DexTech Medical AB, Kommuniké från extra bolagsstämma

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 11 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska utökas med en ledamot till sammanlagt sex ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen
Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kr räknat på kalenderårsbasis för tiden fram till nästa årsstämma samt att arvode ej skall utgå till övriga ledamöter.

Val av styrelse
Stämman beslutade att välja Andreas Segerros som ny ordinarie styrelseledamot samt omvaldes Svante Wadman, Per-Olov Asplund, Rolf Eriksson, Anders Holmberg och Sten Nilsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Andreas Segerros till ny styrelseordförande.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: [email protected]

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.