Connect with us

Marknadsnyheter

En ny riktning för Region Stockholm – Budget 2023

Published

on

Mittenkoalitionen presenterar idag sin budget för Region Stockholm 2023 med en ny riktning för regionens politik. Region Stockholm och Sverige står inför ett tufft ekonomiskt läge där prioriteringar i budgeten måste se till att skydda regionens kärnverksamheter från att drabbats allt för hårt av det ekonomiska läget.

Foto: Socialdemokraterna i Region Stockholm

I det svåra ekonomiska läge som Region Stockholm och Sverige står inför krävs ansvarsfull hantering av regionens finanser samtidigt som regionens verksamheter måste få förutsättningar för att klara av sina uppdrag. För att kunna täcka inflationens effekter på pensionsavsättningar sanktionerar styret ett budgeterat negativt resultatkrav. Samtidigt presenterar styret en återhämtningsplan för att under mandatperioden balansera tillbaka soliditeten.

Trots det svåra ekonomiska läget pekar Mittenkoalitionen i budgeten ut en ny riktning för Region Stockholm där sjukvården, kollektivtrafiken och personalens villkor får ta utrymme i budgeten för 2023.

För att få till ett skifte inom sjukvården, så att fler får vård i tid och efter behov, står sjukvården och personalen i centrum av Mittenkoalitionens budget. Det nya styret prioriterar primärvården och akutsjukhusen och drar åt svångremmen för konsulter, ökad byråkrati och administration.

Region Stockholm behöver fortsätta ta ledning i den gröna omställningen. Då måste fler välja kollektivtrafiken framför bilen. För att åstadkomma detta krävs det fortsatt arbete för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, bland annat så att den anses vara prisvärd, trygg och tillförlitlig.

– Region Stockholm befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, då måste kärnverksamheterna prioriteras. Vi finansierar delar av nästa års budget genom ett negativt resultatkrav och har åberopat synnerliga skäl med hänvisning till inflationens effekt på pensionskostnader. Detta på grund av den ekonomiska kris som vi står inför. Samtligt måste personalen och verksamheterna stöttas i detta allvarliga läge, inte minst för att varsel inom sjukvården ska undvikas, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd.

 – Klimatet och hälsan kan inte vänta på bättre tider. Därför växlar Mittenkoalitionen upp när regeringen lägger i backen. Vi skärper klimatmålen, kraftsamlar för energiförsörjning och elektrifiering och startar en pendelbåtsrevolution. Samtidigt påbörjar vi en historisk satsning på vårdcentralerna och satsar 323 miljoner kronor 2023 för att stärka navet i vården för personal och patienter, säger Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd.

– Kollektivtrafiken är motorn i den gröna omställningen och är helt central för utvecklingen i Stockholmsregionen. I den situationen vi befinner oss i spelar kollektivtrafiken en allt större roll, både för hushållens ekonomi och för klimatet. Vi behöver se till så att den hållbara resan blir det självklara valet för fler, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.