Connect with us

Marknadsnyheter

Nordic Outlook: Svår balansgång för svensk ekonomi

Published

on

USA och Europa går mot en mild recession i början av 2023. Inflationsutsikterna har ljusnat och sannolikheten för en djupare nedgång har minskat. Centralbankernas aggressiva omsvängning i fjol bromsar återhämtningen och framstår alltmer som den främsta nedåtrisken för tillväxten. Global BNP-tillväxt revideras upp något för 2022 och 2023, till 3,3 respektive 2,5 procent, medan prognosen för 2024 sänks till 3,3 procent. Även prognosen för svensk BNP-tillväxt 2023 skrivs upp något men fallet på 1,2 procent är ändå klart större än EU-snittet. En mindre stram finanspolitik kan mildra nedgången men hög inflation ger en svår balansgång. Riksbanken höjer styrräntan till 3,0 procent i februari och sänkningar dröjer till 2024. Kronan tyngs på kort sikt av oro för bostadsmarknaden och tuffa signaler från ECB, men är i slutet av 2024 tillbaka på nivåer något över 10 mot euron.

–Att den penningpolitiska åtstramningen slår igenom med eftersläpning skapar risk för att central-bankerna underskattar ekonomins räntekänslighet. I USA har räntorna höjts i den snabbaste takten sedan början av 80-talet. I Europa skapar höga statsskulder i svaga ekonomier i syd och högt belånade hushåll i Sverige och Norge en extra sårbarhet. Utsikterna för tillväxten ser ändå mer balanserade ut nu när inflations- och energiutsikterna ljusnat, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson.

Motståndskraftigt 2022 har minskat sannolikheten för en djup kris 
BNP-utvecklingen för 2022 ser ut att ha blivit starkare än väntat i de flesta länder. Sparbuffertar från pandemin och hushållens vilja att återgå till en normal tillvaro gav stöd till privat konsumtion. Företagen har gynnats av lättnader i de globala leveranskedjorna samt fortsatt relativt god efterfrågan. Den senaste tiden har också en nedgång i energipriserna lindrat kostnadstrycket. Att nedgången i ekonomin dröjt bidrar till att BNP-prognoserna för helåret 2023 justeras upp något, både i USA och Västeuropa, medan Kinas BNP-tillväxt revideras upp mer substantiellt efter slopade covid-restriktioner.

–Motståndskraften under 2022 gjorde att vi undvek att ekonomin gick in i en recession samtidigt som inflationen var på väg uppåt. En sådan utveckling hade kunnat skapa en perfekt storm för centralbankerna. Den tid vi nu vunnit har gjort att riskerna för en djup recession minskat, vilket redan avspeglat sig i stigande börskurser, säger SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

Centralbankernas skärpta tonläge fördröjer dock en vändning uppåt och BNP-prognoserna för 2024 har därför justerats ned. Toppen för styrräntor är ändå nära och den är redan passerad för långa räntor.

Inflationsutsikterna på lite längre sikt har ljusnat
Utsikterna på energimarknaden de närmaste åren har förbättrats. Faran för en akut energikris i Europa är i det närmaste avblåst och risken för naturgasransonering denna och även nästa vinter är mycket liten. Den globala marknaden för fossila bränslen väntas ändå bli fortsatt stram, vilket talar för viss förnyad uppgång i priserna på naturgas och olja. Samtidigt har fraktpriser sjunkit kraftigt och priser på jordbruksråvaror vänt nedåt. I USA ser ökningstakten för privata löner ut att ha avtagit även om den fortfarande är oroande hög. I Europa och framför allt i Norden tyder löneresponsen på att en skadlig pris- och lönespiral är osannolik. 

–Risken för en upprepning av 1970-talet med varaktigt hög inflation har minskat. Relativt neutral finanspolitik tyder också på att dåtidens misstag med överdrivna ”fine-tuning”-ambitioner undviks. Baseffekter, när stora prisuppgångar våren 2022 börjar falla ur 12-månaderstalen, kombinerat med en viss normalisering av uppdrivna prisnivåer innebär att riskerna för inflationen snarast ligger på nedsidan i slutet av prognosperioden, säger SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

Sverige: Kraftigt fall i bostadsbyggandet och svag konsumtion ger BNP-fall i år
Svensk ekonomi visade en imponerande motståndskraft i fjol men vänder nu ner. Prognosen för 2023 har skrivits upp något, men BNP-fallet på 1,2 procent är klart större än EU-snittet. Att återhämtningen senarelagts gör att tillväxten 2024 skrivs ner till 1,1 procent. Kraftigt minskat bostadsbyggande och pressade hushåll är den främsta drivkraften för lägre BNP i år, medan nedgången i industrin blir måttlig. Bostadspriserna väntas fortsätta nedåt under första halvåret och vi håller fast vid prognosen om en total nedgång på 20 procent. Prisfallet på bostäder leder, tillsammans med en kraftig uppgång i byggkostnaderna, till att bostadsinvesteringarna faller med totalt 30 procent under 2023 och 2024.

