Nord Insuretech Group AB föreslår avtal med Navigator Consult AS

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Nord Insuretech Group AB har beslutat att föreslå Navigator Consult AS rätt att teckna teckningsoptioner, för beslut på nästa bolagsstämma.

Styrelsen Nord Insuretech Group AB föreslår med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 25 juni 2020 om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 600 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Navigator Consult AS (”Navigator”). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge Navigator incitamentet att förmedla tillgång till samarbetsavtal mellan Bolaget och ett försäkringsbolag/riskbärare avseende Bolagets utbud av försäkringsprodukter (”Samarbetsavtalet”). Samarbetsavtalet bedöms vara centralt för Bolagets verksamhet.
  1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  1. Teckningskursen per aktie ska vara tio (10) kronor men ska vara en (1) krona om Navigator lyckas förmedla Samarbetsavtalet inom teckningstiden om sex (6) månader, vilket styrelsen ska bekräfta genom styrelsebeslut.
  1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
  1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  1. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 17 december 2021 till och med den 17 maj 2022. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
  1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med beslutets registrering vid Bolagsverket.

Om Navigator: Navigator är ett oberoende företag specialiserat på internationell plassering av försäkringsrisk, djupt rotade på grundtanken om förståelse för värdekedjor, riskhantering och business intelligence.

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17. december 2021 kl 15.40 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: [email protected]se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.