DELÅRSRAPPORT Q3 MARS 2022 – MAJ 2022

| 28 juli, 2022 | 0 kommentarer

Fortsatt omfattande förändringsarbete för överlevnad och framtida lönsamhet.

TREDJE KVARTALET MARS 2022 – MAJ 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 75,1 Mkr (67,2), varav kvarvarande verksamhet 64,3 Mkr (53,9).
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker var i nivå med med föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,5 procent (37,2), en ökning med 14,4 procentenheter. Kvarvarande verksamhets bruttovinstmarginal uppgick under kvartalet till 55,2 procent (43,6).
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -14,3 Mkr (-30,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -47,9 Mkr (-58,1), varav kvarvarande verksamhet -41,4 Mkr (-44,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,22 kr (-0,05), varav kvarvarande verksamhet -0,30 (-0,04).
 • Antalet butiker uppgick till 86 jämfört med 94 butiker föregående år. Minskningen avser i huvudsak avyttrad verksamhet.

RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2021 – maj 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 300,4 Mkr (311,2), varav kvarvarande verksamhet 238,0 Mkr (237,9).
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 12 procent under räkenskapsåret
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,4 procent (42,1), en ökning med 7,3 procentenheter. Kvarvarande verksamhets bruttovinstmarginal uppgick under räkenskapsåret till 51,3 procent (44,8).
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 44,8 Mkr (20,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -34,7 Mkr (-64,9), varav kvarvarande verksamhet -50,4 Mkr (-33,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,25 kr (-0,06), varav kvarvarande verksamhet -0,12 (-0,06).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 30 juni 2022 meddelade Bolaget att man slutit nytt avtal med banken. Det nya bankavtalet med Nordea innebär att Bolagets nuvarande finansieringsupplägg förlängs på i allt väsentligt med de villkor som gällt tidigare. Det nya bankavtalet löper året ut 2022 och innebär i huvudsak att (i) Bolagets förvärvskredit om 8,7 MSEK amorteras månadsvis under avtalsperioden, (ii) Bolagets checkkrediter om 105 MSEK förlängs till och med 31 december 2022 vilket också är slutdatumet för bankavtalet samt (iii) de borgensåtaganden som Varenne AB samt Ulf och Bo Eklöf Invest AB har ställt ut till förmån för Nordea för krediten i punkt (ii) uppgår alltjämt till 65 MSEK (vilken ersätter tidigare borgensåtaganden om 35 MSEK respektive 30 MSEK). Således har checkkrediten ökat från 100 MSEK till 105 MSEK. Samtidigt har möjligheten till en extra tillfällig checkkredit om 30 MSEK två gånger per år med en kredittid på max tre månader per gång tagits bort.
 • Bolaget slöt den 20 juli 2022 ett avtal med Calceos ägare om att lösa av reversen som uppkom i samband med försäljningen av det helägda dotterbolaget Rizzo International i förtid. Reversen uppgick ursprungligen till 18 MSEK, men uppgick vid lösen till 16 MSEK. Calceos ägare löser reversen genom att betala 8,5 MSEK till Rizzo Group. Utöver det erhåller Rizzo Group ytterligare 3,2 MSEK i regleringar kopplat till affären. Resultateffekten för Bolaget uppgår till -7,5 MSEK.
 • Den 8 juni 2022 meddelade Rizzo Group att Bolaget har utmaningar med att öka försäljningen efter pandemin i den takt som behövs för att säkerställa lönsamhet. Bristen på varor och brist på likviditet för att köpa varor är huvudproblematiken. Styrelsen konstaterade att bolaget behöver ytterligare finansiering för att kunna åtgärda problemen på såväl kort som lång sikt. I samma pressmeddelande informerades även om att Bolaget erhållit ett lån på 4,5 MSEK från en av Bolagets huvudägare. Den tidigarelagda slutbetalningen av reversen hjälper Bolaget med den kortsiktiga finansieringen, men täcker inte behovet fullt ut – Bolaget behöver skyndsamt hitta lösningar på den kort- och långsiktig finansiering för att säkra fortsatt drift.
 • Den 12 maj 2022 informerade Rizzo Group om att Bolaget ingått avtal med Goldcup 30644 AB (u.n.) om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Rizzo International AB. Köpeskillingen uppgår till 47 MSEK, varav 25 MSEK erläggs kontant och totalt 22 MSEK genom utgivande av skuldebrev. De 25 MSEK i kontant betalning användes för att amortera ned Bolagets checkräkningskrediten hos Nordea, från 130 MSEK till 105 MSEK. I samband med kvartalsbokslutet skrev koncernen ned goodwill avseende Rizzo International om ca 33 MSEK.
 • Den 12 maj 2022 informerade Bolaget om att dess CFO sagt upp sig för nya utmaningar.
 • Den 23 mars 2021 beviljades Rizzo Group företagsrekonstruktion (Rekonstruktör Erik Selander, Advokatfirma DLA Piper). Det här var den andra företagsrekonstruktionen som Bolaget genomgått. Anledningen var en effekt av stora försäljningstapp i samband med Coronapandemin i Sverige och Norge, restriktioner samt att statliga stöd och anstånd försenats eller inte varit tillräckliga för att täcka Bolagets effekter från inkomstbortfallet. Bolaget ansökte och beviljades ackordsförhandling i december 2021 vilken genomfördes i Stockholms tingsrätt den 24 januari 2022. Den 14 februari 2022 meddelade Stockholms Tingsrätt att ackorden i Rizzo Group och Rizzo International vunnit laga kraft. Därmed avslutades rekonstruktionerna i bägge bolagen. Bolaget är i väsentlig utsträckning beroende av att konsumenter och konsumtionen snabbt återgår till det normala. Det är svårbedömt hur lång tid det tar innan Bolaget är tillbaka på normala försäljningsnivåer. Ackordsvinsten uppgick i koncernen till ca 85,7 MSEK.
 • Den 21 februari 2022 hölls kontrollstämma 2 för Rizzo Group och Rizzo International. Kontrollbalansräkning 2 visade att det egna kapitalet var återställt och de respektive stämmorna fattade beslut om fortsatt drift.
 • Bolaget har sedan tidigare ingått ett avtal med Global Corporate Finance (GCF), om att via nyemissioner få tillgång till upp till 6 MUSD under 30 månader. Enligt avtalet kan bolaget ensidigt påkalla investeringar i utbyte mot aktier av serie B i bolaget. Bolaget har påkallat tre trancher och genomfört tre riktade nyemissioner t.o.m mars utgång – totalt har 12 601 827 aktier emitterats av serie B och bolaget har därigenom erhållit ca 7,8 Mkr.

