Stämmokommuniké från Intrums årsstämma 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 13,50 kronor per aktie och balansering av återstående belopp i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är den 3 maj 2022. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning av bolaget.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta utan styrelsesuppleanter och valde Magnus Lindquist, Michel van der Bel, Liv Fiksdahl, Hans Larsson, Andreas Näsvik, Magdalena Persson, Andrés Rubio och Ragnhild Wiborg.

Årsstämman valde Magnus Lindquist som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 7 195 000 kronor enligt följande:

  • 1 525 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 680 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
  • 290 000 kronor till ordföranden i revisions- och riskutskottet
  • 175 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisions- och riskutskottet
  • 90 000 kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet

En ytterligare ersättning för restid om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå till Andrés Rubio och Michel van der Bel. 

Revisor och ersättning till revisorn

Årsstämman valde Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt incitamentsprogram för 2022. Programmet löper under tre år och omfattar högst 78 individer indelade i tre grupper: 1) koncernchef, ekonomi- och finansdirektör och investeringsdirektör, 2) övriga medlemmar i koncernledningen samt 3) andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Deltagarna ges möjlighet att erhålla prestationsaktier eller prestationskontanter till ett visst högsta värde per deltagare. Utfall förutsätter fortsatt anställning till den 1 januari 2025 och kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål för Intrumaktiens totalavkastning (TSR) och Cash EPS. De totala IFRS2-kostnaderna vid maximalt utfall beräknas till högst 78 Mkr, givet vissa antaganden. Bolaget har rätt att förvärva och överlåta egna aktier för att uppfylla sina åtaganden enligt programmet.

Bemyndigande till styrelsen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Styrelsebeslut om återköp av egna aktier

Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om ett återköpsprogram omfattande förvärv av högst 320 000 egna aktier för fullgörande av åtagandena enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2022.

Återköp av aktier ska ske på en reglerad marknad eller en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och programmet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade förordning (2016/1052) samt de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Återköpen ska ske mellan den 2 maj och den 17 juni 2022.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

1. Maximalt får 320 000 aktier återköpas. Bolagets innehav får aldrig överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktier för maximalt 100 Mkr kronor får återköpas.

2. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Intrum äger idag 866 717 egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristin Andersson
PR & Media Relations Director

+46 (0) 70 585 78 18
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 29 april 2022 kl. 16.15.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.