Connect with us

Marknadsnyheter

Prostatype Genomics: Aktiviteter och handlingsplan för att stärka försäljningstillväxten

Published

on

Prostatype Genomics presenterar idag åtgärder för att öka försäljningstillväxten på prioriterade europeiska marknader. I samband med detta presenteras förväntad omsättning för 2022 samt förändringar i säljorganisationen.

Under året har Prostatype Genomics fokuserat på att etablera marknadsnärvaro på prioriterade marknader i Europa (Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige).
”Vi har tagit stora steg mot att etablera oss på våra prioriterade marknader och vi har idag omfattande kontaktytor mot vård och beslutsfattare i samtliga dessa länder. Det har tagit något längre tid än vad vi initialt planerat då nya och innovativa tester och terapier ger vården helt nya möjligheter, samtidigt som det initialt utmanar befintliga rutiner och etablerade processer. Arbetet har gett oss värdefull kunskap om beslutsvägar, den praktiska säljprocessen och hur vi ska introducera vårt erbjudande. Vi har nu vidtagit ett antal åtgärder för att stärka vår förmåga att öka försäljningen snabbare” säger Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics.

Försäljningsutveckling

De praktiska och logistiska utmaningar vi mött resulterar i en förskjutning av företagets försäljningsutveckling. Bolaget har under året noterat en utveckling där fler och fler kliniker identifierar patientnyttan och söker vägar att implementera Prostatype® i klinisk praxis.

För närvarande utvärderar ett 50-tal sjukhus/medicinska enheter Prostatype®. Ett 20-tal enheter har redan utvärderat produkten med gott kliniskt resultat och förbereder för att införa Prostatype® i klinisk rutin. Utöver detta har vi en pipeline omfattande ytterligare ett 50-tal medicinska enheter som är i begrepp att initiera sin utvärdering av Prostatype®.

 ”Det kliniska behovet av Prostatype® är tydligt på våra aktiva marknader och vi märker ett stort stöd från våra kunder och vi tar steg framåt. Vi arbetar i ett starkt momentum vilket kommer att ge tydliga resultat framöver” fortsätter Fredrik Persson.

Fokuserad försäljningsorganisation

För att förstärka utvecklingen flyttar Prostatype Genomics ansvaret för försäljningsorganisationen till Sverige för att säkerställa att hela processen sker så enhetligt och effektivt som möjligt.

”Vi har i förbindelse med detta anställt Mats Bergström som Sales Director EMEA. Mats har en lång och gedigen erfarenhet från försäljning och introduktion av nya avancerade Medtech-produkter och kommer påtagligt att förstärka vår kommersiella förmåga. Vi har arbetat hårt för att identifiera och finna åtgärder för de praktiska hinder som finns och genomför nu de åtgärder som behövs för att sätta en effektiv struktur på plats där också annan kompetens behövs. Vi förstärker kapaciteten för att förenkla rutiner och förkorta ledtider så att rutinmässigt användande av Prostatype® underlättas.s” säger Fredrik Persson.

Sammanfattningsvis innebär detta:

-Goda kliniska resultat och en stark pipeline av sjukhus/medicinska enheter ger oss en stark bas för vidare försäljningsutveckling 2023 och framåt

– Fortsatt fokus på att tillsammans med den lokala sjukvården öka tillgängligheten och möjliggöra rutinanvändning av Prostatype® på ett snabbt antal växande kliniker

-Mats Bergström har anställts som Sales Director EMEA och det operativa ansvaret centraliseras till Sverige

– Försäljningen 2022 beräknas uppgå till 700.000 SEK
 

Den tidigare kommunicerade etableringsprocessen på den amerikanska marknaden fortlöper enligt tidplan och företaget kommer att presentera ytterligare uppdateringar inom kort.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-07 18:01 CET.

Nicklas Rosendal

Presskontakt
[email protected]

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, [email protected]

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.