Kommuniké från Elektas årsstämma 2021

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

STOCKHOLM, 25 augusti 2021 – Elekta AB (publ) har hållit årsstämma den 25 augusti 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. På Elektas webbplats, www.elekta.com, finns ett anförande av Elektas vd och koncernchef samt en intervju med styrelsens ordförande. Där finns även årsstämmohandlingarna med fullständiga detaljer avseende samtliga beslut.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Styrelsen, vd och koncernchefen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21 efter att resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställts. 

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade om en utdelning motsvarande 2,20 kronor per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,10 kronor per utbetalning.

Avstämningsdag för den första utdelningen är fredagen den 27 augusti 2021. Avstämningsdag för den andra utdelningen är måndagen den 28 februari 2022. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 1 september 2021 respektive torsdagen den 3 mars 2022. 

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Alla styrelsemedlemmar omvaldes. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska höjas i förhållande till föregående år, i enlighet med styrelsens förslag.

Revisor
Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Rickard Andersson, omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma och arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2021
Stämman beslutade att införa Prestationsbaserat Aktieprogram 2021 i enlighet med styrelsens förslag och om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2021.

Programmet omfattar vd och koncernchef, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 25 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2023/2024. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning (”TSR”) jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För Prestationsbaserat Aktieprogram 2021, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2021.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2021 och en aktiekurs om 114,6 kronor, erfordras maximalt 604 097 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,16 procent av det totala antalet utestående aktier. Under ovan antaganden beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 69 229 533 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med styrelsens förslag att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av Serie B i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2021 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att högst 1 000 000 aktier av serie B får överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 467 559 egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Bidrag för etablering av stiftelse
Stämman beslutade att bolaget ska lämna ett bidrag om maximalt 35 000 000 kronor i syfte att etablera en stiftelse för bolaget. Stiftelsen ska ha som ändamål att förbättra tillgången till och kvaliteten på cancervård med särskilt fokus på strålbehandling.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2021 klockan 14.00 CEST. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra mer än 4 400 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @Elekta.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *