Connect with us

Marknadsnyheter

SensoDetect AB avger delårsrapport perioden 2022-07-01 till 2022-09-30

Published

on

Sammanfattning av delårsrapporten

Andra kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

✓ Nettoomsättningen uppgick till 5 (0) KSEK.

✓ Resultat efter finansiella poster var -1 802 (-1 301) KSEK.

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,02) SEK.

✓ Soliditeten** uppgick per den 30 september 2022 till 84 % (80 %).

* Periodens resultat dividerat med 100 698 545 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-09-30. Samma period föregående år dividerades resultatet med 85 138 871aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

➢ Klinik och kontor flyttad till nya lokaler i Malmö för nå ut till en större del av Öresundsregionen med över 2 miljoner invånare.

➢ Nya säljsamtal i Sydkorea resulterat i ny plan för lansering i sydkorea i slutet av 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

➢ Förundersökningen mot SensoDetects Styrelseordförande Johan Möllerström är nedlagd.

➢ SensoDetects utvärderingssamarbete med klinik i södra Sverige väntas ge nya kontrakt.

➢ Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst ser SensoDetects metod som ett biologiskt komplement i en komplett neuropsykiatrisk utredning.Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

➢ Beviljat lån från ALMI företegaspartner om 500TSEK

VD kommenterar

SensoDetects framtid ser ljus ut och vårt mål, att göra SensoDetect till en naturlig del av den globala moderna psykiatrin, har tagit många viktiga steg. Under hösten inledde vi en kampanj för att nå ut till en större del av Öresundsregionen och dess två miljoner invånare. Kampanjens målsättning var att attrahera privata kunder och belysa våra tjänster för kliniker även från andra sidan bron med fokus på Stor-Köpenhamn men också hela Danmark. Kampanjen resulterade i fler privata kunder, en ökad kännedom om våra tjänster och förhandlingar med privata kliniker i Sverige. Vi förväntar oss att vi under Q4 ska nå konkreta resultat inte bara form av utvärdering av företagets tjänster för screening och validering av neuropsykiatriska utredningar för att ytterligare stärka SensoDetects metod, utan framför allt att det ska leda till nya utvärderingssamarbeten och kontrakt med privata kliniker innan årets slut. Vi har även under kvartalet märkt ett ökat intresse för vår metod samt ett ökat antal besök till vår nya klinik i Hyllie (Malmö), vilket är glädjande. Norden, med en uppskattad kundbas på 1,5 miljoner patienter endast för ADHD, är fortsatt en av våra tre högst prioriterade marknader.

I vår andra av topp tre prioriterade marknader; Kina, har arbetet med att bli godkända på den kinesiska marknaden intensifieras ytterligare tillsammans med vår kinesiska distributör Encheng. Målet är fortsatt att nå ett godkännande hos den kinesiska FDA-myndigheten NMPA vid slutet av 2022. Ett godkännande som är av stor vikt då det innebär att vi, enligt kontrakt, erhåller en garanterad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 svenska kronor vilket överträffar vår nuvarande kostnadsbas men även innebär starten av ett 15 års långt kontrakt med ett totalt lägsta värde på 126 miljoner svenska kronor. I Kina, med en uppskatta kundbas på 91 miljoner ADHD patienter, förhandlar vi vidare om möjligheten att massproducera våra enheter för att minska ledtider och kostnader ytterligare.

I MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika) fortsätter vi att bearbeta marknaden med ett nytt planerat besök till Saudi Arabien med avsikt att förhandla och signera avtal med flera kliniker. Vi tror på en god potential i regionen med Dubai som ett naturligt nästa steg efter att ha inlett samarbete med Saudi Arabien. Våra goda relationer med vår distributör ATH (Arabian Trade House) och det faktum att bara två av dessa länder i MENA regionen, Saudi Arabien och Dubai, har en uppskattad kundbas på närmare 3 miljoner ADHD patienter gör att denna marknad är vår tredje prioriterade marknad.

Även om vi under kvartalet konsoliderat våra krafter för att fokusera på ovan nämnda 3 marknader fortsätter vi arbete i Indien, Bolivia och övriga Europa med att titta på olika lanseringsalternativ.

I Q4 kommer vi intensifiera arbetet med våra distributörer och jobba ännu hårdare för att nå i mål med våra målsättningar. En viktig del i detta arbete är att den fortatta utvecklingen av vår klinik i Malmö. Här får vi direkt kontakt med patienterna, vilket inte bara ger oss tillfället att hjälpa utan även möjligheten att effektivisera klinikens processer och rutiner. Detta har resulterat i att vi nu påvisat att det går alldeles utmärkt att genomföra en komplett ADHD utredning med svar inom en 1 vecka (10 timmar effektiv tid), med ökad kvalité. En avsevärd kvalité och effektiviseringshöjning som vi nu kan erbjuda våra våra primära kunder, den offentliga vården och de privata klinikerna inom barn, ungdoms och vuxenpsykiatrin.

Efter många års forskning och utveckling pekar nu fler och fler saker i rätt riktning. Tekniken är klar, vår metod är lanserad och effektiviserad, den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Snart är SensoDetect, en naturlig del av den moderna psykiatrin.

Malmö i november 2022

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-11 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
[email protected]

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.