Nedgången i hushållens reala disponibelinkomster väntas bli i linje med läget i början av 1980-talet men betydligt mildare än under krisen i början av 1990-talet. Då var kollapsen i sysselsättning en viktig drivkraft medan arbetsmarknaden ser ut att stå emot betydligt bättre denna gång. Syssel-sättningen minskar under 2023, men fallet väntas stanna vid måttliga 1,5 procent. Arbetslösheten stiger från nuvarande knappt 7,5 procent till 8,5 procent i slutet av 2023. Avtals¬rörelsen väntas, trots hög inflation, landa i måttliga nivålyft. Vår bedömning är att de totala löneökningarna landar på 4,5 procent för i år och 3,2 procent nästa år, något lägre än i euroområdet och Tyskland.

KPIF-inflation under målet i slutet av perioden
Inflationen har stigit till nya höjder för både total KPIF och KPIF exklusive energi. Stora baseffekter talar för att båda måtten vänder ner i början av 2023. Det närmaste halvåret finns en rad faktorer som håller uppe kärninflationen, så som höga prisplaner i detaljhandeln, fortsatt snabbt stigande priser på konsumentvaror i producentledet, delvis på grund av en svag krona, samt administrativt satta avgifter och hyror. Förutsättningar för lägre inflation längre fram har dock förbättrats och en viss nedgång för elpriserna talar för att KPIF-inflationen hamnar under målet under 2024. Styrräntan väntas höjas med ytterligare 50 punkter till 3,0 procent i februari.

-Dystra tillväxtutsikter, fallande bostadspriser, svag krona och hög inflation är ett fortsatt dilemma för Riksbanken. Hökaktiga signaler från ECB och andra centralbanker sätter press på Riksbanken att visa att inflationsbekämpningen tas på allvar. En relativt kraftig nedgång i BNP och gradvis tydligare nedgång i inflationen talar ändå för att detta kan bli den sista höjningen, säger Jens Magnusson.

Under 2024 börjar Riksbanken sänka styrräntan till en nivå på 2,25 procent i slutet av året. Att Riksbanken slutat att återinvestera förfallande obligationer innebär att balansräkningen nu minskar snabbt. Företrädare för Riksbanken har lyft tanken på att aktivt sälja statsobligationer med längre löptid. Sådana försäljningar skulle strama åt penningpolitiken utan att påverka hushållens bolånekostnader nämnvärt, givet den korta löptiden på räntebindningen. Därtill kan försäljningar av statsobligationer locka till sig utländska köpare och bidra till en starkare krona. Prognosen är att sådana försäljningar inleds under andra halvåret i år.

Finanspolitiken står inför en balansgång när det gäller behoven att mildra konjunkturnedgången utan att försvåra penningpolitikens inflationsbekämpning. Mer riktade stöd, förutom elstödet, är på väg till de mest pressade. Därtill väntas utökade statsbidrag till kommunsektorn. I nästa budget lär skattesänkningar lanseras. Det offentliga saldot väntas ändå vara i balans under perioden samtidigt som skulden fortsätter att sjunka.

-Det är en anmärkningsvärd utveckling i en lågkonjunktur och indikerar att finanspolitiken snarare är väl försiktig i nuläget. Sannolikheten för mer budgetstimulanser när nedgången i inflationen kommit en bit på väg är en uppåtrisk för BNP-prognosen, säger Håkan Frisén.

Nyckeltal: Internationell & svensk ekonomi (siffror inom parentes från Nordic Outlook Update i november 2022)
 

Internationell ekonomi. BNP. Årlig förändring % 2021 2022 2023 2024
USA 5,9 2,0 (1,8) 0,5 (0,1) 1,2 (1,5)
Euroområdet 5,3 3,4 (3,2) 0,0 (-0,4) 1,9 (1,9)
Storbritannien 7,6 4,0 (3,0) -1,2 (-1,0) 0,7 (1,1)
Japan 2,1 1,9 (1,9) 1,8 (1,6) 1,3 (1,1)
OECD 5,7 2,9 (2,7) 0,7 (0,5) 1,7 (1,9)
Kina 8,1 3,0 (3,5) 5,5 (5,3) 4,9 (5,0)
Norden 4,4 2,6 (2,6) -0,3 (-0,2) 1,7 (1,8)
Baltikum 5,9 1,4 (1,6) 0,2 (0,4) 3,3 (3,3)
Världen (PPP) 6,0 3,3 (3,2) 2,5 (2,3) 3,3 (3,6)
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i %
Norge 3,9 3,1 (2,1) 0,6 (0,8) 2,0 (1,9)
Danmark 4,9 3,0 (2,5) 0,0 (-0,5) 2,5 (2,5)
Finland 3,0 2,0 (2,0) -0,3 (-0,2) 1,4 (1,6)
Litauen 6,0 2,2 (2,2) 0,1 (0,1) 3,5 (3,0)
Lettland 4,1 1,6 (1,5) 0,4 (1,1) 2,7 (3,5)
Estland 8,0 -0,4 (0,6) 0,2 (0,3) 3,5 (3,5)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %
BNP, faktisk 5,1 2,9 (2,9) -1,2 (-1,5) 1,1 (1,3)
BNP, dagkorrigerad 4,9 3,0 (2,9) -1,0 (-1,3) 1,1 (1,3)
Arbetslöshet (%) (EU-definition) 8,8 7,5 (7,5) 8,1 (7,8) 8,5 (8,1)
KPI 2,2 8,4 (8,8) 9,1 (7,8) 2,5 (1,9)
KPIF 2,4 7,7 (8,2) 6,2 (5,9) 1,6 (1,5)
Offentligt saldo (% av BNP) -0,1 1,2 (0,4) 0,4 (0,2) -0,7 (0,0)
Styrränta (dec) 0,00 2,50 (2,50) 3,00 (2,75) 2,25 (2,25)
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 10,29 11,15 (10,75) 10,25 (10,25) 10,05 (9,90)

