Connect with us

Marknadsnyheter

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 3, 2022

Published

on

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli – september 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Tredje kvartalet 2022-07-01 – 2022-09-30
• Koncernens intäkter uppgick till 1 179 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period
uppgick till 1 527 TSEK (1 126) vilket innebar en ökning med 35 % i jämförelse med samma period
föregående år. Exklusive koncernfakturering ökade moderföretagets intäkter med 9 %
• Koncernens omsättning uppgick till 790 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma
period uppgick till 1 137 TSEK (776) vilket innebar en ökning med 47 % i jämförelse med samma
period föregående år. Exklusive koncernfakturering ökade moderföretagets intäkter med 7 %
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 117 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter
skatt uppgick till -1 797 TSEK (-1 896).
• Resultat per aktie* för koncernen uppgick till -0,26 SEK (-0,83) före utspädning, -0,26 SEK (-0,83) efter
utspädning.
• Koncernens soliditet uppgick till 74 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 74 %.
• Koncernens bruttovinst uppgick till 72 %. Moderföretagets bruttovinst uppgick till 78 % (72 %)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-09-30 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar
Återhämtningen av vår internationella försäljning till den professionella skadedjursmarknaden har
tagit längre tid än förväntat. Samtidigt har vi både fantastiska testresultat och bra respons på våra
produkter från kunderna, vilket gör att vi fortsatt ser en stor potential för att förebyggande skydda sig mot
vägglössutbrott. Därför väljer vi nu att se över och effektivisera vår kostnadsmassa för att på en osäker
finansmarknad skapa fortsatt utrymme för säljaktiviteter direkt mot kundsegment på prioriterade
marknader.

På Nattaro Labs ser vi idag ett ökat intresse från kunder utanför den professionella skadedjursbranschen
som länge varit vårt naturliga fokus. Vårt proaktiva skydd mot vägglöss löser problem för besöksnäringen
och på vår hemmamarknad ser vi återkommande beställningar från bostadssektorn. Samtidigt har bolaget
ett negativt kassaflöde och vi bedömer att osäkerheten på de finansiella marknaderna kortsiktigt påverkar
våra finansieringsmöjligheter. Därför väljer vi nu att genomföra en rad kostnadsbesparingar för att
möjliggöra ytterligare försäljningsinvesteringar.

En del av de åtgärder som vi nu genomför, innebär att omforma organisationen genom att främst dra
ner på utvecklingsdelen av verksamheten för att få en högre andel säljande tjänster i den totala
personalstyrkan. Det är svåra beslut att ta, men vi bedömer att dessa åtgärder är nödvändiga för
att skapa utrymme för ökade försäljningsaktiviteter direkt mot lovande kundsegment på prioriterade
marknader. Vår befintliga produktportfölj är bevisat effektiv, och med bra marginaler i kombination
med mindre kostnadsmassa har vi goda förutsättningar att genom ökad försäljning uppnå ett
positivt kassaflöde.

Etableringen i USA har som tidigare meddelats genomförts, men säljinsatserna mot den professionella
skadedjursmarknaden har tagit längre tid än förväntat att slå igenom. Osäkerheten på marknaden för med
sig en tröghet hos aktörerna även om resande, hotellboende och kryssningstrafik nu ökar – och med det
problemen med vägglöss. Behovet av förebyggande arbete och skydd mot vägglöss försvinner inte. Vi
fortsätter nu att testa vår marknadsföring direkt mot hotell och ser ett signifikant intresse för vår fälla
Nattaro Scout. Arbete pågår samtidigt med att få vår patenterade produkt Nattaro Safe registrerad hos
amerikanska myndigheter för försäljning under 2023.

Vårt kommunikationsarbete går ut på att få potentiella kunder att skifta perspektiv när det gäller vägglöss
– från ett reaktivt tankesätt när angreppet väl är ett faktum, till ett proaktivt tankesätt där våra unika
förebyggande produkter tryggar miljöer för fastighetsägare och företag samt deras gäster och kunder.

Bevis för våra produkters effekt har vi fått i ett oberoende testprojekt som pågår i Storbritannien. Studien
leds av Dr Richard Naylor, som i sin version av hotellrum själv sover tillsammans med vägglöss för att i en
realistisk miljö testa produkter mot vägglöss. Hittills har resultaten varit överväldigande positiva och
tydliga. Utan åtgärder ökade antal vägglöss med hela 353% på bara sex veckor. Med vår kiseltejp Nattaro
Safe installerad på sängen förökar sig däremot inte vägglössen utan antal vägglöss minskar istället med i
snitt 40% under motsvarande period. Testet fortsätter nu för ytterligare verifiering och vi ser fram emot att
kunna använda det som underlag i vår marknadsföring framöver.

I Europa har, som vi tidigare berättat, ansökan till Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) om
unionsgodkännande för vår kiselgurstejp godkänts i ansökningslandet Belgien. Detta godkännande har nu
implementerats enligt det nya reglementet i Sverige, Tyskland och Frankrike. Vi väntar närmast på
godkännande i Nederländerna, Spanien och Italien, vilket väsentligt kommer att öka den tillgängliga
marknaden i Europa för vår tejp.

Även om mycket i närtid handlar om bolagets omorganisation, ser vi med tillförsikt framåt eftersom vi vet
att marknadens behov av lösningar för vägglöss nu ökar igen och att vi på Nattaro bevisligen har den
bästa förebyggande lösningen.

Väsentliga händelser 2022-07-01 – 2022-09-30
• Efter Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande för Bolagets kiselgurtejp har
Nattaro Safe erhållit nationella registreringar i Frankrike och Belgien.
• Patentportföljen har utökats med patent i Mexiko och i Sydkorea för bolagets doftbete som lockar
vägglöss.
• Anställning av Agustin Baldovino, tidigare exportchef LATAM hos Duni AB, till Bolagets
försäljningsorganisation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Ny nationell registrering klar i Tyskland för Bolagets kiselgurtejp.
• Styrelsen har beslutat om ett kostnadsbesparingsprogram inklusive personalneddragningar. Främst
sker neddragningar inom utvecklingsdelen i Sverige för att skapa utrymme för försäljning och
internationalisering. Effekten av kostnadsbesparingarna beräknas börja synas i resultaträkningen
under första kvartalet 2023 och beräknas uppgå till 5 MSEK på årsbasis.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
[email protected]

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2022.

________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.