Terveystalo Healthcare Oy har förvärvat 72,14 procent av aktierna i Feelgood Svenska AB (publ) och lämnar ett rekommenderat budpliktserbjudande om 5,70 kronor per aktie

| 8 juni, 2021 | 0 kommentarer

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS STRAX FÖRE BÖRJAN AV ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET.

Pressmeddelande

8 juni 2021

Terveystalo Healthcare Oy[1] (“Terveystalo Healthcare”) har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av 76 681 134 aktier i Feelgood Svenska AB (publ) (“Feelgood”), motsvarande 72,14 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood, och passerar därmed gränsen för budplikt. Terveystalo Healthcare offentliggör härmed ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Feelgood att överlåta samtliga sina aktier i Feelgood till Terveystalo Healthcare för ett vederlag om 5,70 kronor kontant per aktie. Budpliktserbjudandet lämnas i enlighet med bestämmelserna om budplikt i 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Terveystalo Healthcare, ett bolag indirekt helägt av Terveystalo Oyj[2] (“Terveystalo”), har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av 76 681 134 aktier i Feelgood från vissa större aktieägare i Feelgood till ett pris om 5,70 kronor kontant per aktie (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Som en följd av förvärvet kommer Terveystalo Healthcare att äga aktier i Feelgood motsvarande 72,14 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood.

Förvärvet av aktier enligt Aktieöverlåtelseavtalet kommer att utlösa en skyldighet för Terveystalo Healthcare att lämna ett kontant budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Feelgood inom fyra veckor från det att Terveystalo Healthcare blev innehavare av Feelgood-aktierna, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Mot bakgrund av ovanstående offentliggör Terveystalo Healthcare härmed ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Feelgood att överlåta samtliga sina aktier i Feelgood till Terveystalo Healthcare för ett vederlag om 5,70 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Feelgood är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Erbjudandet i sammandrag

 • Terveystalo Healthcare äger aktier motsvarande 72,14 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood. Därutöver har Terveystalo Healthcare erhållit oåterkalleliga och ovillkorade åtaganden att acceptera Erbjudandet avseende 6,09 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood, vilket tillsammans med de aktier som Terveystalo Healthcare äger således motsvarar 78,23 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood.
 • Aktieägarna i Feelgood erbjuds 5,70 kronor kontant per aktie i Feelgood. Terveystalo Healthcare kommer varken att höja vederlaget i Erbjudandet eller att förvärva några Feelgood-aktier till ett vederlag som överstiger vederlaget i Erbjudandet under Erbjudandet eller efter genomförandet av Erbjudandet, dock att detta uttalande inte ska gälla om ett konkurrerande erbjudande offentliggörs. Det totala värdet av Erbjudandet baserat på samtliga aktier i Feelgood uppgår till cirka 606 miljoner kronor.
 • Vederlaget i Erbjudandet motsvarar en premie om:
  • 43 procent jämfört med stängningskursen om 3,98 kronor för Feelgoods aktie på Nasdaq Stockholm den 7 juni 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • 55 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 3,67 kronor för Feelgoods aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • 82 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 3,13 kronor för Feelgoods aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • Feelgoods oberoende budkommitté har bekräftat till Terveystalo Healthcare att den enhälligt har beslutat att rekommendera att Feelgoods aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande från Alvarez & Marsal Nordics AB enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Feelgoods aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.
 • Erbjudandets fullföljande är inte föremål för några villkor.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 10 juni 2021. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 11 juni 2021 och avslutas omkring den 12 juli 2021. Förväntat datum för redovisning av likvid är 19 juli 2021.

Finland är en internationell pionjär inom företagshälsovård och Terveystalo är en klar marknadsledare inom fältet. Tack vare vår storlek har vi kunnat investera i processer, tjänster och digitala verktyg inom företagshälsovård. Ett samgående med Feelgood, ett ledande svenskt företagshälsovårdsföretag, är ett perfekt första steg för oss i att skala upp våra förmågor utanför Finlands gränser. I och med samgåendet kommer antalet anställda som omfattas av våra företagshälsovårdstjänster att mer än fördubblas till över 1,5 miljoner. I framtiden kan vi erbjuda denna kundbas nya och mer mångsidiga vård- och hälsorelaterade tjänster genom att dra nytta av våra avancerade digitala verktyg, vårt bredare geografiska nätverk såväl som vår kombinerade expertis inom företagshälsovård. Tillsammans med Feelgood har vi möjlighet att skapa betydande mervärde för våra kunder, anställda och ägare. Vi ger Feelgood-teamet ett varmt välkomnande till Terveystalo och ser fram emot vårt samarbete för att främja framtida tillväxt”, kommenterade Ville Iho, koncernchef och verkställande direktör för Terveystalo.