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson: 070-210 2267

Håkan Frisén: 070-763 8067
Robert Bergqvist: 070- 445 1404
Daniel Bergvall: 073-523 5287
Olle Holmgren: 070 -763 8079
Elisabet Kopelman: 070-655 3017
Seyran Naib: 070-739 1477

Marcus Widén: 070-639 1057

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
[email protected]

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

Published

on

By

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde ­för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

– Med bas i gruvnäring, stål, skog, energi, transport och telekom, har svensk industri lösningar som efterfrågas för världens utmaningar. Den nya Gröna exportkreditgarantin är en pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– Det kan handla om försäljning av elbilar till en utländsk kund eller försäljning av kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Anna-Karin Jatko.

Garantin är den andra gröna garantin som EKN lanserar. Den Gröna exportkreditgarantin som lanseras nu fokuserar specifikt på gröna exportaffärer medan den Gröna kreditgarantin från 2021 utvecklades för gröna investeringar i Sverige.

– De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Med dessa två garantier vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands, säger Anna-Karin Jatko.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning- och anpassning.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: [email protected]

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Oddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg

Published

on

By

Enligt oddsen från Unibet kommer Jon Henrik Fjällgren och Tone Sekelius lägga beslag på finalbiljetterna när Melodifestivalens första deltävling går av stapeln i Göteborg. Men det är skrällvarning på epadunkdoun Elov & Beny.

I kväll går startskottet för årets upplaga av Melodifestivalen när de första sju bidragen möts i Göteborg. Det blir en härlig mix av rutinerade rävar och oprövade kort.

Jon Henrik Fjällgren är mer eller mindre ett måste för att en Melodifestival ska vara komplett. Den här gången har han slagit sina påsar ihop med sångaren Adam Woods och dj:n Ark North. Enligt Unibets odds kan trion räkna med en finalbiljett.

Tone Sekelius ligger bäst till i oddslistan för att få med sig den andra finalbiljetten, men det går inte att räkna bort Elov & Beny som har gjort succé med sin epadunk. Nu ställer de upp i Mellon med ”Raggen går” – ett fullspäckat nummer där bland annat en korvkiosk och en brinnande klotgrill gör dem sällskap på scenen.

– Elov & Beny blev några av Sveriges mest spelade artister förra året, inte minst tack vare sommarplågan ”Bubbel på balkongen, tillsammans med sångerskan Sofie Svensson.  Oddsen pekar just nu på att Elov & Beny går till andra chansen, men de kan mycket väl vara med och fajtas om en finalbiljett, säger Henrik Holm, oddsexpert på Unibet.

Victor Crone ligger också bra till i oddslistan. Han gjorde Mellodebut 2015 tillsammans Behrang Miri. Då gick duon till andra chansen. 2020 var det dags igen, den här gången som soloartist med låten ”Troubled waters” som gick direkt till final där den hamnade på nionde plats.  Frågan är om det blir tredje gången gillt för Victor Crone?

I startfältet återfinns även Loulou Lamotte. Som en del av The Mamas vann Loulou Melodifestivalen 2020. Nu ställer hon upp på egen hand och ska dessutom sjunga på svenska. Loulou ligger just nu på en femteplats i oddslistan.

Högoddsarna i Göteborg är 16-årige Rejhan Bellani från Uddevalla och den något äldre duon Eva Rydberg & Ewa Roos. Trots sin ringa ålder har Rejhan hållit på med musik länge – redan som 14-åring slog han igenom i Talang med låten ”I’m not the only one”.

Eva Rydberg, 79, och Ewa Roos, 73, gjorde succé med ”Rena rama ding dong” i Melodifestivalen 2021. Nu står duon återigen på scenen, den här gången med låten ”Länge leve livet”. Enligt oddsen blir konkurrensen för tuff och det blir inget avancemang för Melodifestivalens äldsta deltagare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2023

Deltävling 1: Att kvalificera sig för final
Jon Henrik Fjällgren 1.05

Tone Sekelius 1.45
Elov & Beny 5.50
Victor Crone 5.50
Loulou Lamotte 7.50
Eva Rydberg & Ewa Roos 14.00
Rejhan 18.00

För de senaste oddsen:https://www.unibet.se/betting/sports/event/1019225306

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet,
070-875 41 31
[email protected]

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

  • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
  • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.