Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3, anmälningsperiod inleds

| 16 september, 2021 | 0 kommentarer

Teckningskursen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) optionsserier TO 1 samt TO 3 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,29 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 17 september och pågår till och med den 30 september 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SENS till en teckningskurs om 0,29 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 3 nyttjas tillförs Bolaget cirka 4,3 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 300 000 kr).

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 17 – 30 september 2021 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 1 och 1 159 420 av serie TO 3, totalt antal teckningsoptioner 14 748 932.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i SENS till kursen 0,29 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs SENS 4 277 190 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 september 2021.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1 respektive TO 3? Förvaltarregistrerade innehav Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedel TO 1” respektive ”Anmälningssedel TO 3” på SENS (www.sens.se). I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För mer information, vänligen kontakta;

Calle Wellenius, Verkställande direktör, [email protected], tel: 070-418 40 20

Otto Werneskog, IR ansvarig, [email protected], tel: 070-723 66 25 070-6280193

 Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021, kl 17:45 CET.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *