Halvtid för Kronfågels utvecklingsprogram

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

I slutet av förra året gjorde Kronfågel en särskild genomlysning av hela organisationen som resulterade i ett utvecklingsprogram för 2022 med tio konkreta åtgärdspunkter inom djuromsorg, hållbarhet och hälsa – utöver bolagets ordinarie hållbarhets- och djuromsorgsarbete. Nu är det halvtid för programmet och flera framsteg kan konstateras.

Sedan Kronfågel grundades för över 50 år sedan har bolaget haft en tydlig ambition att producera hälsosamma och goda produkter med bästa djurvälfärd. Med tiden har även klimat- och miljöarbetet blivit allt viktigare. Engagemanget bygger på att hela tiden aktivt arbeta för att bli bättre, inte minst vad gäller djuromsorg.

Vårt djuromsorgsarbete omfattar hela värdekedjan, allt från friska föräldradjur, ruvning och kläckning till stallmiljö, foder och slakt. Det gör att vi ställer oerhört tuffa krav på allt från transporttider, underleverantörer och foderkvalitet till utbildningsnivå för alla som hanterar djuren. Men vi kan alltid bli bättre, säger Fredrik Strømmen, vd på Kronfågel.

Därför gjorde Kronfågel innan årsskiftet en extra genomlysning av hela organisationen som resulterade i ett särskilt utvecklingsprogram för 2022, utöver bolagets ordinarie hållbarhets- och djuromsorgsarbete.

– Programmet utgörs av tio åtgärder för att under året förstärka vår verksamhet inom djuromsorg, hållbarhet och hälsa. Några är engångsinsatser och andra pågående projekt där vi har växlat upp takten. Nu i juli när det är halvtid för programmet är det därför glädjande att se att vi redan har flera goda resultat, säger Fredrik Strømmen.

Status utvecklingsprogrammet

1. Världsledande låg antibiotikaanvändning nära noll
Förebyggande antibiotika används i djuruppfödning över hela världen vilket får allvarliga följder med antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotika behövs inte om kycklingarna är friska från start, mår bra och hanteras korrekt. Tack vare vårt arbete i kläckeriet och våra uppfödares arbete har vi år efter år bara behövt ge under en procent av alla kycklingar antibiotika. I andra länder i Europa kan siffran ligga på över 50 procent.

Åtgärd och status: 2021 investerade vårt dotterbolag, kläckeriet SweHatch, 15 miljoner kronor i nya ruvningsmaskiner. Under 2022 har vi finjusterat dem och vi kan nu se ännu bättre hälsa hos de nykläckta kycklingarna. Vi har inte behövt behandla några flockar hittills i år med antibiotika.

2. Expertgrupp för tryggare infångning och transporter
Transporten till slakteriet ska vara så lugn som möjligt för kycklingarna. Vi har länge jobbat hårt tillsammans med kontrakterade uppfödare och transportörer, branschen och myndigheter för att säkerställa en lugn och säker infångning med minsta möjliga skador av fåglarna på gård och under transporterna, bland annat genom utökade kontroller och utbildning. Skadorna har tydligt minskat i branschen över tid, även hos oss. Men även om skadorna stadigt har minskat så är en skadad fågel en för mycket.

Åtgärd och status: Under slutet av 2021 tillsatte vi en ny grupp bestående av vår djuromsorgsavdelning och representanter från våra uppfödare och transportörer som under 2022 särskilt har fokuserat på hur vi kan bli ännu bättre på säker och trygg hantering i samband med infångning på gård och transport. Gruppen har under 2022 träffats varje tisdag för att diskutera och testa olika justeringar i arbetssättet. Skadorna har tydligt minskat jämfört med tidigare år.

3. Internt kompetenslyft kring vårt arbete inom djurvälfärd
God djurvälfärd är självklart för oss av etiska skäl främst. Vi har sedan tidigare identifierat åtta framgångsfaktorer som tillsammans ger bättre djuromsorg. Ingen av dem ger resultat på egen hand. Arbetssättet har gett bra resultat hittills men vi vill hela tiden lära mer och bli ännu bättre. Som medarbetare är det viktigt att inte bara förstå sin egen del av processen, utan hela kedjan. Det ger ökad insikt i hur vi alla på Kronfågel kan bidra till att nå våra höga målsättningar. 

Åtgärd och status: I slutet av maj hade vi specialutbildat 13 personer som arbetar med slakt och avlivning och hittills har nu 150 personer denna utbildning. (75 personer krävs för driften fördelat på två skift). Extra informationsmaterial blev klart innan sommaren och kommer att introduceras internt under hösten för samtliga medarbetare för att fortsätta att stärka kompetensen inom holistisk djurvälfärd. Målet är att alla i vår organisation ska få utökade kunskaper om hur vi arbetar med djuromsorg – det är en central del av vår kvalitetskultur.

