Kallelse till extra bolagsstämma i Tangiamo Touch Technology AB

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Tangiamo Touch Technology AB, org.nr 556655-3839 (”Tangiamo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 augusti 2021.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning med stöd av Bolagets bolagsordning i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning. 

Tangiamo uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

–           dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 augusti 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 4 augusti 2021, och

–           dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 11 augusti 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 6 augusti 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.tangiamo.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast den 11 augusti 2021. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.tangiamo.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)         Stämman öppnas;

2)         Val av ordförande vid stämman;

3)         Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)         Val av en justeringsperson;

5)         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)         Godkännande av dagordning;

7)         Beslut om antagande av ny bolagsordning;

8)         Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner;

9)         Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter;

10)       Beslut om införande av incitamentsprogram för eventuella tillkommande styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse;

11)       Beslut om justeringsbemyndigande;

12)       Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Staffan Hillberg eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonen.

4. Val av en justeringsperson

Till person att justera protokollet föreslås advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen justeras vad gäller gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier enligt nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.  § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 19 000 000 kr och högst 76 000 000 kr.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 95 000 000 och högst 380 000 000.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

8. Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 2 917 271 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 berättigande till nyteckning av 2 917 271 aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. Överteckning kan inte ske:

Kategori Högsta antal optioner/person Högsta antal optioner/kategori
Verkställande direktör
(1 person)
1 166 908 1 166 908
Nyckelanställda
(högst 6 personer)
1 000 000 1 750 362

Rätten att teckna teckningsoptioner i emissionen är villkorad av att berörda personer vid teckningstidpunkten inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

För det fall att inte samtliga teckningsoptioner tecknats i enlighet med fördelningen ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av resterande teckningsoptioner till andra intressenter som kan anses vara motiverat i ljuset av de ändamål som ligger bakom upprättandet av detta optionsprogram.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ovan angivna nyckelpersoner. Genom ett sådant program erbjuds nyckelpersonerna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna av serie 2021/2024:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande stämman i Bolaget. Marknadsvärdet beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på en aktiekurs om 0,73 kronor per aktie, uppgår till 0,08 kronor per teckningsoption. Givet att teckningskursen inte fastställs förrän dagen för stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet per option komma att skilja sig från nu angivet belopp.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske senast den 26 augusti 2021. Betalning av vederlaget, enligt ovan, per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 26 augusti 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för teckning respektive betalning.

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att nyckelpersonerna senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, enligt vilket nyckelpersonerna ska vara förpliktigade att erbjuda Bolaget eller den Bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om deltagarens engagemang i Bolaget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 15 augusti 2024 samt i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 583 454,20 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 2 917 271 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 augusti 2024.

Teckningskursen ska uppgå till 1,50 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 917 271 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna i programmet vilka tecknar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har för närvarande inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de särskilda optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som särskilt anges nedan under rubriken ”Tillhandahållande av handlingar”.

11. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägarens beslutsförslag

Bolagets aktieägare Ronny Jarestrand (nedan benämnd ”Aktieägaren”) har framlagt följande förslag till beslut.

9. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 952 779 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 berättigande till nyteckning av 952 779 aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Tecknare                    Antal teckningsoptioner

Staffan Hillberg           476 389

Ingemar Asp               238 195

Petrus Kucukkaplan   238 195

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan.

Rätten att teckna teckningsoptioner i emissionen är villkorad av att berörda personer vid teckningstidpunkten fortfarande är styrelseledamöter i Bolaget.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ovan angivna styrelseledamöter. Genom ett sådant program erbjuds styrelseledamöterna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna av serie 2021/2024:2 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande stämman i Bolaget. Marknadsvärdet beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på en aktiekurs om 0,73 kronor, uppgår till 0,08 kronor per teckningsoption. Givet att teckningskursen inte fastställs förrän dagen för stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet per option komma att skilja sig något från nu angivet belopp.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske senast den 26 augusti 2021. Betalning av vederlaget, enligt ovan, per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 26 augusti 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för teckning respektive betalning.

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att styrelseledamöterna senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, enligt vilket respektive styrelseledamot ska vara förpliktigad att erbjuda Bolaget eller den Bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om styrelseuppdraget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 15 augusti 2024 samt i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med 190 555,80 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 952 779 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 augusti 2024.

Teckningskursen ska uppgå till 1,50 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 952 779 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till styrelseledamöterna.

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som tecknar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram på uppdrag av förslagsställaren, som har beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen av ledamöterna som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har för närvarande inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som särskilt anges nedan under rubriken ”Tillhandahållande av handlingar”.

10. Beslut om införande av incitamentsprogram för tillkommande styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 952 779 teckningsoptioner av serie 2021/2024:3 berättigade till nyteckning av 952 779 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 190 555,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till framtida tillkommande styrelseledamöter enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom tillkommande styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade styrelseledamöter.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska fastställas vid tidpunkten för den första genomförda överlåtelsen till tillkommande styrelseledamöter (enligt vad som framgår nedan) enligt följande: aktiekursen vid tidpunkten för den första överlåtelsen av teckningsoptioner enligt dessa villkor multiplicerat med två. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 aaugusti 2024. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att deltagarna i programmet senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, enligt vilket deltagarna ska vara förpliktigade att erbjuda Bolaget eller den Bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om deltagarens engagemang i Bolaget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 15 augusti 2024 samt i vissa andra fall.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som krävs för beslutets registrering.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som särskilt anges i den aktuella kallelsen.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Bolaget överlåter teckningsoptioner på följande villkor. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma tillkommande styrelseledamöter i Bolaget. En tillkommande ledamot ska äga rätt att förvärva höst 317 593 teckningsoptioner från Bolaget.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske av respektive eventuellt tillkommande ledamot inom fyra veckor från det att aktuell ledamot utsetts av bolagsstämman. Överlåtelse till ledamot ska ske snarast efter respektive anmälningsperiods utgång.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde per dagen för den aktuella överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske kontant.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 952 779 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren samt inte beaktat redan utestående teckningsoptioner.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till styrelseledamöter.

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget förmånsvärde för deltagarna i programmet vilka tecknar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram på uppdrag av förslagsställaren, som har beslutat att framlägga detta förslag till stämman.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har för närvarande inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

Instruktion till styrelsen

Aktieägaren föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Bolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som särskilt anges nedan under rubriken ”Tillhandahållande av handlingar”.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 95 907 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Marieholmsgatan 10C, 415 02  Göteborg, eller via e-post till [email protected] senast den 2 augusti 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.tangiamo.com senast den 7 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Marieholmsgatan 10C, 415 02 Göteborg, samt på dess hemsida, www.tangiamo.com, senast tre veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Göteborg i juli 2021

Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
[email protected]

Harald Börsholm, COO
[email protected]

Office
[email protected]
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. [email protected], tel. 08-503 000 50.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.