Kommuniké från HomeMaid AB (publ):s årsstämma den 8 juni 2022

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

HomeMaid AB (publ) höll under onsdagen den 8 juni 2022 sin årsstämma.

Följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,5 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 juni 2022. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 juni 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Andreas Grindin. Stämman omvalde Mats Claesson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 159 300 kronor till styrelsens ordförande och med 127 500 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Teckningsoptionsprogram och överlåtelse av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett teckningsoptionsprogram för vissa anställda och konsulter i bolaget och dess dotterbolag. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet utgörs av verkställande direktören, de tre personerna i ledningsgruppen och upp till tio utvalda eller tillkommande nyckelpersoner. Programmet har en löptid på fyra år och kommer att erbjudas maximalt 14 deltagare inom koncernen.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor enligt vedertagna värderingsmodeller. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 29 kronor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 730 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning på cirka 4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättnings till ledande befattningshavare.

Beslut om instruktioner för valberedningen
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om instruktioner för valberedningen som ska gälla intill dess att årsstämman beslutar om att anta en ny instruktion för valberedning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt förslaget som framgår av kallelsen. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.