Budkommittén bedömer att erbjudandet från Terveystalo Healthcare är skäligt och rekommenderar enhälligt Feelgoods aktieägare att acceptera erbjudandet, vilket även stöds av en s.k. fairness opinion från Alvarez & Marsal Nordics AB” kommenterade Göran Hägglund, styrelseordförande i Feelgood och ordförande för Feelgoods oberoende budkommitté.

Jag ser det som ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb att Terveystalo valt att förvärva oss. Med Terveystalo som ägare blir Feelgood ett än starkare bolag, både finansiellt, resurs- och kunskapsmässigt. Jag ser att vi kommer att kunna öka takten i den utveckling vi har planerat för och växa snabbare inom både nuvarande verksamhet och närliggande sektorer, och på sikt bredda vårt erbjudande”, kommenterade Joachim Morath, verkställande direktör för Feelgood.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Terveystalo är det största privata vårdföretaget i Finland och marknadsledaren inom företagshälsovård. Företagshälsovård är Terveystalos största affärsområde och Terveystalo tillhandahåller företagshälsovårdstjänster till över 24 000 företag samt till offentlig sektor, och betjänar cirka 700 000 arbetstagarkunder i Finland. Terveystalo särskiljer sig med hjälp av avancerade verktyg och processer för folkhälsovårdshantering samt digitala lösningar i världsklass som levererar mätbara hälso- och kostnadsfördelar för företagshälsovårdskunder. Terveystalo fokuserar på att tillhandahålla holistisk behandling genom att integrera enstaka behandlingstillfällen i effektiva vårdkedjor. Bolaget erbjuder ett fullständigt utbud av vård- och hälsorelaterade tjänster från förebyggande vård och primärvård till specialistvård, diagnostik, öppenvårdskirurgi och rehabilitering. Hög medicinsk kvalitet är kärnan i Terveystalos mission och värderingar och Terveystalo strävar efter att utveckla en bättre hälsovård för sina kunder, anställda och samhället i stort. Cirka 13 000 professionella (inklusive självständiga yrkesutövare) arbetar på Terveystalo och under räkenskapsåret 2020 uppgick koncernens omsättning till 986,4 miljoner euro.

Terveystalos har en ambition att utöka sin närvaro i de nordiska länderna, vilket är ett naturligt geografiskt område för Terveystalo att expandera i. Samgåendet med Feelgood, ett av Sveriges ledande företagshälsovårdsföretag, öppnar dörren för Terveystalo till den växande svenska hälsovårdsmarknaden och är ett viktigt steg i Terveystalos expansion och tillväxt utanför Finland.

Terveystalo kan i detta avseende erbjuda en attraktiv plan för Feelgood genom att använda Feelgoods etablerade marknadsposition för att vidareutveckla dess tjänsteutbud mot mer integrerade vårdkedjor genom att utöka tjänsteportföljen med nya primär- och specialistvårdstjänster och digitala lösningar. Terveystalo skapar mervärde för Feelgoods kunder genom sina branschledande förmågor inom företagshälsovård, AI-baserade digitala verktyg och intelligenta tjänsteplattform, medan Feelgood kompletterar Terveystalos tjänsteutbud, bidrar med stor know-how och verktyg för preventiv vård och ökar skalan för dess verksamhet. I och med samgåendet kommer antalet anställda som omfattas av Terveystalos företagshälsovårdstjänster att mer än fördubblas till över 1,5 miljoner. Terveystalo kan erbjuda denna större kundbas ett bredare utbud av vård- och hälsorelaterade tjänster genom att dra nytta av ett mer omfattande geografiskt nätverk och avancerade digitala verktyg och processer.

