Connect with us

Marknadsnyheter

Railway Metrics and Dynamics publicerar delårsrapport för perioden januari–september 2022

Published

on

Börsintroduktion, vunnen innovationsupphandling och en första försäljningsorder. Det är en händelserik höst som sammanfattas i Railway Metrics and Dynamics delårsrapport som publiceras idag. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på̊ bolagets hemsida, railwaymetrics.com.

Railway Metrics and Dynamics är på en spännande resa med målet att bli ledande inom sensorteknik och digitalisering av järnvägen. Under våren och sommaren sökte Bolaget extern finansiering för att kunna genomföra sin affärsplan. Listningen på Spotlight Stock Market den 15 september 2022 var ett naturligt steg i Bolagets utveckling. Pengarna från noteringen används i första hand till att finansiera utrullningen av bolagets marknadsledande sensorer.

Väsentliga händelser under rapportperioden:

Bolaget har aktiverat kostnader om 1 239 (394) Tkr under perioden.

Perioden 1 januari–30 september 2022

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 22 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -3 578 (-1 145) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till -3 535 (-1 106) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -0,25 (-0,09) kr

Jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 september 2021 har korrigerats vad avser periodiseringar av aktiverat arbete samt avskrivningar.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under första halvåret registrerade bolaget till Bolagsverket två kontant- och en kvittningsemission till ett totalt belopp om 7 866 Tkr.
 • I september har en delregistrering av nyemission genomförts. Antal aktier som registrerades uppgick till 1 542 212 aktier, vilket tillfört bolaget 4 937 Tkr efter emissionskostnader.
 • Bolaget har listats på Spotlight Stock Market.
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 3 890 (2 616) Tkr under perioden.
 • Bolaget registrerade sina första försäljningsorder även om beloppen var sparsamma.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 • Ytterligare tre delregistreringar av den under kvartal tre tecknade emissionen har genomförts, vilket har medfört att antalet aktier ökat med 1 546 288 stycken och uppgår nu till 17 755 690 aktier. I samband med dessa registreringar har bolaget tillförts ytterligare 4 414 Tkr efter emissionskostnader.
 • Bolagets anbud till Trafikverkets Innovationsupphandling avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen har antagits och att kontrakt kommer att signeras i början av januari 2023 efter avtalsreglerade kontraktsförhandlingar.

Innovationsupphandling tillsammans med Trafikverket

En riktigt glädjande nyhet under hösten är att vårt anbud till Trafikverkets Innovationsupphandling avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen har antagits Trafikverket uppskattar att kontraktsgenomgång sker i början av december 2022 med startmöte i början av januari 2023 och att kontraktet signeras i samband med detta möte.

– Den här innovationsupphandlingen med svenska Trafikverket betyder mycket för oss, eftersom RMD får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics AB.

– Upphandlingen gör också att RMD som bolag kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist.

RMD har trots rådande världsläge märkt av ett starkt intresse för Bolagets produkter.

– Vi verkar på en snabbt växande marknad där våra unika produkter kan göra stor nytta. De senaste månaderna har vi fått ett flertal förfrågningar från stora aktörer i järnvägsbranschen, såväl i Skandinavien som globalt, säger Jan Lindqvist.

Utveckling av PMU-sensorn

Även den tekniska utvecklingen av RMD:s plattform går framåt. Utveckling av PMU-sensorn och serieanpassning sker helt enligt plan.

– Vi arbetar med en förbättring i konstruktionen av kretskortet i PMU-sensorn. Detta möjliggör mer avancerade beräkningar lokalt, vilket sparar på batteriet samtidigt som PMU:n snabbare kan utföra analyser och skicka rapporter om något akut uppstår, säger Jan Lindqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
[email protected]

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.