Smolteks styrelse har fattat villkorat beslut om en företrädesemission av units om cirka 67 MSEK

| 21 september, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från extra bolagsstämman den 24 oktober 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 67 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 65 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Smolteks styrelse har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämman den 24 oktober 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 7.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Smoltek cirka 66,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 50,1 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 65,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 31 oktober 2022. Fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 7.  Teckningskursen är 36,00 SEK per unit, motsvarande 9,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 2 november 2022 till och med den 16 november 2022.
 • Företrädesemissionen genomförs i syfte utveckla och stärka organisationen genom rekrytering och utveckling av ytterligare kompetens i syfte att förbereda för att skala upp produktionen till höga volymer.

Kommentarer från ledningen 
– Vi är oerhört nöjda med de framsteg som vi har gjort under 2022 inom industrialiseringen och kommersialiseringen av våra ultratunna kondensatorer. Samförståndsavtalet och det gemensamma utvecklingsavtalet med Yageo utgör avgörande framsteg för affärsområde halvledare, då vi nu har en perfekt partner för att gemensamt ta fram en första produkt, massproducera den samt sälja den globalt via deras försäljningskanaler.

Håkan Persson, koncernchef och vd för Smoltek Nanotech Holding AB

– Vi ser fram emot en mycket spännande höst. Resultaten av de två pågående demoprojekten samt våra nya kompetenta medarbetare är kritiska milstolpar för att utveckla prototyper, pilotanläggning och kundprojekt inom affärsområde vätgas. Dessutom är det fantastiskt spännande att alltmer få bekräftat vilken boom den globala vätgasekonomin är på väg att bli. Land efter land överträffar varandra i de enorma summor de satsar på utbyggnad av vätgas, där bristen på naturgas har gett en extra skjuts i denna riktning.

Ellinor Ehrnberg, vd för koncernbolaget Smoltek Innovation AB.

Bakgrund och motiv i sammandrag 
Bolaget befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och arbetar intensivt med utvecklingen av sin innovativa kolnanofiber-baserade teknologi. I syfte att bättre utnyttja potentialen i teknologin har Bolaget uppdaterat sin affärsmodell till att samarbeta med internationella partners för att nå marknaden på ett mer effektivt sätt. Den 18 augusti 2022 tecknade Bolaget ett gemensamt utvecklingsavtal med Yageo Group för kommersialisering av diskreta kondensatorer, vilket innebär att Bolaget får ta del Yageos massproduktionsfaciliteter och försäljningskanaler samt att Smoltek initialt erhåller cirka 15 MSEK för utvecklingsaktiviteter inom ramen för samarbetet. Bolaget har inlett arbetet mot kommersialiseringsfasen för att skala upp tillverkningen till volymproduktion av ultratunna kondensatorer med sikte på att kunna ta emot stora ordrar i slutet av 2024. Inom affärsområdet vätgas har Bolaget tecknat ett samarbetsavtal med en internationell tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer. Bolaget letar nu fler internationella samarbetspartners för att nå vätgasmarknaden på ett effektivt sätt och ta nästa steg i utvecklingsfasen av ett nanofiberbaserat cellmaterial till elektrolysörer som drastiskt minskar investeringskostnaderna för produktion av fossilfri vätgas, vilket innebär en motsvarande drastisk kostnadsreduktion per producerad enhet vätgas.

Under 2022 har Smolteks styrelse och ledningsgrupp kontinuerligt utvärderat behovet av resurser och kostnader som krävs för att nå de utsatta mål som bolagskoncernen har upprättat och enats om att det krävs tillförsel av kapital för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen inom Bolagets två affärsområden. Bolaget behöver även finansiering för att långsiktigt stärka och utveckla organisationen genom rekrytering och utveckling av ytterligare kompetens för produktutveckling samt förberedelser för att skala upp produktion till höga volymer.

Likviden från Företrädesemissionen, liksom utnyttjade teckningsoptioner TO 7 ska främst användas för:

 • Fortsatt utveckling av ultratunna kondensatorer samt för att förbereda produkterna för kommersialisering och produktion i höga volymer.
 • Fortsatt utveckling av demonstratorer och produktionskoncept för högeffektiva cellmaterial till elektrolysörer.
 • Rekrytering av kompetens för fortsatt utveckling och arbete för att förbereda Smolteks ultratunna kondensatorer och högeffektiva cellmaterial till elektrolysörer för kommersialisering.