VD-kommentar till utvecklingen

Mars-maj har varit en intensiv period med att skapa förbättringar och förutsättningar för långsiktig överlevnad och lönsamhet. Avyttringen av vårt dotterbolag och tillika drygt 90% av vår skoverksamhet i koncernen – var en strategiskt viktig och nödvändig aktivitet. Skor kräver stora resurser då det gäller kapital för lager och modegraden är betydligt högre än vad den är för väskor och handskar. För vår koncern var det en avgörande faktor för att kunna fokusera till 100% på väskor och handskar – där vi fortsatt är marknadsledare i såväl Sverige som i Norge.

Vi gick ur rekonstruktionen i slutet av februari och arbetet under kvartalet har därför präglats av att planera för en verksamhet utan skor och att återfå anständiga kreditvillkor. Tyvärr är vår historik med två rekonstruktioner inte till vår fördel utan vi får slita hårt för att återfå krediter. Som konsekvens av vår problematik har vi med stor framgång utvecklat ett konsignationsupplägg som idag står för 30-40% av vår försäljning och tillika lager. Utvecklingen av konsignation kommer att vara en viktig faktor för all sällanköpshandel där omsättningshastigheten inte är hög nog.

Vi lider fortsatt av begränsad likviditet och det drabbar vår inköpsförmåga och tillika att vårt sortimentserbjudande blivit lidande. Vi har ett för lågt varulager och även om det är väldigt välgörande att enbart fokusera på väskor och accessoarer – krävs det mera produkter för att vi ska kunna ta hem den ökande efterfrågan.

Rese och hotell/restaurangmarknaden har fått rejäl fart under året och om inte nya omvärldsfaktorer som det eländiga kriget i Ukraina, ökande inflation, bränsle och matpriser – skulle försäljningen ha ökat betydligt mera. Det är en kamp om plånboken som kommer att fortsätta och bli allt hårdare i takt med att alla prishöjningar slår igenom för gemene man.

Vi säljer generellt alla produkter vi har möjligheten att köpa hem. En märklig situation men ett faktum då vi aldrig har fått chansen att komma ikapp till följd av våra två rekonstruktioner och omvärldsfaktorer som inte är till vår fördel. När folk väl började boka resor kom kriget och inte minst den kaosartade hanteringen av förnyande av pass som sedan toppades av ett Swedavia och SAS som har tävlat i att ställa till det för våra resetörstande konsumenter.

Resultatet under perioden är en direkt konsekvens av alla händelser och vi arbetar enträget vidare med att hitta ytterligare finansiering för att kunna fylla på med mera produkter. Bolaget är väldigt välstädat vid det här laget och det är ”bara” uppfyllnaden av våra butiker som fortsatt måste till.

Stockholm juli 2022

Lars Fins
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 kl. 10.00 CET.

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.