Den nya migrations- och asylpakten: lägesrapport och intensifierad kamp mot utnyttjande av migranter

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Ett år efter antagandet av förslaget till en ny migrations- och asylpakt lägger kommissionen idag fram en rapport om migration och asyl.

Kommissionen antar också en förnyad EU-åtgärdsplan mot smuggling av migranter och ett meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Dessa initiativ utgör en del av den övergripande strategin för migration inom ramen för den nya migrations- och asylpakten och syftar till att förhindra organiserat utnyttjande av migranter och minska irreguljär migration, i överensstämmelse med den nya paktens mål att främja en hållbar och ordnad hantering av migration. Initiativen kommer att ta itu med både de fortsatta utmaningarna när det gäller att upplösa organiserade kriminella grupper och behovet av anpassning till nya utmaningar, bland annat statligt understödd smuggling av migranter, såsom situationen vid EU:s yttre gränser mot Belarus.

Margaritis Schinas, som är vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil, gör följande uttalande: ”Förra veckan hade det gått ett år sedan vi lade fram våra förslag till en ny migrations- och asylpakt. Framstegen med att anta förslagen har varit extremt långsamma, och samtidigt har migrationsrelaterade utmaningar fortsatt att uppstå i nya och gamla former. All ny utveckling, från fortsatt tryck i centrala Medelhavet till en förvärrad situation i Afghanistan och ett nytt tryck på våra östra gränser, visar att det är absolut nödvändigt med en hållbar europeisk asyl- och migrationsram. Förslagen till pakten skulle, om de antas, avsevärt kunna förbättra medlemsstaternas förmåga att hantera en rad olika frågor som för närvarande står på spel. Om vi har lärt oss något under de senaste åren borde det vara att vi inte kan hantera dessa frågor ensamma Nu är det dags att börja samarbeta för att hitta lösningar.”

– Vi har gjort viktiga framsteg när det gäller den nya migrations- och asylpakten, och den senaste tidens händelser understryker vikten av att gå framåt med våra väl avvägda förslag, säger kommissionären med ansvar för inrikes frågor Ylva Johansson. Genom förslagen om screening och Eurodac blir det möjligt att utföra ordentliga kontroller av alla som anländer till EU, men dessa kompletteras av förslag som rör solidaritet. Om vi kan komma överens om förordningen om en unionsram för vidarebosättning kommer det att hjälpa att Europa få en starkare röst på den globala arenan genom att visa hur vi och EU-länderna i praktiken erbjuder skydd till människor i nöd. Vi har balans, nu behöver vi leverera.

Rapport om migration och asyl: den nya pakten, ett år senare

Den rapport som läggs fram idag innehåller en bedömning av de framsteg som gjorts och den viktigaste utvecklingen inom migrations- och asylpolitiken under de senaste arton månaderna. Den kartlägger de viktigaste utmaningarna, belyser utsikterna till framsteg och anger de åtgärder som kommer att leda till en mer robust, livskraftig och rättvis migrations- och asylpolitik.

Den omfattar alla aspekter av migrationshanteringen. Den innehåller en lägesrapport om migrationsflödet och en bedömning av pandemins effekter, tar upp EU-byråers åtgärder för gränsförvaltning och asyl och det fortsatta stöd som kommissionen ger till medlemsstater som är utsatta för tryck, finansieringen och frågan om olagliga förflyttningar inom EU. Den belyser EU:s omedelbara reaktion på situationen i Afghanistan, EU:s stöd till Grekland och reaktionen på ankommande från Belarus. Den beskriver de framsteg som gjorts för att stärka den rättsliga ramen och ger en fullständig översikt över samarbetet med partnerländerna, på grundval av den nya strategi som fastställs i pakten. Rapporten tar också upp framstegen när det gäller integration och inkludering.

EU har vidtagit många åtgärder för att förbättra sin förmåga att hantera migration. Snabba och konstruktiva framsteg i lagstiftningsärendena inom ramen för den nya pakten är nu avgörande och kommer att bidra till att ytterligare stärka Europas förmåga att skydda sina gränser, erbjuda humana förhållanden till dem som har rätt att komma och behandla dem som inte åtnjuter denna rätt med värdighet, i linje med EU:s värderingar och principer.

EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021–2025)

Att förebygga och bekämpa smuggling av migranter är ett centralt strategiskt mål i den nya migrations- och asylpakten och strategin för EU:s säkerhetsunion som kräver fortlöpande internationellt samarbete och samordning. Genom att bygga på de framsteg som gjorts genom EU:s första åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2015–2020) kommer kommissionen, i samarbete med den höga representanten, att göra följande:

  • Utveckla operativa partnerskap mot smuggling av migranter med konkreta verktyg som en del av övergripande, balanserade, skräddarsydda och ömsesidigt fördelaktiga migrationspartnerskap, som bygger vidare på förtroende och ömsesidigt samarbete.
  • Vidareutveckla alla operativa, rättsliga, diplomatiska och finansiella verktyg som står till EU:s förfogande för att reagera på statliga aktörers instrumentalisering av irreguljär migration, bland annat genom att vidta motåtgärder på olika politikområden, t.ex. visering, handel, utveckling, ekonomiskt bistånd. Det partiella upphävandet av avtalet med Belarus om förenklade viseringsförfaranden, som kommissionen föreslår i dag, är ett exempel på sådana åtgärder.
  • Förbättra genomförandet av den rättsliga ramen för påföljder mot smugglare, bland annat genom FN:s protokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, vilket kompletterar FN-konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och, inom EU, paketet för att motverka hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse.
  • Förbättra genomförandet av den rättsliga ramen för skydd mot utnyttjande, inbegripet direktivet om bekämpande av människohandel, direktivet om brottsoffers rättigheterdirektivet om uppehållstillstånd och direktivet om sanktioner mot arbetsgivare.
  • Reagera på utvecklingen av nätbaserade metoder och verktyg som underlättar smuggling, genom ökat operativt samarbete och informationsutbyte mellan nationella myndigheter och EU-organ.
  • Öka forskningen och insamlingen av uppgifter för att bättre förstå migrationstrender, de kriminella nätverkens art och omfattning, effekterna av strategier för att bekämpa smuggling av migranter och de kriminella nätverkens arbetssätt.

Meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Olaglig anställning är också ett viktigt incitament för irreguljär migration. Den är skadlig både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv, eftersom den utsätter människor för risker för exploatering, leder till förluster i de offentliga finanserna och undergräver individuella och sociala rättigheter.

Direktivet om sanktioner mot arbetsgivare tillhandahåller en europeisk rättslig ram för att förebygga och motverka olaglig anställning av irreguljära migranter. I dagens rapport identifieras åtgärder för att förbättra det praktiska genomförandet av direktivet, för att ta itu med medlemsländernas ineffektiva användning av bestämmelserna om sanktioner, skyddsåtgärder och inspektioner i syfte att upptäcka arbetsgivare som utnyttjar arbetskraften och skydda migranter från utnyttjande. För att hjälpa medlemsländerna att förbättra genomförandet av de gemensamt överenskomna EU-reglerna kommer kommissionen att göra följande:

  • Främja dialog med medlemsländernas myndigheter och olika intressenter, bland annat genom att 2021 återuppta arbetet i dess särskilda expertgrupp för irreguljär migration när det gäller direktivet om sanktioner mot arbetsgivare.
  • Stödja utbyte av god praxis genom att arbeta med intressenter såsom nationella arbetsmarknads- och invandringsmyndigheter, fackföreningar, organisationer i det civila samhället, arbetsmarknadens parter, internationella organisationer och det europeiska forumet mot odeklarerat arbete.
  • Fortlöpande övervaka genomförandet av direktivet och fokusera på den faktiska efterlevnaden av det och vid behov inleda överträdelseförfaranden.

Före slutet av 2022 kommer kommissionen att genomföra de åtgärder som anges i meddelandet och rapportera om de resultat som uppnåtts i nästa genomföranderapport som ska läggas fram senast 2024. Mot bakgrund av de framsteg som gjorts kommer kommissionen sedan att överväga om det är befogat att ändra den befintliga rättsliga ramen.

Bakgrund

Dagens uppsättning av förslag är en av de uppföljningsåtgärder till pakten som aviserades i september förra året.

Utöver uppgifterna i rapporten finns ny statistik också tillgänglig på en särskild statistikwebbplats som uppdateras idag. De senaste siffrorna bekräftar att covid-19-pandemin hade en betydande inverkan på migrationen under 2020, och att både antalet lagliga och irreguljära inresor minskade jämfört med 2019. Preliminära uppgifter visar att EU:s befolkning minskade med omkring 300 000 personer under 2020, delvis på grund av mindre nettomigration men också på grund av ett ökat antal dödsfall på grund av pandemin. Minskningen av antalet anländande under 2020 verkar var tillfällig eftersom tillgängliga uppgifter för 2021 tyder på att det återigen ökar i år. Detta gäller särskilt irreguljära inresor längs den centrala Medelhavsrutten och den västra Medelhavsrutten samt över de östra gränserna (från Belarus). Medlemsstaterna fortsatte att minska eftersläpningen i handläggningen av asylansökningar: i slutet av juni pågick omkring 700 000 asylärenden i EU, vilket är den lägsta nivån sedan mitten av 2015.

Läs mer:

 

Presskontakt:

Maria Blässar
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
[email protected]

Presskontakter talespersontjänsten EU-kommissionen i Bryssel:

Adalbert Jahnz
Telefonnummer: + 32 2 295 31 56
Mejladress: [email protected] 

Ciara Bottomley
Telefonnummer: +32 2 296 99 71
Mejladress: [email protected]

Laura Berard
Telefonnummer: +32 2 295 57 21
Mejladress: [email protected]

 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *