Connect with us

Marknadsnyheter

Nya tider ställer nya krav på finansbranschen

Published

on

 • Koncernens rörelseintäkter juli – september 2022 uppgick till 11,9 MSEK (3 månader) jämfört med 14,6 MSEK januari – juni 2022 (6 månader)
 • Koncernens rörelseresultat exklusive avskrivningar juli – september 2022 uppgick till -4,1 MSEK (3 månader) jämfört med -13,4 MSEK januari – juni 2022 (6 månader)
 • Förvaltat kapital i portföljförvaltningen ökade med 82% under tredje kvartalet och uppgick till 1 123 MSEK den 30 september 2022 jämfört med 619 MSEK den 30 juni 2022

Omsättning, resultat och verksamhet juli – september 2022

 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 22,8 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 11,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till -4,1 MSEK eller -0,03 SEK per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick till 86,0 MSEK eller 0,63 SEK per aktie och soliditeten uppgick till 77 procent.
 • Vid kvartalets utgång hade Alpcot ca 10 900 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 9 200. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 11 400 kunder med ett försäkringsengagemang.

 

Omsättning, resultat och verksamhet januari – september 2022

 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 52,6 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 26,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,6 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till -17,6 MSEK eller -0,13 SEK per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -26,7 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Ökningen av kapital i portföljförvaltningen har fortsatt under kvartalet med 82% till 1 123 från 619 miljoner kronor.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I oktober 2022 förvärvade Alpcot Holding ytterligare 1,1% i Free Broker Group Norden AB för en köpeskilling om cirka 0,9 mkr. Free Broker Group Norden AB äger 91% i Tydliga AB där Alpcot sedan tidigare äger resterande 9%. I och med det tillkommande förvärvet uppgår Alpcot Holdings innehav i Free Broker Group AB till 8,6% och det direkta och indirekta innehavet i Tydliga AB till 16,9%.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Bringes, VD, Alpcot 
T: +46 73 800 06 47
E: [email protected]

Gunnar Danielsson, CFO, Alpcot
T: +46 70 738 05 85
E: [email protected]

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, [email protected]www.eminova.se.       

Denna information är sådan information som Alpcot Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-25 08:30 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.