Connect with us

Marknadsnyheter

Nettoinflöden för fonder med hållbara investeringar som mål

Published

on

Statistik uppdelat efter hållbarhetsdeklaration visar hur det svenska fondsparandet är fördelat mellan fonder som (enligt EU:s regelverk) ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” (artikel 8), fonder som ”har hållbara investeringar som mål” (artikel 9), samt ”övriga fonder”. Hållbarhetsdeklarationerna innebär olika informationskrav enligt regelverket. Artikel 8-fonderna utgör 90 procent av den svenska fondförmögenheten och såg ett visst inflöde under det tredje kvartalet. Totalt under årets tre första kvartal visar dock artikel 9-fonder och övriga fonder nettoinflöden, medan artikel 8-fonderna visar nettoutflöden.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”artikel 8-fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista september 2022 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 629 miljarder kronor vilket motsvarade 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”artikel-9 fonder”) uppgick till 231 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 328 miljarder kronor, vilket motsvarade 6 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettosparandet i fonder under det tredje kvartalet präglades av nettosparande i räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 9-fonder, 7,5 mdkr, följt av artikel 8-fonder, 4,7 mdkr, medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -4,8 miljarder kronor.

Summerat över årets tre första kvartal var det stor skillnad i nettoflöden när fonderna analyseras efter sin respektive hållbarhetsdeklaration. Totalt uppgick nettouttagen till 28 miljarder kronor. Artikel 8-fonder uppvisade nettoutflöden på hela 50 miljarder. Intressant är att både artikel 9-fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under perioden. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att artikel 9-fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och räntefonder) än för att de inte är artikel 9-/artikel 8-fonder.

 ”Att fler säljer än köper fonder i år är inte konstigt. Det beror på den negativa börsutvecklingen. Någon säljer med oro för att förlora pengar, medan en annan försöker tajma ett bättre köpläge senare. Men de flesta är långsiktiga och låter pengarna vara. Mest tålamod har de som investerar i fonder med hållbarhet som mål. På totalen gör de tvärt emot majoriteten och ökar sina insättningar. Jag tycker att den som kan vara långsiktig gör rätt i att våga ha tålamod”, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.

Läs mer i bilaga: Kvartalsrapport efter hållbarhetsdeklaration (kv3)

 

FAKTA OM FONDSPARANDE EFTER HÅLLBARHETSDEKLARATION

Sedan mars 2021 ska fonder följa EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen eller SFDR”). Denna förordning ställer krav på att fonderna ska berätta om sitt hållbarhetsarbete.

Fonder som ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” ska lämna upplysningar om sitt hållbarhetsarbete enligt artikel 8 i SFDR. Det innebär att alla fonder som i sin förvaltning tar hänsyn till miljörelaterade eller sociala aspekter ska informera om det. I Sverige finns en lång tradition där fonder, p.g.a. spararnas preferenser, har exkluderat placeringar som strider mot internationella konventioner som Sverige ansluter sig till eller investeringar i vissa sektorer, t.ex. tobak, alkohol, porr eller kolkraft. Detta kan förklara varför vi i Sverige har en hög andel fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8). Denna typ av fonder kan främja nämnda egenskaper i varierande utsträckning.

Fonder som ”har hållbara investeringar som mål” ska lämna upplysningar enligt artikel 9 i SFDR. Samtliga investeringar i dessa fonder ska ha hållbarhet som mål.

De fonder som inte ska lämna uppgifter enligt artikel 8 och 9 i SFDR (övriga fonder) ska lämna upplysningar enligt artikel 6. Det innebär att fonderna ska informera om de tar hänsyn till hållbarhetsrisker och i så fall hur.

Fondbolagens förening publicerar sedan 2022 kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration. Statistiken omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige.

 

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / [email protected]

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / [email protected]

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.