Connect with us

Marknadsnyheter

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd reviderar sina förslag för den ordinarie bolagsstämman

Published

on

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 11 MAJ 2022 kl. 17.30 EEST

 

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd reviderar sina förslag för den ordinarie bolagsstämman

 

Konecranes Abp:s (“Konecranes” eller “Bolaget”) aktieägarnas nomineringsråd har presenterat sina reviderade förslag för Bolagets ordinarie bolagsstämma. I tillägg till sina tidigare förslag föreslår aktieägarnas nomineringsråd att Pasi Laine, Helene Svahn och Pauli Anttila väljs som nya medlemmar till Bolagets styrelse samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande. I övriga avseenden motsvarar innehållet av aktieägarnas nomineringsråds förslag till väsentliga delar de förslag som publicerats den 28 januari 2022 genom ett börsmeddelande med vissa tekniska ändringar. Aktieägarnas nomineringsråd gör sina förslag enhälligt. Den ordinarie bolagsstämman är planerad att ordnas den 15 juni 2022 och Bolaget kommer att publicera kallelsen till den ordinarie bolagsstämman separat.

 

I förberedandet av sina förslag har aktieägarnas nomineringsråd identifierat behovet att förstärka styrelsesammansättningen i Bolagets nya utvecklingsfas. Samtidigt har aktieägarnas nomineringsråd önskat att betona kontinuitet. Aktieägarnas nomineringsråd har strävat till att säkerställa att styrelsen som helhet har nödvändig expertis, kompetens och erfarenhet i de ärenden som hänför sig till Bolagets industri, teknologi och affärsverksamhet, iakttagande även kraven i den finska koden för bolagsstyrning samt andra tillämpliga rekommendationer. Aktieägarnas nomineringsråd är medveten om att antalet styrelsemedlemmar är större än optimalt, men anser detta vara befogat på grund av ovan nämnda orsaker. I förberedandet av förslag för den ordinarie bolagsstämman år 2023 kommer aktieägarnas nomineringsråd att omvärdera storleken av styrelsen.

 

Förslag till styrelsesammansättning

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till tio (10). 

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Mokkila återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi väljs till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande.

 

Pasi Laine är sedan 2013 verkställande direktör i Valmet Abp och har tidigare innehaft positioner som medlem i ledningsgruppen för Metso Oyj samt flera andra ledningsuppgifter. Till hans förtroendeuppdrag hör posterna som styrelseordförande i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen samt styrelsemedlem i Teknologiindustrin rf och han har tidigare varit styrelsemedlem i SSAB (publ) under 2017 – 2022. Pasi Laine är diplomingenjör i elektroteknik från Tekniska Högskolan i Helsingfors.

 

Helene Svahn är professor på avdelningen för nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige). Till hennes förtroendeuppdrag hör posterna som styrelsemedlem i Mercedes-Benz Group AG samt styrelsemedlem i Axel Johnson International AB. Hon har bland annat fungerat som verkställande direktör för Haldex AB under 2019 – 2021, samt innehaft positionen som forsknings- och utvecklingschef (Senior Vice President for Research & Innovation) på Permobil AB. Helene Svahn är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har en civilingenjörsexamen i molekylärbioteknik från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Pauli Anttila är placeringsdirektör och medlem i ledningsgruppen på Solidium Oy. Innan sin flytt till Solidium år 2009 fungerade han som Associate på Deloitte Corporate Finance Oy. Han är även styrelsemedlem i Finlands Malmförädling Ab (Finnish Minerals Group). Han har en ekonomie magisterexamen från Helsingfors Handelshögskola.

 

Sami Piittisjärvi är produktportföljchef på Konecranes Hamnservice och föreslås bland de kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

 

De nuvarande styrelsemedlemmarnas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/board-directors, och de föreslagna nya kandidaternas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende kommer att göras tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/general-meeting före den ordinarie bolagsstämman.

 

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på Bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

 

Styrelsens kompensation

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman, att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på. 

 

Personer anställda av Bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

 

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

 

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd

 

Aktieägarnas nomineringsråd består av Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, Pauli Anttila, placeringsdirektör för Solidium, Mikko Mursula, placeringsdirektör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, och Stig Gustavson. Pauli Anttila deltog inte i beslutet beträffande förslaget till styrelsens kompensation.

 

Dessutom verkar Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, som sakkunnig i aktieägarnas nomineringsråd, utan att vara medlem i rådet.  

 

KONECRANES ABP

 

Kiira Fröberg

Direktör, Investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Allmän media

www.konecranes.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

  • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
  • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
  • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.