Kallelse till extra bolagsstämma i Desenio Group AB (publ)

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Desenio Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559107-2839, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 juni 2021, rösträttsregistrering avseende förvaltarregistrerade aktier som har gjorts senast fredagen den 18 juni 2021 kommer dock att beaktas, samt
 1. dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 juni 2021.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken och anmälan kommer att användas för upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 16 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 18 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.deseniogroup.com/general-meetings och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Desenio Group AB (publ), box 11025, 100 61 Stockholm eller via e-post till [email protected] Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.deseniogroup.com/general-meetings. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en justeringsperson.
 4. Framläggande och godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 7. Val av nya styrelseledamöter:
 1. Cecilia Marlow;
 2. Sarah Kauss.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
 2. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Alexander Hars väljs som ordförande vid stämman och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 3. Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Martin Blomqvist att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Punkt 7 (a-b). Val av nya styrelseledamöter

Större aktieägare föreslår att Cecilia Marlow och Sarah Kauss ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med större aktieägares förslag kommer styrelsen att bestå av Alexander Hars (ordförande), Nathalie du Preez, Jakob Tolleryd, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Cecilia Marlow och Sarah Kauss.

Cecilia Marlow (född 1960) är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Cecilia Marlow är styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ) och NCS Colour Holding AB samt styrelseledamot i Karl Fazer Oy, Bokusgruppen AB (publ), Spendrups bryggeriaktiebolag, AR Packaging AB och Kivra AB. Cecilia Marlow har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Svenska Spel, Clas Ohlson och Nordea Funds samt har erfarenhet från flertalet VD positioner inom detaljhandel, exempelvis Kronans Apotek och Internationella Engelska Skolan. Cecilia Marlow innehar inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare.

Sarah Kauss (född 1975) tog sin MBA från Harvard Business School och sin Bachelor i affärer och redovisning från University of Colorado i Boulder. Sarah Kauss är grundaren av S’well, som tillverkar återanvändbara produkter för detaljhandeln och grossistmarknaden och fungerade som dess verkställande direktör från 2010 till februari 2020. Hon är för närvarande ordförande. Innan hon grundade S’well var Sarah Kauss CPA på Ernst & Young. Sarah Kauss äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare.

Bolagets större aktieägare bedömer att Cecilia Marlow och Sarah Kauss har en kompetens och bakgrund som passar väl för Bolagets styrelsearbete och att valet av dessa ligger väl i linje med de diskussioner som förts mellan Bolagets större aktieägare kring kompetensutveckling och jämställdhet.

Punkt 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna

Större aktieägare föreslår, under förutsättning av att nyval sker enligt punkt 7 ovan, att Cecilia Marlow och Sarah Kauss ska erhålla ett årligt styrelsearvode på i enlighet med den arvodesnivå för styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2022.

Större aktieägare föreslår vidare, för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott respektive ersättningsutskott, att arvode för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare, med 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt med 20 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Desenio Group AB (publ), box 11025, 100 61 Stockholm eller via e-post till [email protected] senast tio dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt nedan och på www.deseniogroup.com/general-meetings, senast fem dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finns tillgängliga på Bolagets kontor på Maria Bangata 4A, 118 63 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.deseniogroup.com/general-meetings, senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

_________

Stockholm, juni 2021

Desenio Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Palm, CEO

[email protected], +46700807637

Linda Vikström, Head of IR

[email protected], +46735341762
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Desenio Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 juni 2021 kl. 11.00 (CEST).

Om Desenio Group

Desenio Group är en snabbt växande design- och e-handelsgrupp med en enkel affärsidé och syfte: att göra trendig, prisvärd och attraktiv väggkonst tillgänglig för alla. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är vi Europas ledande webbutik för konsttryck och ramar, och vi skickar till mer än 35 länder världen över. 2020 förvärvade Desenio Poster Store och skapade en koncern med 250 anställda och 1,3 miljarder kronor i intäkter. Desenio Group är uppbackade av Verdane, ett specialiserat investeringsföretag för tillväxtaktier som samarbetar med ambitiösa nordeuropeiska techföretag. Desenio Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet DSNO med FNCA Sweden AB som Certified Adviser; [email protected] +46 8 528 00 399. Desenio Groups obligationer är noterade på Frankfurt Stock Exchange Open Market. För mer information, besök deseniogroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *