Connect with us

Marknadsnyheter

SPOTLIGHT GROUP GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 17,6 MSEK MED 70 % TECKNINGSÅTAGANDE OCH 30 % VEDERLAGSFRI GARANTI

Published

on

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, om cirka 17,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolagets tre största ägare, koncernledning (VD, vice VD och CFO) samt styrelse har samtliga ingått teckningsförbindelser om att teckna sina pro rata-andelar, totalt ca 70 % av Företrädesemissionen. Bolagets största ägare har därutöver lämnat vederlagsfri garanti på resterande del.

Syftet med Företrädesemissionen är att tillse att Bolaget, genom stärkt ekonomisk motståndskraft, har utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. I tider av besparingar och svag marknad är det som centralt för koncernen att minnas sin unika inriktning och att ytterligare förstärka denna. Företrädesemissionen ger därmed Bolaget möjlighet att fortsätta sin utveckling, och att ta marknadsandelar, även fram till dess att koncernen fullt ut anpassats till det nu rådande marknadsklimatet.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 20 december 2022. Vid den extra bolagsstämman avses även beslut fattas om förnyande av det treåriga incitamentsprogram (LTIP) som tidigare kommunicerats. Den extra bolagsstämman ska slutligen fatta beslut om valberedningens förslag om att utse Fredrik Persson till ny styrelseledamot i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande inom kort.

Först och främst är jag tacksam för förtroendet som våra ägare visar genom att företrädesemissionen redan är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och vederlagsfritt garantiåtagande. Vi har under detta turbulenta år fattat beslut om besparingsåtgärder som gör att vi allteftersom med tiden kommer bli lönsamma även om det nuvarande marknadsklimatet håller i sig. Emissionen ger oss genom handlingsutrymme goda förutsättningar för att fatta rätt typ av beslut framåt och att fortsätta vår spännande resa”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Sammanfattning

 • Spotlight Groups styrelse har idag beslutat om Företrädesemissionen. Styrelsens beslut är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 20 december 2022.
 • Företrädesemissionen kommer efter fulltecknat genomförande att tillföra Spotlight Group cirka 17,6 MSEK (före emissionskostnader som kommer att understiga 0,1 MSEK).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 29 december 2022 till och med den 12 januari 2023.
 • Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 27 december 2022. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.
 • Teckningskursen är fastställd till 25,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 20,5 % beräknat genom volymvägd genomsnittskurs under perioden 7 november (per dagen för publicering av Q3-rapport) till och med 1 december 2022.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser från Bolagets tre största ägare, koncernledning och styrelse samt till cirka 30 procent av vederlagsfria emissionsgarantier från bolagets huvudägare Swedia HighP AB. Företrädesemissionen är således fullt säkerställd utan utgifter för garantier.

Bakgrund, motiv samt målsättningar
Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 17,6 miljarder SEK har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 700 transaktioner, varav drygt 160 noteringar.

Likt många andra aktörer i branschen har Spotlight Group påverkats av det snabbt förändrade marknadsklimatet under 2022. De besparingsåtgärder som initierades började framförallt ge effekt under det tredje kvartalet och kommer resultera i att Spotlight Group vid utgången av året kommer ha en kostnadsbas som är nästan 50 miljoner kronor lägre än vad Bolaget var på väg mot i inledningen av 2022 (beräknat på helårsbasis). Bolaget ser dock ett behov av att stärka sin ekonomiska motståndskraft för att kunna fatta långsiktigt kloka beslut även under rådande marknadsklimat. Det är centralt för koncernen att minnas sin unika inriktning och att ytterligare förstärka denna. Bolaget genomför därför Företrädesemissionen i syfte att kunna fortsätta sin utveckling och att kunna ta marknadsandelar fram till dess att koncernen anpassats fullt ut till det rådande marknadsklimatet.

Användande av likvid
Företrädesemissionen kommer efter fulltecknat genomförande att tillföra Bolaget cirka 17,6 MSEK. Koncernen har för genomförandet av erbjudandet emissionskostnader som kommer att understiga 0,1 MSEK. Kapitaltillskottet till Bolaget planeras att användas för att stärka verksamheten genom att i fallande prioriteringsordning:

 • Stärka Bolagets ekonomiska motståndskraft.
 • Ta marknadsandelar genom att utveckla koncernens erbjudande i syfte att nå nya målgrupper såväl geografiskt som gällande nya typer av bolag.

Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen föreslås omfatta högst 704 362 nyemitterade aktier. Beslutet är föremål för godkännande av extra bolagsstämma. Företrädesemissionen kommer efter fulltecknat genomförande att tillföra Bolaget cirka 17,6 MSEK. Spotlight Groups befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till befintligt aktieinnehav. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 27 december 2022 är registrerad som aktieägare i Spotlight Group är berättigad till en (1) teckningsrätt per varje befintlig aktie. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 25,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 29 december 2022 till och med den 12 januari 2023. De teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 29 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Handel med BTA (betald tecknad aktie) förväntas ske under perioden från och med den 29 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Tilldelning av aktier kommer att beslutas av Bolagets styrelse varvid följande principer ska gälla: För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier. I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat. I tredje hand till sådana som har ingått s.k. garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Vid full teckning resulterar Företrädesemissionen i en ökning av aktiekapitalet om högst 1 760 905,00 SEK, från nuvarande 13 206 797,50 SEK till högst 14 967 702,50 SEK, genom utgivande av högst 704 362 nya aktier. Efter Företrädesemissionen förväntas, vid fullteckning, antalet aktier i Spotlight Group att uppgå till högst 5 987 081 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 13,3 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 9 januari 2023.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt mer information om Bolaget kommer att redovisas i det memorandum som beräknas offentliggöras på Spotlight Groups hemsida omkring den 22 december 2022.

Teckningsförbindelser och vederlagsfritt garantiåtagande
Bolagets tre största aktieägare, Swedia HighP AB (Staffan Persson), Westindia Aktiebolag (Familjen Salén) och Calyptra AB (Erik Åfors), som tillsammans innehar cirka 60,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Spotlight Group, har åtagit sig att i Företrädesemissionen teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar. Därutöver har koncernledningen (VD Peter Gönczi, vice VD Markus Neuding och CFO Mikael Renck) samt styrelsen förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar, vilka tillsammans motsvarar ytterligare cirka 10 % av Erbjudandet. Därmed uppgår teckningsåtagandet till cirka 70 % av Företrädesemissionen. Swedia HighP har därutöver åtagit sig att vederlagsfritt garantera, med förbehåll för sedvanliga villkor, resterande belopp i Företrädesemissionen, för vilket aktieägare inte lämnat tecknings- eller garantiåtaganden. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • Förväntat datum för offentliggörande av memorandum: Omkring den 22 december 2022
 • Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 23 december 2022
 • Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 26 december 2022
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 27 december 2022
 • Handel med teckningsrätter: 29 december 2022 – 9 januari 2023
 • Teckningsperiod: 29 december 2022 – 12 januari 2023
 • Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 13 januari 2023
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 29 december 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Incitamentsprogram
Vid extra bolagsstämma den 20 december 2022 avses även beslutas om ett andra genomförande av det incitamentsprogram som extra bolagsstämma den 21 december 2021 för första gången beslutade om. Incitamentsprogrammet är avsett att aviseras tre gånger under tre år, varav detta är det andra (med nästa och sista gång vid årsstämman 2024). Incitamentsprogrammet ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att köpa aktier till marknadsvärde i en riktad emission. Till varje köpt aktie följer två teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att till kvotvärdet teckna en ny aktie för varje teckningsoption efter tre år, förutsatt fortsatt anställning och måluppfyllnad. Utöver deltagande i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet ges ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen även möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner.

Teckningskursen för aktierna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under handelsperioden 29 december 2022 till och med den 3 januari 2023. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden. Efter börsens stängning den 3 januari 2023 kommer Bolaget att informera marknaden om gällande fastställd kurs. Fullt nyttjat medför den riktade emissionen och tillhörande aktierätter en total utspädning och maximalt cirka 1,6 procent av antalet röster och kapital. De sedvanliga teckningsoptionerna kan fullt nyttjade medföra utspädning om ytterligare högst cirka 1,3 procent av totalt antal röster om kapital. För mer detaljerad information hänvisas till den kallelse till extra bolagsstämma som kommer att offentliggöras inom kort.

Ny styrelseledamot
Spotlight Groups valberedning föreslår att den extra bolagsstämman utökar antalet ledamöter i Bolagets styrelse från fem ledamöter till sex ledamöter samt att Fredrik Persson utnämns till ny ledamot av styrelsen. Fredrik Persson har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom primärt techsektorn med fokus på investeringar. Fredrik Persson är även styrelseledamot i bland annat Lundqvist Intressenter AB, Arctic Falls AB, Greengold AB och Stiga Sports AB. Tillsammans med närstående äger Fredrik Persson aktier motsvarande 36,1% av Bolagets röster och kapital genom Swedia HighP AB.

Spotlight Groups valberedning utgörs av representanter för de tre röstmässigt starkaste ägarna, baserat på ägarstatistik som Bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 9 maj 2022.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Spotlight Group anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sedermera.se

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller värdepapper i Spotlight Group, i USA, eller annanstans. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 28 februari 2023

Published

on

By

Göteborg, Sverige, 3 februari 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl. 15.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30 och avslutas när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman har föranletts av att styrelsen den 25 januari 2023 mottagit en skriftlig begäran om sammankallande av extra bolagsstämma från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget (”Aktieägarna”).

Styrelsen har, i enlighet med bolagsordningen, beslutat att aktieägare före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom förhandsröstning.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING, M. M.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan);
 • dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast onsdagen den 22 februari 2023, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [email protected].

I anmälan ska aktieägare uppge namn (företagsnamn), person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, i förekommande fall, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt i förekommande fall, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett (1) år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem (5) år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom frivillig förhandsröstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan);
 • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 februari 2023.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, eller med e-post till 28[email protected]. Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 februari 2023. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 20 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast onsdagen den 22 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen.
 9. Val av styrelse samt styrelseordförande.

Aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter:

 1. Mats Franzén (nyval)
 2. Jonas Pedersén (nyval)
 3. Jan-Eric Österlund (nyval)

Aktieägarnas förslag till val av styrelseordförande:

 1. Mats Franzén (nyval)
 1. Extra bolagsstämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Det förslås att Anders Strid väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 – Val av styrelse samt styrelseordförande

Aktieägarna föreslår nyval av Mats Franzén, Jonas Pedersén och Jan-Eric Österlund som styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Mats Franzén till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att samtliga tidigare av årsstämman valda styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande om förslagen på den extra bolagsstämman den 13 februari 2023 avslås.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna och styrelsens ordförande

Mats Franzén

Professionell erfarenhet: Mats har en bakgrund som framgångsrik entreprenör och företagsledare inom IT-industrin bland annat som CEO för Zetup och Semcon IT Solutions efter många år inom IBM Nordics.

Jonas Pedersén

Professionell erfarenhet: Jonas Pedersén, PhD, MD, deltog i Isofols styrelse 2010 till 2018, och har som medgrundare och CEO för konsultföretaget Deallus mångårig erfarenhet som strategisk rådgivare till Biotechs och de flesta av världens ledande läkemedelsföretag.

Jan-Eric Österlund

Professionell erfarenhet: Jan-Eric Österlund var Isofols ordförande åren 2012 till 2018 och har över 40 års erfarenhet av industriell utveckling som investerare, CEO och styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag, varav flera inom life science.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Förhandsröstningsformulär och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på bolagets hemsida www.isofolmedical.com senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I övrigt är förslagen fullständigt utformade under respektive punkt i denna kallelse.

Upplysningar på och inför stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [email protected] senaste onsdagen den 22 februari.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i februari 2023
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jan Törnell, styrelseordförande
E-post: [email protected]

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari kl. 13.15, 2023.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vasakronans bokslutskommuniké 2022

Published

on

By

Stabilt resultat och hög nettouthyrning för helåret

 • Hyresintäkterna ökade med 10 procent (6) till totalt 8 167 mkr (7 425). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent (2).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 159 000 kvadratmeter (124 000) med en årshyra på 915 mkr (592). Nettouthyrningen uppgick till 279 mkr (-56) för helåret.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 5 procent att jämföra med 8 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 078 mkr (1 326) genomförts under perioden.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,2 procent (91,4). Vakansen förklaras till 1,2 procentenheter (1,1) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 8 procent (7) till totalt 5 968 mkr (5 533). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (2).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 481 mkr (4 193) en ökning om 7 procent (11).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 4 917 mkr (15 255) motsvarande 2,8 procent (9,5). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringen till -6 111 mkr (7 176) motsvarande -3,1 procent (4,2) till följd av höjda bedömda avkastningskrav. Fastighetsbeståndets värde uppgick därmed till 188 mdkr (182) vid periodens utgång.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument blev 1 291 mkr (938) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 465 mkr (16 359).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen (4 000 mkr) utdelning lämnas.

Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten, säger Johanna Skogestig, vd. Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: [email protected]    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: [email protected]  

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 13.00 CET.

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 188 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2022

Published

on

By

Torsdag 9:e februari klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups bokslutskommuniké för januari – december 2022 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml. 

Presentationen kommer att kunna följas via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q4/

Den kompletta rapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/

En engelsk version av presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida senare samma dag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Certified Adviser
Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.