Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT 3 2022 JULI – SEPTEMBER

Published

on

Kvartalsrapport 30 september 2022

  • Northbaze Group uppnår en omsättning under det tredje kvartalet 2022 på 41,0 mkr, (25,8 mkr). Bolaget visar ett positivt EBITDA resultat med 5,0 mkr (0,2 mkr). Underliggande EBITDA exklusive Shieldpatrol China är 6,6 mkr.
  • Koncernens totala kassaflöde är positivt och uppgår till 12,8 mkr för perioden, motsvarande period förra året var kassaflödet – 4,9 mkr.
  • Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 17,1 mkr (12,4 mkr), Smart Mobility 16,3 mkr (7,3 mkr) och Audio & Sound 6,2 mkr (7,1 mkr). 
  • Förvärvet av Copter AB som genomfördes i början av året bidrar i kvartalet med både tillväxt och resultat i linje med koncernens långsiktiga mål.
  • Adiantes visar en försäljningsökning med 38% i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen kopplad till dels nya kunder men också en stabil tillväxt från befintliga partners.
  • Smart Mobility visar en kraftigt ökad försäljning i kvartalet jämfört med föregående år. Copter AB ingår numera i affärsområdet och förutom Copter visar affärsområdet en mindre minskning jämfört med föregående år. Minskningen kommer från minskad försäljning utanför Sverige.
  • Audio & Sound uppnår en omsättning på 6,2 mkr i det andra kvartalet 2022. För Q3 2021 visade Audio & Sound 7,1 mkr.
  • Bruttomarginalen för koncernen i sin helhet ökar från 46,3% till 53,8% i kvartalet. En stor del av ökningen kommer från Copter AB men även övriga delar bidrar.
  • Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 18,5 mkr (18,5 mkr). Fördelningen är Adiantes mkr 3,5 mkr (10,0 mkr) Audio & Sound 10,5 mkr (2,0 mkr) och Smart Mobility 4,5 mkr (6,5 mkr).  
  • Soliditeten uppgår till 61,2% per den 30 september i år jämfört med 46,4% föregående år.

Starkt resultat

Återigen levererar vi på våra långsiktiga finansiella mål trots de utmaningar och makrofaktorer marknaden innehåller. Omsättningsökningen för kvartalet uppgår till hela 60% varav 23% är organisk.

Koncernen levererar en rejält förbättrad EBITDA för kvartalet om 5,0 mkr jämfört med 0,2 mkr för motsvarande period förra året. Underliggande EBITDA utan jämförelsestörande poster uppgår till 6,6 mkr. Vi ser att både den långsiktiga strategin och det kortsiktiga arbetet med att integrera vårt förvärv av Copter AB har fungerat väl under kvartalet. Tillväxten drivs både av nya kunder samt tillväxt från befintlig kundstock.

Adiantes har under kvartalet haft en stabil produktion och uppvisar en kraftig försäljningsökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen under kvartalet var 17,1 mkr, (12,4 mkr). Ökningen om 38% drivs dels av breddat produktutbud, ökning från befintliga partners och nya kunder. Trots signaler kring en mattad försäljning av smartphones globalt och en potentiellt minskad efterfrågan på grund av lägre köpkraft ser vi positivt på affärsområdets utveckling. Satsningar inom utveckling av en effektivare produktion ger önskade resultat tack vare vårt kompetenta team på plats.

Affärsområdet Mobility växer med 123%, en stor del av ökningen kommer från förvärvet av Copter AB, som fr.o.m., i år ingår i affärsområdet. Copter har under året fortsatt sin tillväxtresa och ökar i kvartalet sin omsättning med drygt 20%. Jag vill påstå att vi har ett unikt koncept med en hållbar produktion i Kumla. Både återförsäljare och konsumenter ställer högre krav på dessa parametrar vilket borgar för en fortsatt mycket god utveckling.

Ett annat viktigt bidrag till försäljningsökningen inom området kommer från utvecklingen av produkter inom private label, där vi producerar och levererar produkter till kundens egna varumärke.

Affärsområdet Audio & Sound fortsätter att påverkas av komponentbrist och logistikutmaningar, som en direkt följd av detta ser vi också en något lägre omsättning jämfört med föregående år. Vi kan dock se goda resultat gällande införsäljning med en orderbok om drygt 10M SEK. Affärsområdet påverkas så klart av att vi inte fullföljt leveranser av smarta högtalare till vår lokala partner på grund av kriget i Ukraina. En tydlig strategi för en fungerande omni kanal har tagits fram, vi vill nå konsumenten via egen web, marknadsplatser och i samarbeten med återförsäljare. Senast i raden av dessa satsningar är Zalando som utgör en stor försäljningspotential.

Hittills under året har Northbaze lyckats hantera vår oroliga omvärld väl. Hur den långsiktiga påverkan från inflationen, energipriserna och den svaga svenska kronan kommer att vara är svårbedömt men vi står redo att ta de åtgärder vi ser krävs från tid till annan. Branschen ser generellt en pressad tillvaro, för Northbaze betyder det att vi måste fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra såväl processer som produkter. Vår affärsmodell och strategi har visat sig fungera väl även i en svag ekonomisk konjunktur, så väljer vi aktivt att se nya affärsmöjligheter framför oss.

Ett flertal nya samarbeten som påbörjats under 2022 kommer också att hjälpa till att ge en fortsatt positiv utveckling. Flera av dessa är drivna av synergier mellan bolagen i gruppen vilket gläder mig extra.

Koncernen strävar ständigt efter att renodla verksamheten och prioritera resurserna rätt. Med detta som riktlinje togs beslutet att avyttra aktierna i Shield Patrol China. Dessa aktier ingick i förvärvet av Copter AB. Aktierna förvärvades av bolagets VD och tidigare minoritetsägare. Transaktionen har belastat resultatet under det tredje kvartalet. Resultatet från Copter AB har också påverkats av ett negativt driftsresultat under året med 1,6 mkr. Några ytterligare negativa faktorer föreligger inte.

Vi är idag unika på marknaden med en så stor del egenproduktion kombinerat med starka varumärken som vårt team kontinuerligt utvecklar.

Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina medarbetare avsluta ett starkt 2022.

Göteborg 24 november 2022

Henrik Andersson

VD

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: [email protected]

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e November 2022, klockan 08.30 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.