Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK.

Published

on

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021, beslutat om en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att stödja Eurocine Vaccines ökade tillväxttakt och fortsatta utvecklingsplaner med Bolagets vaccinkandidater. Även allmänheten ges möjlighet att delta i Företrädesemissionen. Eurocine Vaccines har inför Företrädesemissionen avtalat om garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen motsvarande cirka 17,7 procent. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent av emissionsvolymen (”Toppgaranti”). Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om resterande cirka 48,7 procent av emissionsvolymen (”Bottengaranti”). Vidare har VD, styrelse samt Flerie Invest AB ingått så kallad lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen under en period om sex månader, samt teckningsåtagande i nu förestående Företrädesemission.

”Nu har vi ett spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag fram emot en höst och vinter där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2. Jag är också stolt över att Flerie Invest ökade sitt innehav i Eurocine Vaccines ytterligare under andra kvartalet 2022 och fortsätter att långsiktigt stötta Bolaget. Det visar en stark tilltro på vår vaccinportfölj och Flerie Invests gedigna bakgrund inom life science-sektorn stärker Eurocine ytterligare. I den förestående emissionen investerar Flerie Invest sin pro rata andel av kapitalet och garanterar utöver detta även cirka 33,6 procent av emissionsvolymen i form av en toppgaranti. Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert fortsatta förtroende. Varmt välkommen att investera i Eurocine Vaccines!” säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet. Det är styrelsens bedömning att vaccinområdet erbjuder stor lönsamhet för framgångsrika projekt. Genom Bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjlighet att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång.

Eurocines affärsstrategi är att driva vaccinprojekt in i klinisk utveckling i syfte att påvisa proof-of-concept i människa, det vill säga stöd för klinisk relevans. Bolagets ambition är att vid lämplig tidpunkt i utvecklingen av respektive vaccinkandidat ingå kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag, det vill säga licensiera vaccinkandidaterna till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj – en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2). Båda kandidaterna bedöms ha globala försäljningsmöjligheter.

Eurocine Vaccines har sedan augusti 2020 ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal, som ger Bolaget exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia. Sju framgångsrika prekliniska studier har utförts, vilka har visat positiva antikropps- och T-cellsvar. De prekliniska studierna har även visat att det aktiva proteinet är mycket immunogent och tolereras väl. Vidare har tillverkningsprocessen för det aktiva proteinet utvecklats så att tillverkningen för den toxikologiska studien planeras under hösten. I dagsläget förbereder Bolaget den första kliniska studien med vaccinkandidaten, planerad att inledas under 2023.

I juni 2022 kommunicerade Eurocine Vaccines att Bolaget adderat ytterligare en kandidat till portföljen genom ett forsknings- och samarbetsavtal med det schweiziska biofarmaföretaget Redbiotec AG. Avtalet ger Eurocine exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera både terapeutiska och profylaktiska vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Avtalet omfattar både en mRNA- och en proteinbaserad teknologi, dess dokumentation och patent inom området HSV-2. All verksamhet i samband med utveckling, tillverkning och kommersialisering fram till dess att ett licensieringsavtal med en tredje part undertecknas kommer att ledas och finansieras av Eurocine Vaccines. Närmast i tiden planeras prekliniska studier med HSV-2-kandidaten, som kommande år medför begränsade kostnader för Bolaget, enligt styrelsens bedömning. Studieresultaten planeras ligga till grund för val av vaccinkandidat – protein- eller mRNA-baserad.

Emissionslikvidens användande

Nettolikviden om cirka 5,8 MSEK från den planerade Företrädesemissionen avser finansiera följande aktiviteter:

Klamydia-kandidaten

 • Tillverkning av studieprodukter för toxikologisk studie (cirka 10 procent).
 • Initiering av toxikologisk studie (cirka 10 procent).
 • Fortsatt utveckling av industriellt skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet (cirka 15 procent).
 • Uppskalning av tillverkning av proteinet (cirka 15 procent)
 • Detaljerad utformning av den första kliniska studien (cirka 5 procent).
 • Fortsatta prekliniska studier (cirka 10 procent).

HSV-2-kandidaten

 • Inleda preklinisk studie med både mRNA- och proteinbaserad teknologi, som ligger till grund för val av teknik (cirka 10 procent).

Allmänt

 • Affärsutveckling för att stärka relationen med potentiella licenstagare av kandidaterna mot klamydia och HSV-2 (cirka 5 procent).
 • Affärsutveckling för att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater (cirka 5 procent).
 • Övriga verksamhetsrelaterade kostnader, såsom administrativa kostnader (cirka 15 procent).

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat om en emission om högst 10 421 943 aktier. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK, varav cirka 0,7 MSEK utgörs av garantiersättning förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning. Eurocine Vaccines befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till befintligt aktieinnehav. Även allmänheten har rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 är registrerad som aktieägare i Eurocine Vaccines är berättigad till en (1) teckningsrätt per varje befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,75 per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 4 oktober till och med den 18 oktober 2022. De teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 oktober till och med den 13 oktober 2022. Handel med BTA (betald tecknad aktie) förväntas ske under perioden från och med den 4 oktober 2022 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 10 november 2022.

Vid full teckning förväntas Företrädesemissionen resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 2 605 487,11 SEK, från nuvarande cirka 4 342 478,51 SEK till högst 6 947 965,62 SEK, genom utgivande av högst 10 421 943 nya aktier. Efter Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår antalet aktier i Eurocine Vaccines till 27 791 848 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 37,5 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att erhålla viss ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter senast den 13 oktober 2022.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt mer information om Bolaget kommer att redovisas i det memorandum som beräknas offentliggöras på Eurocines Vaccines hemsida (www.eurocine-vaccines.com/investors/) senast i samband med att teckningsperioden i inleds.

Garanti- och teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden om cirka 7,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB Toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår Bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 17,7 procent av teckningsåtaganden och cirka 82,3 procent av garantiåtaganden. För de ingångna garantiåtagandena utgår ersättning i form av kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden.

Åtagande om att avstå från att sälja aktier (Lock-up)

VD, styrelse samt huvudägaren Flerie Invest AB har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja aktier under en period om sex månader från offentliggörandet av Företrädesemissionen (s.k. lock-up). Lock-up avtalet omfattar 100 procent av respektive aktieinnehav innan Företrädesemissionen, samt tecknat innehav i Företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via Toppgarantin.

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 27 september 2022
 • Första dag för handel i aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 28 september 2022
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 29 september 2022
 • Handel med teckningsrätter: 4 oktober – 13 oktober 2022
 • Teckningsperiod: 4 oktober – 18 oktober 2022
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 21 oktober 2022
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 4 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, beräknat omkring den 10 november 2022. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Eurocine Vaccines anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2022.

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.