Connect with us

Marknadsnyheter

Ellos Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

Published

on

Pressmeddelande, Borås 16 november 2022

Delårsrapporten för Ellos Group AB (publ) publiceras idag.

TREDJE KVARTALET 2022
• Nettoomsättningen ökade med 1,5 procent till 858,9 (846,6) MSEK. Organiskt ökade nettoomsättningen med 1,2 procent.
• Bruttomarginalen minskade till 49,9 (50,3) procent.
• Justerad EBITA uppgick till 30,3 (36,4) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 3,5 (4,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (6,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till -0,4 (0,8) procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (7,1) MSEK.
• Likvida medel uppgick till 155,7 (179,7) MSEK.

 

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022
• Nettoomsättningen ökade med 1,7 procent till 2 572,8 (2 529,8) MSEK. Organiskt ökade nettoomsättningen med 0,1 procent.
• Bruttomarginalen minskade till 50,8 (51,7) procent.
• Justerad EBITA uppgick till 53,7 (122,5) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 2,1 (4,8) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -28,6 (33,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -1,1 (1,3) procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -87,6 (-59,6) MSEK.
• Likvida medel uppgick till 155,7 (179,7) MSEK.

 

Kommentar från VD i ELLOS GROUP AB (publ)

ETT KVARTAL FÄRGAT AV EN OSÄKER OMVÄRLD
Ellos Group levererar ett bra kvartal försäljningsmässigt i ett utmanande makroekonomiskt läge. Årets tredje kvartal präglades i enlighet med helåret av geopolitisk osäkerhet, som en följd av Rysslands invasion av Ukraina med efterföljande energikris, inflation och vikande efterfrågan på konsumentmarknaden. Trots detta lyckades vi upprätthålla höga försäljningsnivåer och vår bedömning är att vi tar marknadsandelar. Det ser jag som ett kvitto på att Ellos, Jotex och Homeroom har en stark position och att vår satsning på kvinnan mitt i livet är rätt.

Efterfrågan på Ellos Groups breda och prisvärda sortiment var under kvartalet fortsatt god. Både mode och heminredning har haft ett bra kvartal, och vi fortsätter att växa i Norden och Europa. Försäljningen ökade med 1,5 procent till 858,9 MSEK. Organiskt var tillväxten i linje med motsvarande kvartal föregående år. Covid-19 pandemin gav som bekant en stark tillväxt för försäljningen online. Det är positivt att Ellos Groups försäljning är på samma nivåer som tredje kvartalet 2021, samt 10 procent högre än motsvarande kvartal 2020 och cirka 25 procent högre än motsvarande kvartal 2019 (innan Covid-19).

Under kvartalet tog vi flera steg för att ytterligare förbättra kunderbjudandet och lanserade flera nya kollektioner och spännande samarbeten. Tillsammans med Eva Röse lanserade vi en modekollektion, och med Kristin Lagerqvist lanserade vi en kampanj med vintage-fynd. Framöver kommer Ellos Group lägga ännu större fokus och satsningar på vår kärnkundgrupp för att fortsätta växa affären på ett lönsamt sätt.

Kvartalets bruttomarginal var 49,9 (50,3) procent och påverkades framför allt av negativa valutaeffekter men även av högre hyreskostnader för lager och rabatter. Våra lagernivåer är fortsatt höga ur ett historiskt perspektiv och påverkar kassaflödet. Samtidigt ser vi det som en styrka att lagren är välfyllda inför den viktiga julhandeln och med tanke på den osäkerhet som råder gällande de globala leveranskedjorna.

Liksom förra kvartalet ökade returerna jämfört med föregående års låga nivåer. Vi ser denna utveckling snarare som en normalisering i en längre historisk jämförelse men det påverkar våra kostnader. Även distributionskostnaderna ökade som en följd av framför allt drivmedelstillägg samtidigt som våra marknadsföringskostnader minskade.
 

Som vi tidigare kommunicerat vässar vi vår strategi med större fokus och satsningar på vårt erbjudande till vår kärnkund – kvinnan mitt i livet. Vi tog i linje med detta ett svårt beslut om att Stayhard inte längre tillhörde vår huvudverksamhet. Under kvartalet kunde vi glädjande nog kommunicera försäljningen av Stayhard och att varumärket lever vidare.

En orolig utveckling i världsekonomin i kombination med en hög inflation, prisökningar och stigande räntor gör att konsumenter redan nu håller hårt i sina pengar, vilket sannolikt kommer att påverka konsumtionen framöver. I linje med vår strategi är just fokus på erbjudandet till kärnkunden vår absoluta prioritet. Givet marknadsläget har vi också ett ökat fokus på effektivitet och kostnader. Vår syn är dock fortsatt att den strukturella effekten där fler shoppar online framför fysisk handel kommer att bestå.
 

Vi är ödmjuka inför utmaningarna i omvärlden och fortsätter följa utvecklingen noga. Som ledande e-handelsaktör med starka varumärken inom heminredning och mode ser vi positivt på framtiden.

Hans Ohlsson, VD

För ytterligare information:

Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

__________________________________________________________
 

Denna information är sådan information som Ellos Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 kl 08.30 CEST.
 

OM ELLOS GROUP
Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 600 medarbetare och omsätter runt 3,6 miljarder SEK. www.ellosgroup.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.