Både Terveystalo och Feelgood har konsekvent investerat i digital utveckling och i att utöka sin tjänsteportfölj. Därför anser Terveystalo att Feelgood och dess ledning delar Terveystalos syn på hur tjänsteutbudet och dess digitala plattform bör vidareutvecklas. För anställda och självständiga yrkesutövare kan den sammanslagna koncernen erbjuda intressanta karriärvägar och utvecklingsmöjligheter genom att dela med sig av sina bästa tillvägagångssätt och skapa nya sätt att arbeta. Terveystalo är den mest eftertraktade arbetsgivaren för läkare och studenter i Finland och Feelgood har varit en populär arbetsgivare i branschen i Sverige. Terveystalos avsikter innefattar för närvarande inte några väsentliga förändringar för Feelgoods ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller Feelgoods verksamhet eller de platser på vilka Feelgood bedriver sin verksamhet. Integreringen av Feelgood och Terveystalo kan på medellång eller lång sikt innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar samt förändringar för de anställda i den sammanslagna koncernen. De specifika åtgärder som ska genomföras kommer att beslutas efter Erbjudandets fullföljande efter en noggrann utvärdering av det sammanslagna företaget. Före genomförandet av en sådan utvärdering är det för tidigt att säga vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas och vilka effekter dessa skulle ha. Terveystalos avsikter innebär för närvarande inte några minskningar av personalstyrkan. Om Terveystalo och Feelgood når framgång med sina planer för framtida tillväxt, skulle nya möjligheter erbjudas olika yrkesgrupper.

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Feelgood erbjuds 5,70 kronor kontant per aktie i Feelgood. Terveystalo Healthcare kommer varken att höja vederlaget i Erbjudandet eller att förvärva några Feelgood-aktier till ett vederlag som överstiger vederlaget i Erbjudandet under Erbjudandet eller efter genomförandet av Erbjudandet, dock att detta uttalande inte ska gälla om ett konkurrerande erbjudande offentliggörs.

Om Feelgood, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Terveystalo Healthcare förvärvade aktierna i Feelgood enligt Erbjudandet.

Budpremie

Vederlaget i Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • 43 procent jämfört med stängningskursen om 3,98 kronor för Feelgoods aktie på Nasdaq Stockholm den 7 juni 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
 • 55 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 3,67 kronor för Feelgoods aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • 82 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 3,13 kronor för Feelgoods aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandets totala värde

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 106 290 371 aktier i Feelgood, uppgår till cirka 606 miljoner kronor.

Terveystalos aktieinnehav i Feelgood, budpliktsskyldigheten, etc.

Terveystalo Healthcare har ingått Aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärv av 76 681 134 aktier, motsvarande 72,14 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood, till ett pris om 5,70 kronor kontant per aktie. Säljarna enligt Aktieöverlåtelseavtalet innefattar Provobis Holding AB, Rolf Lundström, Ringvägen Venture AB, David Stillström, RCL Holding AB, Uwe Löffler, Tastsinn AB, AB Syoto, Anna-Maria Lundström Törnblom, Åke Bäckström, Logistik Restauranger AB, Joachim Morath och Hanna Kusterer.

Varken Terveystalo Healthcare eller Terveystalo eller någon av deras närstående[3] äger några ytterligare aktier i Feelgood eller andra finansiella instrument i Feelgood som ger en finansiell exponering mot Feelgoods aktier vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och inte heller har Terveystalo Healthcare eller Terveystalo förvärvat eller ingått åtaganden att förvärva några aktier i Feelgood eller några andra finansiella instrument i Feelgood som ger en finansiell exponering mot aktier i Feelgood under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet, utöver de åtaganden från aktieägare i Feelgood att acceptera Erbjudandet som redovisas nedan.

Förvärvet av Feelgood-aktierna enligt Aktieöverlåtelseavtalet utlöser en skyldighet för Terveystalo Healthcare att lämna ett kontant budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Feelgood, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Förvärvet av Feelgood-aktierna enligt Aktieöverlåtelseavtalet medför vidare att Terveystalo och Terveystalo Healthcare kommer att bli moderbolag till Feelgood. Med anledning därav kommer de så kallade Management Buyout-bestämmelserna i avsnitt III i Nasdaq Stockholms Takeover-regler att tillämpas på Erbjudandet, vilket innebär att Feelgoods oberoende budkommitté har att inhämta ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende Erbjudandet från en oberoende expert samt att acceptperioden för Erbjudandet åtminstone ska vara fyra veckor lång.