4. Science based targets: Vetenskapliga klimatmål från gård till gaffel
2021 skrev vi genom vårt ägarbolag Scandi Standard under Science Based Targets-initiativet med mål att sätta och validera vetenskapligt förankrade klimatmål under 2022. Det innebär att vi åtar oss att följa Parisavtalets mål och delmål avseende koldioxidutsläpp.

Åtgärd och status: Vi har nu låtit en extern part göra en heltäckande beräkning av Kronfågels klimatavtryck på produktnivå. Beräkningen blev klar under våren. Klimatdata har mätts regelbundet och följs upp både i relation till verksamhetens storlek (g CO2e per kg produkt) och i absoluta tal. Nu vet vi hur klimatavtrycket i vår värdekedja ser ut och vart vi ska fokusera för att sätta in åtgärder. Vi har också kommit långt med de hållbarhetsmål som vi tidigare har satt upp. Bland annat vad gäller transporter där vi nu börjar närma oss hundra procent fossilfrihet. Just nu pågår arbetet på Scandi Standard och Kronfågel med att sätta mål och delmål utifrån Science Based Targets-initiativet, och få dem godkända.

5. Reducera sojan för mer klimatsmart foder och ökad biologisk mångfald
En stor del av dagens fågelfoder runt om i världen, och i Sverige, är sojabaserat. Sojaodlingarna har dock visat sig ha negativ påverkan på den biologiska mångfalden på flera platser såväl som på klimatet. Fodret kycklingarna äter har med andra ord en betydande miljöpåverkan. Kronfågel ställer krav på spårbarhet och ansvarsfull produktion av sojan i fodret, men långsiktigt är målet är att reducera den importerade sojan med andra, lokala proteinkällor.

Åtgärd och status: Kronfågels ägarbolag Scandi Standard driver ett projekt tillsammans med foderspecialister för att ta fram nya foder där sojan med lovande resultat har ersatts av lokalt odlade grödor som är bättre ur både miljö- och djuromsorgsperspektiv. I Finland är fodertester igång i produktionsskala och i Sverige kommer Kronfågel efter sommaren att börja testa nya fodermixar. Vår förhoppning är att vi ska testa det nya fodret i produktionsskala innan årets slut.

Kronfågel har under våren också gått med i det nystartade och branschöverskridande initiativet ”Svenska plattformen för riskgrödor” för att bidra till en mer hållbar produktion av grödor som kan medföra risker kopplade till klimatförändringar och biologisk mångfald.

6. En positiv kraft för vår närmiljö i Katrineholm
Miljöfrågan är mycket viktig för oss på Kronfågel, inte minst hanteringen av vårt processvatten i Katrineholm. Vi driver sedan tidigare flera projekt och har gjort en rad åtgärder för att bli bättre vad gäller vattenanvändning och utsläpp av kemikalier. Vi har bland annat tagit in extern experthjälp på vatten, skapat ett internt kretslopp för att kunna återanvända vattnet flera gånger, satt in filter för att lättare kunna separera avfall från vatten innan det når avloppet, installerat nya ventiler och styrsystem för att stänga av vattnet då produktionen inte är i gång, sett över hela vår maskinpark för att se vid vilka maskiner vi kan minska vattenförbrukningen, installerat ett doserings- och analyssystem i reningsverket för automatisk dosering av kemikalier för att minska risken för manuella fel, infört en ny rutin då vi grovstädar lastbilarna och anläggningen innan vi spolar med vatten, utbildat personalen mer samt uppdaterat övriga rutiner.

Åtgärd och status: Vi och kommunen mäter och redovisar nu under 2022 utsläppen på exakt samma sätt vilket är en förutsättning för att minska dem på rätt sätt, och fler aktiviteter är på gång för att minska utsläppen ytterligare.

Med initiativet Rätt till rörelse vill Kronfågel även stötta klubbar och projekt som aktivt jobbar för att fler barn ska få möjlighet att idrotta och leva ett aktivt liv. Förra året stöttade Kronfågel ett tiotal initiativ i hela Sverige. I koppling till projektet har en av Katrineholms mest besökta evenemangsarenor bytt namn till Kronfågel Isarena. Genom samarbete mellan Kronfågel och Katrineholms kommun ska arenan bli en mötesplats för att få fler unga och vuxna i rörelse. Projektet ”Tillsammans på isen – för Katrineholm” är samlingsnamnet för aktiviteter som genomförs på arenan tillsammans med kommunen, lokala klubbar och andra aktörer.

