Kommuniké från Årsstämman i SensoDetect Aktiebolag (publ)

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman 2022 i SensoDetect Aktiebolag (publ) hölls idag den 8 juni 2022 varvid aktieägarna fattade, bland annat, följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, och att belopp som stod till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med två (2) prisbasbelopp samt att arvode ska utgå med ett (1) prisbasbelopp till envar av övriga ledamöter.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att antalet revisorer ska vara en.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Möllerström, Pia Kinhult, Haqvins Svensson och Johan Granath, och att ordföranden väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB hade meddelat att auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
[email protected]

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.