granskning (Priority Review) i Japan
Prioriterad granskning ges till läkemedel som uppfyller alla följande krav. Dessutom kommer läkemedel som betecknas som särläkemedel och banbrytande läkemedel att prioriteras för granskning.
i. den kvalificerande sjukdomen anses vara allvarlig; och
ii. produktens effektivitet eller säkerhet anses vara klart överlägsen den för befintliga läkemedel, medicintekniska produkter eller regenerativa medicinska produkter eller behandlingsmetoder ur medicinsk synvinkel.

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). Lecanemab binder selektivt till och eliminerar Aβ-protofibriller som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I USA godkändes Leqembi av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom den 6 januari 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör endast inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom dvs den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Denna indikation är godkänd under det accelererade förfarandet baserat på minskning av Aβ-plack som observerats hos patienter som behandlats med Leqembi. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara beroende av påvisande av klinisk nytta i en bekräftande studie. Fas 3-studien Clarity AD av lecanemab mötte den primära och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. Förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av Leqembi och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai.

Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75-500 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

LifeClean International AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Published

on

By

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen i LifeClean International beslutar härom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2022, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Growth Market klockan 09:00 den 30 januari 2023. Bolaget avser att använda nettolikviden till fortsatt tillväxt inom främst PFAS-sanering som ställer krav på förstärkning av rörelsekapital och en utökad säljstyrka.

Bolagets styrelse har gjort en bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission men kommit fram till slutsatsen att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom nödvändig tid. Med tanke på volatiliteten i rådande marknadsklimat har styrelsen härutöver bedömt att en företrädesemission skulle kräva garantiåtaganden, vilket skulle föranleda merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som erläggs för sådana garantiåtaganden. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera Bolagets tillväxt, (ii) komplettera Bolagets aktieägarbas med nya investerare vilket kan stärka aktiens likviditet, (iii) att den Riktade Nyemissionen kan bedrivas på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för LifeClean International och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen avses fastställas i förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella investerare för att återspegla rådande marknadsförhållanden, efterfrågan och därigenom marknadsmässighet.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2023 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean-koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.