Åtgärd och status: Hittills i år har det genomförts ett flertal skridskoaktiviteter på lov och helger, bland annat populära ”Skridskodisko” som har lockat hundratals besökare i olika åldrar. Klubbarna erbjuder skridskoutrustning att låna och Kronfågel bjuder på mat.

7. Aktiv produkt- och processutveckling för att minska matsvinnet
Sett till hela värdekedjan är kund- och konsumentledet viktigast för att minska mängden matsvinn, men som producent kan vi också göra mycket. En central uppgift för oss är att se till att hela kycklingen tas tillvara, så att ingenting blir avfall i form av golvspill, processvinn eller så kallad nedklassning av råvara. Av varje kyckling blir cirka 70 procent livsmedel och resterande 30 procent biprodukter i form av foder till främst husdjur, biogas eller bioolja, men vårt övergripande mål är att så stor del som möjligt ska bli livsmedel. 2021 minskade vi vårt matsvinn i produktionen med 50 procent jämfört med 2020. 2022 är vårt mål att minska det med ytterligare 10 procent.

Åtgärd och status: Hittills i år ligger vi på 10 procents lägre matsvinn (golvspill, processvinn eller nedklassning) jämfört med 2021.

8. Minimera salthalten för ännu mer hälsosamma produkter
För mycket salt är inte bra för vår hälsa. Livsmedelsverkets rekommendation är att man inte bör få i sig mer än en tesked salt per dag men i genomsnitt får vi i oss ungefär dubbelt så mycket. Vi arbetar löpande med produktutveckling med ökat fokus på nutrition, tillsatser, socker och salthalt etc. Vi strävar efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt.

Åtgärd och status: För 2022 satte vi som mål att se över hela vår produktportfölj och var vi kan minska salthalten. Detta har vi nu gjort samt identifierat vilka produkter och produktkategorier där vi kan minska salthalten mest. Det handlar framför allt om att minska salthalten i kryddmarinader. Vi har utgått från grönt nyckelhåls rekommendationer vad gäller salthalt och den första produkten där vi aktivt har arbetat för en låg salthalt utan att tumma på smak eller kvalitet – då salt även gör att produkter håller längre – kommer att lanseras vecka 36 i år efter flera månaders tester.

9. Finansiera forskning och kontinuerligt minimera risken för campylobakter
Campylobacter är en naturlig bakterie hos kycklingar som kan ge mag- och tarmbesvär hos människan, framför allt när det är varmt. Kronfågel har väldigt låga nivåer av campylobacter i alla löpande mätningar som görs av oss och myndigheterna. Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna får vara smittade med campylobacter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90 procent. 2021 låg branschen på 5,3 procent. Men vi kan alltid bli bättre.

Åtgärd och status: I samarbete med en doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet undersöker vi hur vi kan minska förekomsten av campylobacter ytterligare. Sedan 2017 har vi en bekämpningsstrategi mot campylobacter och syftet med den nya forskningsstudien är att utvärdera strategin och säkerställa att den är baserad på den senaste vetenskapen. Det slutliga målet är nya tydliga riktlinjer för en rad kritiska moment som kan påverka utvecklingen positivt.

Dessa riktlinjer är under arbete. Hittills i år ligger vi på rekordlåga nivåer av campylobacter. Fram till maj 2022 hade vi i snitt 0,6 procent smittade flockar. I juni hade vi endast en smittad flock av 163 analyserade flockar.

10. Minska plasten med 30 procent till 2025 och öka andelen som går att materialåtervinna
Plastförpackningar är en förutsättning för god livsmedelssäkerhet och för att minimera matsvinn – men har också negativ påverkan på miljön och klimatet. Kronfågel strävar efter att minimera plastanvändningen och när plast behövs försöker vi använda återvunna material eller säkerställer att material eller energi återvinns.

Åtgärd och status: Vi har som mål att minska vår plastanvändning med 30 procent till 2025. Vi är också partner till Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som vi sätter på marknaden ska gå att materialåtervinna senast år 2025. Målet för 2022 är att ta fram konkreta handlingsplaner för att nå målen, något som är under arbete. 

Läs mer på www.kronfagel.se/utvecklingsprogram

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​För mer information, vänligen kontakta:
Kristin Wester, presskontakt: [email protected], 0725 36 60 65

Kronfågel ingår i Scandi Standard som är en av de största producenterna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i norra Europa med ledande positioner i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Irland. Varje dag, i allt vi gör, ser vi till att våra produkter lever upp till de högsta kraven på kvalitet, innovation och hållbarhet. Våra starkaste varumärken är Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. Tillsammans är vi ca 3 000 medarbetare och har en omsättning på cirka 10 miljarder SEK. Läs gärna mer på www.scandistandard.com och www.kronfagel.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.