Villkor för Företrädesemissionen 
Styrelsen för Smoltek har beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 24 oktober 2022, att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, 31 oktober 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 7. Teckningskursen per unit uppgår till 36,00 SEK, motsvarande 9,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 856 579 units, motsvarande 7 426 316 aktier och 3 713 158 teckningsoptioner av serie TO 7.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 66,8 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 2 november 2022 till och med den 16 november 2022.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 884 682,172448 SEK och antalet aktier öka med högst 7 426 316 aktier från 9 282 895 aktier till 16 709 211 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 ökar aktiekapitalet med ytterligare 442 341,086224 SEK och antalet aktier ökar med 3 713 158 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 kommer aktiekapitalet att uppgå till 2 432 879,5562830 SEK och antalet aktier uppgå till 20 422 369 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 44,44 procent.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO 7

 • Varje teckningsoption av serie TO 7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 7 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023], dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,12 SEK) och högst 13,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 50,1 MSEK.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 7 kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 18,18 procent.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock-up 
Företrädesemissionen omfattas till cirka 5,1 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar från styrelse och ledning samt vissa huvudägare. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 65,0 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en teckningskurs motsvarande vad som gäller i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Vidare har Bolagets två största ägare, Gramtec Business Partner AB och Peter Enoksson, som tillsammans representerar cirka 30,7 procent av Bolagets utestående aktier, åtagit sig att inte avyttra sina aktier i Bolaget under en period om nio månader från Företrädesemissionens genomförande genom ett så kallat lock up-avtal.

Prospekt 
Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.smoltek.com/investors

Preliminär tidplan

27 oktober 2022 Sista handelsdag i Smoltek aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
28 oktober 2022 Första handelsdag i Smoltek aktier av exklusive rätt att erhålla uniträtter
31 oktober 2022 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
2 november – 14 november 2022 Handel i uniträtter (UR) på Spotlight Stock Market
2 november – 16 november 2022 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
2 november – vecka 45, 2022 Handel i betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market
18 oktober 2022 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Tidplanen är villkorad av att Finansinspektionen godkänt aktuellt prospekt avseende Företrädesemissionen som för närvarande upprättas av Bolaget. Smärre justeringar i tidplanen kan således komma att ske.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Smoltek i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: [email protected]   
Telefon: 0760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors  

Qualified Adviser  
Smolteks Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
08 52 77 5020, [email protected], www.mangold.se

Om Smoltek 
Smoltek är ett svenskt teknikbolag baserat i Göteborg, specialiserat inom utveckling och integration av kolnanoteknik. Tekniken används vid tillverkning av vertikala kolnanostrukturer för att skapa en tredimensionell yta i precisionsdefinerade mönster för att lösa avancerade materialtekniska problem inom process- och halvledarindustrin. Bolaget fokuserar idag på att möjliggöra potentialen i utvecklingen av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer samt utvecklingen av grön energiproduktion, vilket har mynnat ut i Bolagets två olika affärsområden: halvledare och vätgas. Inom affärsområdet halvledare utvecklar Bolaget ultratunna kondensatorer avsedda för avkopplingskondensatorer till applikationsprocesser i bland annat mobiltelefoner, och inom affärsområdet vätgas är första produkt planerad att bli ett högeffektivt cellmaterial avsett för att användas i PEM-elektrolysörer för att drastiskt minska investeringskostnaderna för produktion av fossilfri vätgas. Bolagets teknik gör komponenter och material tunnare, energieffektivare, kraftfullare och billigare. Detta möjliggörs genom kolnanostrukturernas tredimensionella ytstruktur, vilket skapar en mångdubbelt förädlingsbar yta på samma volym för exempelvis elektriska och kemiska processer. Smoltek har en starkt patentskyddad teknologi bestående av drygt 110 patenttillgångar inom 20 patentfamiljer, varav 76 idag är beviljade patent. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market. För mer information, gå in på www.smoltek.com/investors.  

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Smoltek någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika , Sydkorea, Ryssland, Belarus  eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-21 19:06 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.