Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO1

| 27 juli, 2022 | 0 kommentarer

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Ryssland, Belarus eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Företrädesemissionen av units som offentliggjordes den 30 mars 2022 (”Företrädesemissionen”) i Tangiamo Touch Technology AB (publ) (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har nu registrerats hos Bolagsverket. Utfallet i Företrädesemissionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 juli 2022.

Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 27 juli 2022. Avstämningsdag för omvandlingen är den 29 juli 2022, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 2 augusti 2022. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 förväntas vara den 2 augusti 2022.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023.

ISIN-kod för aktier: SE0009664303
ISIN-kod för BTU: SE0018042152
ISIN-kod för TO1: SE0018042137

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut.

För mer information
Vänligen kontakta:
Staffan Hillberg, styrelseordförande
Email:
[email protected]
Telefon: +46 708 36 59 44

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. [email protected], tel. 08-503 000 50.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Ryssland, Belarus, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken uniträtterna, betalda tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.