Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse: MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

Published

on

Rättelsen avser nettoomsättning, resultat och kassaflöde för perioden januari-september 2022.

Åtgärderna för att få upp tempot i patientrekryteringen har gett resultat. Fostrox-studien löper nu framåt som förväntat.

Juli – September
Finansiell sammanfattning för kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (0,8) MSEK.
  • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,9 (-11,7) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,24) SEK respektive -0,27 (-0,24) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,7 (-20,0) MSEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 142,2 (225,9) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Fostroxacitabine bralpamide – det namn som MIV-818 erhållit av World Health Organization (WHO) – erhöll formellt godkännande som läkemedelsnamn i USA av United States Adopted Names (USAN) Council.

Januari – September
Finansiell sammanfattning för perioden

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 (11,6) MSEK.
  • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -66,9 (-36,0) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,27 (-0,75) SEK respektive -1,27 (-0,75) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -77,1 (-43,3) MSEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 142,2 (225,9) MSEK.

Händelser efter perioden

  • I oktober utsågs Medivirs valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen består av Karl Tobieson (ordförande), utsedd av Linc AB, Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds, Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners och Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för januari – september 2022 kommer att presenteras av Medivirs vd Jens Lindberg.

Tid: Torsdagen den 3 november 2022, kl. 15.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Europa +44 33 3300 9269
USA +1 631 913 1422, pinkod: 19436682#
Sverige 08-505 583 65

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

Vd har ordet

Våra åtgärder för att få upp farten i patientrekryteringen har gett resultat och fostrox-studien löper nu framåt som förväntat.  

Medivirs absoluta fokus ligger på den fortsatta kliniska utvecklingen av vårt spjutspetsprojekt fostroxacitabine bralpamide (fostrox), för behandling av hepatocellulärt karcinom (HCC).

Jag beskrev i vår Q2-rapport att vi under det andra kvartalet sett en långsammare rekrytering till studien än förväntat, främst i Europa. För att öka rekryterings-hastigheten beslöt vi bl.a. att aktivera ytterligare studiecentra samt öka vår närvaro på redan aktiverade studiecentra.

Det är mycket glädjande att nu konstatera att de åtgärder vi initierade, för att få upp farten i patientrekryteringen till studien har burit frukt. I dag är totalt 14 centra aktiverade i Storbritannien, Spanien och Sydkorea och vi har under Q3 sett en accelererad rekryteringshastighet.

Fostrox har potentialen att bli det första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa patienter med olika cancerformer i levern. Dess unika verkningsmekanism inom levercancer möjliggör attraktiva kombinationsbehandlingar med andra läkemedel vid HCC.

Medivirs strategi, att kombinera fostrox med andra behandlingar, ligger väl i linje med utvecklingen inom HCC. En utveckling där förbättrad klinisk effekt erhållits genom att kombinera olika typer av läkemedel.

De medicinska behoven är trots dessa framsteg fortsatt mycket stora inom levercancer. Befintliga terapi-alternativ har bara effekt på en begränsad del av patienterna och därför pågår många kombinationsstudier med HCC-läkemedel för att hitta behandlingar som man hoppas kan ge ännu bättre effekt.

Vi har goda förhoppningar om att fostrox med sin leverriktade verkningsmekanism är ett nyskapande kombinationskoncept som kan bidra till kraftfullare behandlingar och vi har valt att arbeta parallellt med två kombinationer. I slutändan kommer vi välja den mest attraktiva kombinationen att gå vidare med till fas 2b baserat på såväl de kliniska resultaten i studien som hur behandlingarna i cancervården faktiskt tillämpas.

Arbetet med att öppna en IND (Investigational New Drug) i USA under 2023 fortskrider planenligt.

Vår affärsutveckling fokuserar fortsatt på våra två kliniska projekt för partnerskap, remetinostat och MIV-711. Datapaketen för dessa två projekt har förstärkts under 2021–2022 och vi för fortsatt dialog med externa parter med ambition om att hitta bästa möjliga lösning för respektive substans.

Vad gäller våra utlicensierade projekt fortskrider IGM Biosciences kliniska utvecklingsarbete med den kliniska fas I-studien i solida tumörer med birinapant i kombination med IGMs egen DR5-agonist antikropp IGM-8444. Tre doseskaleringskohorter är slutförda utan att någon dosbegränsande toxicitet eller kliniskt signifikant levertoxicitet hittills observerats. Patientrekryteringen till den fjärde doseskaleringskohorten i studien pågår.

Sammanfattningsvis ser vi att de åtgärder vi vidtagit givit resultat i patientrekryteringen till vår pågående kombinationsstudie med fostrox. Vi arbetar oförtrutet vidare för att fostrox ska kunna bli ett verkningsfullt läkemedel mot levercancer som gör verklig skillnad för patienterna och för vården och därmed också för våra aktieägare. Jag ser fram emot att hålla er informerade om Medivirs fortsatta utveckling.

Jens Lindberg
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Christensen, CFO
Tel +46 (0)8 5468 3100.
E-mail: [email protected]

Denna rapport är översiktligt granskad av företagets revisorer.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022, klockan 08.30 CET.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

 0

 

  0,00

CEUX

259 481

 10,07

2 613 696,25

TQEX

57 980

 10,07

 584 072,10

XSTO

520 688

 10,07

5 244 763,83

XCSE

61 851

 10,10

 624 436,49

Summa

 900 000

 10,07

9 066 968,66

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4380
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 12 732 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.