Kommuniké från extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

| 4 juni, 2021 | 0 kommentarer

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutat om avyttring av dotterbolag och beslutat om ändring i bolagets bolagsordning.

Vid extra bolagsstämma den 4 juni 2021 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Beslut om godkännande av avyttring av dotterbolag
Stämman beslutade att godkännande styrelsens förslag att Bolaget avyttrar samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB, ägare av fastigheten Borås Vindtyget 1.

Priset i försäljningen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15 procent av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet.

Fastighetens bokförda värde per 31 december 2020 uppgick till 873 miljoner kronor. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet i Försäljningen överstiger Fastighetens bokförda värde med 35 miljoner kronor, motsvarande cirka 4 procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att Bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, inkluderande de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår totalt till cirka 165 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 30 procent jämfört med Bolagets stängningskurs motsvarande 127 kronor per aktie per 30 april 2021 på Spotlight Stock Market.

Beslut om att ändra verksamhetsföremål och anta ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade om att ändra Bolagets verksamhetsföremål i bolagsordning och anta ny bolagsordning. Verksamhetsföremål i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet alternativt, efter det att bolaget direkt eller indirekt avyttrat samtliga sina fastigheter, förvalta bolagets likvida medel.”

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, VD
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 53 87
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *