DELÅRSRAPPORT 3 -2017/2018

| 17 april, 2018 | 0 kommentarer

ti, apr 17, 2018 10:37 CET

3 månader, januari – mars 2018

  • Nettoresultat av valutahandel:  0,03% (-1,99 %)
  • Rörelseresultat: -749 tkr (-639 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -8 tkr (-24 tkr)
  • Resultat före skatt: -757 tkr (-663 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,17 kr, (-0,15 kr)

9 månader, juli – mars 2018

  • Nettoresultat av valutahandel:  5,99% (4,44 %)
  • Rörelseresultat: -2 312 tkr (-1 400 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -20 tkr (-211 tkr)
  • Resultat före skatt: -2 332 tkr (-1 611 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,54 kr, (-0,37 kr)

VD kommentar

FXI har fått besked om att vår planerade fond Genova Global FX kan klassificeras som UCIT fond. Det innebär att FXI nu kan marknadsföra fonden mot förvaltare vilka har krav på att deras investeringar måste vara klassificerade enligt UCIT direktivet.

UCIT direktivet är framtaget av EU och reglerar lagen för hur värdepappersfonder fungerar. Direktivet avser att öka säkerheten och transparensen för värdepappersfonder och innehåller bland annat strikta regler och begränsningar av riskexponering. Det är vanligt bland kapitalförvaltare att de investerar i UCIT fonder och enbart har möjlighet till begränsade investeringar i specialfonder och alternativa investeringsfonder.

Under mars lanserades handelssystemet Genova FX 1.7 vilket avser öka handelsprestanda samt begränsa riskexponeringen till de nivåer som krävs i en UCIT struktur.

Marknadsföringen av Valor Global FX fortsätter och vi för nu diskussioner med externa investerare till Valor fonden.

FXI fortsätter parallellt med att söka kapital för FXI:s egen planerade fond Genova Global FX. Det finns investerare som är intresserade av att tillföra c:a 100 mkr vid fondstart. Förutsättningen är dock att de inte står för mer än 50% av kapitalet. I dagsläget arbetar vi vidare med ett erbjudande till utvalda potentiella investerare för att hitta återstoden av kapitalet för att kunna lansera fonden.

Marknaden

FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg risk och mycket låg korrelation till alternativa tillgångsslag.

FXI erbjuder idag fonden Valor global FX som arbetar inom valutahandel och avser att lansera ytterligare en fond som använder handelssystemet Genova FX som förvaltningsform. Fonderna erbjuder ett intressanta komplement på kapitalmarknaden och är anpassade som investeringsform för stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste tremånaders perioden uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 0,03 % av förvaltat kapital.

Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 31mars 2018 är en uppgång med 343,01%. NAV kursen den 31mars 2018 uppgick till 445,01 och beräknas som indexerad resultat av handeln under perioden.

Den 15 mars 2018 lanserades Genova FX 1.7 för handel med fler valutapar (G10). Den nya versionen avser att ge förbättrad och jämnare prestanda.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning.

Resultaträkning i sammandrag

Kommande rapporttillfällen

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

——–

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning.

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: [email protected]                                             E-post: [email protected]

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till kvalificerade klienter.

Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *