Securitas offentliggör trading update för perioden 1 juli–31 augusti 2022

| 21 september, 2022 | 0 kommentarer

Denna trading update omfattar perioden 1 juli–31 augusti 2022, med jämförelsetal i tillämpliga fall inkluderade för motsvarande period under 2021. STANLEY Security konsoliderades den 22 juli 2022 och är följaktligen inte inkluderat i jämförelsetalen[1].

  • Total försäljning uppgick till 22 233 MSEK (17 593)
  • Organisk försäljningstillväxt uppgick till 6 procent
  • Försäljning av teknisk säkerhet och säkerhetslösningar uppgick till 6 595 MSEK (3 911) eller 30 procent (22) av total försäljning under perioden
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 437 MSEK (1 036), vilket, justerat för valutakursförändringar, motsvarar en förändring om 27 procent
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent (5,9)

 

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING 1 JULI – 31 AUGUSTI 2022

Försäljningen uppgick till 22 233 MSEK (17 593). De goda affärsförhållandena fortsatte under perioden med en organisk försäljningstillväxt på 6 procent där Security Services North America vände till positiv organisk försäljningstillväxt och understöddes av Security Services Ibero-America och Security Services Europe. För STANLEY Security var den kommersiella drivkraften stark med en medelhög ensiffrig uppskattad organisk försäljningstillväxt för perioden.[2]

Försäljning av teknisk säkerhet och säkerhetslösningar uppgick till 6 595 MSEK (3 911) eller 30 procent (22) av total försäljning under perioden.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR OCH RÖRELSEMARGINAL 1 JULI-31 AUGUSTI 2022

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 437 MSEK (1 036) vilket, justerat för valutakursförändringar, utgjorde en förändring på 27 procent. Koncernens rörelsemarginal var 6,5 procent (5,9). Affärssegmenten Security Services North America och Security Services Ibero-America fortsatte redovisa stark marginalförbättring. I Security Services North America var denna förbättring ytterligare positivt påverkad av förvärvet av STANLEY Security-verksamheten. Även inom Security Services Europe förbättrades marginalen, främst tack vare förvärvet av STANLEY Security-verksamheten medan den resterande delen av verksamheten i Security Services Europe var i linje med föregående år.

Rörelsemarginalen i den förvärvade STANLEY Security-verksamheten bidrog signifikant till koncernens rörelsemarginal. Jämfört med det första halvåret 2022[3] förbättrades rörelsemarginalen i den förvärvade STANLEY Security-verksamheten väsentligt till följd av prissättningsinitiativ, hävstångseffekter och kostnadskontroll, samt verkställande av värdeskapandeplanen.

Securitas förbereder ett tilläggsprospekt med anledning av denna trading update, vilket avses publiceras omkring den 23 september 2022.

 

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef: 076 116 7443, [email protected]

 

 

 

 

 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2022 kl. 19.30 CEST.

 

[1] Se Not 3 i Securitas Års- och hållbarhetsredovisning 2021 för definitioner och ytterligare information om nyckeltal ej definierade i IFRS (alternativa nyckeltal).

[2] STANLEY Securitys försäljning är exkluderad från beräkningen av Securitas konsoliderade organiska försäljningstillväxt under en period om 12 månader från förvärvsdatumet enligt Securitas definition av organisk försäljningstillväxt. Uppskattningen av STANLEY Securitys organiska försäljningstillväxt som visas här är baserad på data som inte nödvändigtvis är sammanställda på samma grund som Securitas beräkning och är också baserad på jämförelsetal som inte ingår i Securitas.

[3] Jämförelseperioden baseras på data från STANLEY Security för perioden 1 januari–30 juni 2022, före konsolideringen i Securitas den 22 juli 2022.

Securitas är en ledande partner inom intelligenta säkerhetslösningar. Våra tjänster inom bevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering gör det möjligt för våra över 150 000 kunder att se en annorlunda värld. Vi finns på 47 marknader där vårt innovativa och datadrivna arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens mest kända företag. Våra 345 000 anställda lever våra 
värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte är att hjälpa dig göra din värld tryggare.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.