Spherio Group AB (publ) tf. VD-uppdatering – summering av den första månaden

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Sedan mitt tillträde den 17:e maj har arbetet tillsammans med styrelsen och koncernen varit fullt fokuserat på att fortsätta genomföra vår förändringsplan och nå vår målsättning som initierats tidigare under året. Med detta brev vill jag belysa och klargöra det vi har agerat på sedan mitt tillträde samt vår fortsatta målsättning framåt och hur vi ska nå dit. Allt vi gör framåt ska leda till vår enskilt största målsättning, vilken är att vända på den tuffa trenden och nå kassaflödespositivitet och ett positivt EBITDA-resultat så skyndsamt som möjligt. Planen för att nå vår målsättning består av två steg vilka berörs närmare nedan.

Spherio Solutions – vår SaaS-plattform
Vi har nått avtal med två kunder till Spherio Solutions och arbetar intensivt för att öka det antalet till fler. Den förändrade intäktsmodellen och skalbarheten i Spherio Solutions är en otroligt viktig byggsten för att nå våra mål. Vi ser att detta intäktsben kommer bli vårt absolut största och viktigaste framåt. Genom en månatlig återkommande intäkt samt en hanteringsintäkt per plagg, förändrar vi drastiskt nettoeffekten i vår resultaträkning av de samarbeten och aktiviteter vi gör. Detta då vi inte längre kommer vara beroende av en kommission på nettosålda produkter som kraftigt har påverkats av varierande genomförsäljningsgrad och tunga försäljningsdrivande investeringar historiskt, men även att vi kommer ha lönsamhet i hela vårt produkthanteringsflöde. I kombination möjliggör ovan för den omställning vi avser att göra, som innebär en helt annan finansiell styrka och skalbarhet framåt.

Tighta till kostnadskostymen signifikant
När vårt huvudsakliga fokus utgörs av Spherio Solutions ställer det andra och mindre resursintensiva krav på oss som organisation. Vi har därför agerat i enlighet med detta vilket gör att vi går från 18 anställda i Q1 2022 till 13 anställda i Q4 2022. Detta gör vi för att kunna möta den förändrade marknaden utan att påverka vår planerade lansering av våra kunder på vår SaaS-plattform i september. Utöver detta har vi genomlyst hela vår kostnadsbas vilket resulterat i ytterligare optimeringar. Summeringsvis tittar vi indikativt på besparingar om 1,2 – 1,5 miljoner SEK per kvartal, när vi får full effekt i Q4 2022 och framåt.

Vårt absoluta fokus framåt är att exekvera på och säkerställa att vi når vår målsättning med kassaflödespositivitet och ett positivt EBITDA-resultat så skyndsamt som möjligt.

Mikael Wiborgh
Tf. VD Spherio Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wiborgh, tf. VD Spherio Group AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.