Connect with us

Marknadsnyheter

Clean Industry Solutions Holding Europe AB: Kvartalsrapport juli-september 2022

Published

on

Q3 från 01.07.2022 till 30.09.2022 (01.07.2021 to 30.09.2021), 01-09 från 01.01.2022 to 30.09.2022 (01.01.2021 to 30.09.2021), FY från 01.01.2021 till 31.12.2021

Rapporten finns här: https://cleanindustrysolutions.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

CISH AB Group
RESULTAT I KORTHET | i TKR
2022
Q3
2021
Q3
Diff. in % 2022
01-09
2021
01-09
Diff. in %  2021
FY
Nettoomsättning 986 794 +24.2 4,727 1,173 +302.8 2,180
Förändring av färdiga varor och pågående arbete 502 1,519 -66.9 -1,218 1,512 1,163
Eget arbete aktiverat 0 0 0 0 0
Intäkter 1,488 2,313 -35.7 3,508 2,686 +30.6 3,344
Övriga rörelseintäkter 2,488 1,785 +39.4 6,836 4,926 +38.8 7,220
Rörelsens intäkter 3,976 4,098 -3.0 10,344 7,612 +35.9 10,564
Råvaror och förnödenheter -1,095 -729 +50.1 -3,227 -1,363 +136.8 -1,716
Personalkostnader -5,014 -3,111 +61.2 -14,391 -10,552 +36.4 -15,547
Övriga externa kostnader * -1,249 -2,533 -50.7 -4,273 -5,193 -17.7 -6,438
Övriga rörelsekostnader -70 -1 >+999 -81 -50 +61.6 -75
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -168 -201 -16.4 -627 -614 +2.0 -848
Rörelsekostnader -7,595 -6,574 +15.5 -22,599 -17,772 +27.2 -24,624
Rörelseresultat -3,619 -2,477 -46.1 -12,254 -10,160 -20.6 -14,060
Räntekostnader och liknande resultatposter -10 -32 +68.9 -22 -28 +23.6 -84
Resultat efter finansiella poster -3,629 -2,508 -44.7 -12,276 -10,188 -20.5 -14,144
Skatt på årets resultat -1 1 888 -1 -1
Årets resultat -3,629 -2,508 -44.7 -11,388 -10,189 -11.8 -14,145
Antal aktier 15,313,792 12,188,792 +25.6 15,313,792 12,188,792 +25.6 15,313,792
Resultat per aktie (i KR) -0.2370 -0.2058 -15.2 -0.7437 -0.8359 +11.0 -0,9237
Antal aktier efter utspädning 15,313,792 12,188,792 +25.6 15,313,792 12,188,792 +25.6 15,313,792
Resultat per aktie (i KR) -0.2370 -0.2058 -15.2 -0.7437 -0.8359 +11.0 -0,9237
Genomsnittligt antal utestående aktier 15,313,792 12,188,792 +25.6 15,313,792 9,892,644 +54.8 13,751,292
Resultat per aktie (i KR) -0.2370 -0.2058 -15.2 -0.7437 -1.0299 +27.8 -1,0286
Tillgängliga likvida medel vid periodens slut 3,846 7,472 -48.5 3,846 7,472 -48.5 7,472
CISH AB Group
RESULTAT I KORTHET | i TKR
2022
Q3
2021
Q3
Diff. in % 2022 2021 Diff. in %  2021
FY
Rörelsens intäkter 3,976 4,098 -3.0 10,344 7,612 +35.9 10,564
Rörelsekostnader -7,595 -6,574 +15.5 -22,599 -17,772 +27.2 -24,624
Årets resultat -3,629 -2,508 -44.7 -11,388 -10,189 -11.8 -14,145

Viktiga händelser under rapporteringsperioden

 • Industrial Solar tilldelas 310 000 euro för ett projekt om Artificiell Intelligens för Solenergisystem
 • Industrial Solar Minskar Koldioxidavtrycket Inom Modeindustrin
 • Industrial Solar och badenovaWÄRMEPLUS samarbetar för att påskynda energiomställningen
 • SolarSpring får bidrag för ett EU-finansierat projekt för att införa membrandestillation i industriella processer
 • Industrial Solar får beställning på solcellstaket hos Hydro Extrusion Offenburg GmbH
 • SolarSpring får ytterligare ett EU-bidrag för testning och implementering av ytmodifierade membranmaterial för behandling av industriellt avloppsvatten
 • Industrial Solar GmbH undertecknar samarbetsavtal med libyska partners
 • Industrial Solar får en beställning på 895 000 euro för en solcellsanläggning från Losan Pharma
 • Industrial Solar installerar ett solcellssystem för f.q.b. gGmbH
 • Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) genomför en företrädesemission av units om cirka 23 MSEK

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden

 • Hög kundnöjdhet med Industrial Solars Fresnel-teknologi
 • SolarSpring minskar CO2-utsläppen och återvinner resurser i reningsverk med smart membranteknik
 • Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) presents at Aktieportföljen Live
 • Industrial Solar undertecknar en avsiktsförklaring (Letter of Commitment) för ett projekt med ett värde på cirka 5 miljoner euro
 • SolarSpring tillkännager partnerskap för produktion av moduler för membrandestillation
 • Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Kommentarer från VD Christian Zahler

Först och främst vill jag ta tillfället i akt och tacka alla aktieägare som deltog i vår företrädesemission som vi genomförde i oktober. Din insats stöder tillväxten och utvecklingen av vårt företag och gör det möjligt för oss att implementera vår teknik i fler delar av världen för att påskynda minskningen av koldioxidutsläpp. Det är av yttersta vikt om vi ser tillbaka på de senaste sommarmånaderna med skyhöga temperaturer och värmerekord på upp till 40°C i Tyskland där våra dotterbolag är belägna. 

Samtidigt har dessa omständigheter haft en positiv inverkan på Industrial Solars orderbok. Dotterbolaget fick två stora beställningar på solcellsanläggningar, den ena på ett solcellsstaket på Hydro Rein Energy Solutions Germany GmbH:s anläggning i Offenburg/Tyskland, och den andra på tre takanläggningar för Losan Pharma, också i södra Tyskland. 

Båda dotterbolagen Industrial Solar och SolarSpring kan också få ytterligare offentlig finansiering: SolarSpring fick två bidragsavtal för europeiska FoU-projekt och Industrial Solar ett för ett nationellt finansierat FoU-projekt om artificiell intelligens.

Både på politisk och samhällelig nivå blir det snabba omställandet allt viktigare, och denna utveckling återspeglas också i den 302-procentiga ökningen av våra intäkter på årsbasis under de första nio månaderna 2022. Vi ser goda utsikter för att företagets positiva momentum ska fortsätta.

Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-25 08:45 CET.

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: [email protected]

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: [email protected]

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

https://www.industrial-solar.de/en/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:

https://solarspring.de/en/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.