Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd reviderar sina förslag för den ordinarie bolagsstämman

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 11 MAJ 2022 kl. 17.30 EEST

 

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd reviderar sina förslag för den ordinarie bolagsstämman

 

Konecranes Abp:s (“Konecranes” eller “Bolaget”) aktieägarnas nomineringsråd har presenterat sina reviderade förslag för Bolagets ordinarie bolagsstämma. I tillägg till sina tidigare förslag föreslår aktieägarnas nomineringsråd att Pasi Laine, Helene Svahn och Pauli Anttila väljs som nya medlemmar till Bolagets styrelse samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande. I övriga avseenden motsvarar innehållet av aktieägarnas nomineringsråds förslag till väsentliga delar de förslag som publicerats den 28 januari 2022 genom ett börsmeddelande med vissa tekniska ändringar. Aktieägarnas nomineringsråd gör sina förslag enhälligt. Den ordinarie bolagsstämman är planerad att ordnas den 15 juni 2022 och Bolaget kommer att publicera kallelsen till den ordinarie bolagsstämman separat.

 

I förberedandet av sina förslag har aktieägarnas nomineringsråd identifierat behovet att förstärka styrelsesammansättningen i Bolagets nya utvecklingsfas. Samtidigt har aktieägarnas nomineringsråd önskat att betona kontinuitet. Aktieägarnas nomineringsråd har strävat till att säkerställa att styrelsen som helhet har nödvändig expertis, kompetens och erfarenhet i de ärenden som hänför sig till Bolagets industri, teknologi och affärsverksamhet, iakttagande även kraven i den finska koden för bolagsstyrning samt andra tillämpliga rekommendationer. Aktieägarnas nomineringsråd är medveten om att antalet styrelsemedlemmar är större än optimalt, men anser detta vara befogat på grund av ovan nämnda orsaker. I förberedandet av förslag för den ordinarie bolagsstämman år 2023 kommer aktieägarnas nomineringsråd att omvärdera storleken av styrelsen.

 

Förslag till styrelsesammansättning

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till tio (10). 

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Mokkila återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi väljs till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande.

 

Pasi Laine är sedan 2013 verkställande direktör i Valmet Abp och har tidigare innehaft positioner som medlem i ledningsgruppen för Metso Oyj samt flera andra ledningsuppgifter. Till hans förtroendeuppdrag hör posterna som styrelseordförande i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen samt styrelsemedlem i Teknologiindustrin rf och han har tidigare varit styrelsemedlem i SSAB (publ) under 2017 – 2022. Pasi Laine är diplomingenjör i elektroteknik från Tekniska Högskolan i Helsingfors.

 

Helene Svahn är professor på avdelningen för nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige). Till hennes förtroendeuppdrag hör posterna som styrelsemedlem i Mercedes-Benz Group AG samt styrelsemedlem i Axel Johnson International AB. Hon har bland annat fungerat som verkställande direktör för Haldex AB under 2019 – 2021, samt innehaft positionen som forsknings- och utvecklingschef (Senior Vice President for Research & Innovation) på Permobil AB. Helene Svahn är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har en civilingenjörsexamen i molekylärbioteknik från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Pauli Anttila är placeringsdirektör och medlem i ledningsgruppen på Solidium Oy. Innan sin flytt till Solidium år 2009 fungerade han som Associate på Deloitte Corporate Finance Oy. Han är även styrelsemedlem i Finlands Malmförädling Ab (Finnish Minerals Group). Han har en ekonomie magisterexamen från Helsingfors Handelshögskola.

 

Sami Piittisjärvi är produktportföljchef på Konecranes Hamnservice och föreslås bland de kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

 

De nuvarande styrelsemedlemmarnas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/board-directors, och de föreslagna nya kandidaternas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende kommer att göras tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/general-meeting före den ordinarie bolagsstämman.

 

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på Bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

 

Styrelsens kompensation

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman, att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på. 

 

Personer anställda av Bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

 

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

 

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd

 

Aktieägarnas nomineringsråd består av Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, Pauli Anttila, placeringsdirektör för Solidium, Mikko Mursula, placeringsdirektör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, och Stig Gustavson. Pauli Anttila deltog inte i beslutet beträffande förslaget till styrelsens kompensation.

 

Dessutom verkar Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, som sakkunnig i aktieägarnas nomineringsråd, utan att vara medlem i rådet.  

 

KONECRANES ABP

 

Kiira Fröberg

Direktör, Investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Allmän media

www.konecranes.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.