Åtagande från aktieägare i Feelgood att acceptera Erbjudandet

Torsten Söderberg och Eric Norlander, vilka sammanlagt äger 6 472 735 aktier motsvarande 6,09 procent av samtliga aktier och röster i Feelgood, har oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig gentemot Terveystalo Healthcare att acceptera Erbjudandet.

Rekommendation från Feelgoods oberoende budkommitté

Feelgoods oberoende budkommitté – bestående av de oberoende styrelseledamöterna Göran Hägglund och Karin Wallin – har bekräftat till Terveystalo Healthcare att den enhälligt har beslutat att rekommendera att Feelgoods aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett utlåtande (så kallad fairness opinion) från Alvarez & Marsal Nordics AB enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Feelgoods aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Två ledamöter i Feelgoods styrelse, Eric Norlander och Torsten Söderberg, har i egenskap av aktieägare ingått oåterkalleliga och ovillkorliga åtaganden att acceptera Erbjudandet. Vidare har RCL Holding AB, som är närstående till Feelgoods styrelseledamot Christoffer Lundström, sålt sina aktier i Feelgood till Terveystalo Healthcare enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Med hänsyn till dessa kontraktuella arrangemang har dessa styrelseledamöter, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, inte deltagit och kommer inte att delta i Feelgoods hantering och utvärdering av Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är inte föremål för några villkor. Således är Erbjudandets fullföljande inte villkorat av några tillstånd, godkännanden, beslut eller andra åtgärder från myndigheter eller liknande.

Finansiering av Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är i sin helhet finansierat av en kombination av kontanta medel som är tillgängliga inom Terveystalo-koncernen och skuldfinansiering som tillhandahålls av OP Corporate Bank Oyj på villkor som är sedvanliga för finansiering av offentliga uppköpserbjudanden på den svenska marknaden. De medel som erfordras för Erbjudandets finansiering är tillgängliga för Terveystalo Healthcare enligt att finansieringsåtagande utställt av bolag inom Terveystalo-koncernen.

Due diligence

Terveystalo Healthcare har givits tillåtelse av Feelgood att genomföra en begränsad företagsundersökning (så kallad due diligence) av Feelgood av bekräftande slag i samband med förberedelserna av Erbjudandet. Feelgood har informerat Terveystalo Healthcare att ingen information som utgör insiderinformation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk har lämnats till Terveystalo Healthcare inom ramen för due dilligence-undersökningen.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandlingen 10 juni 2021

Acceptperiod                                                                                    11 juni 2021 – 12 juli 2021

Redovisning av likvid påbörjas                                                    19 juli 2021

Samtliga datum är preliminära och kan förändras.

Terveystalo Healthcare förbehåller sig rätten att ändra acceptperioden, liksom datumet för redovisning av likvid. Meddelande om sådan ändring kommer att offentliggöras av Terveystalo Healthcare genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Terveystalo Healthcare, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Feelgood, avser Terveystalo Healthcare att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. I samband därmed avser Terveystalo Healthcare att verka för att aktierna i Feelgood avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har, genom uttalande AMN 2021:32, beviljat Terveystalo Healthcare dispens från skyldigheten att rikta budpliktserbjudandet avseende samtliga resterande aktier i Feelgood till aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika och USA.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Terveystalo Healthcare och aktieägarna i Feelgood till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Nasdaq Stockholms Takeover-regler och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Terveystalo Healthcare, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 7 juni 2021 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna, avgörandena och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq Stockholm vid överträdelse av Takeover-reglerna. Terveystalo Healthcare har den 8 juni 2021 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtaganden gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Ernst & Young AB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Terveystalo Healthcare och Terveystalo i samband med Erbjudandet.

Kontakt och information om Erbjudandet

Kati Kaksonen, Vice President, Communications & IR & CR

+358 10 345 2034

[email protected]

Liisa-Maija Seppänen, IR Manager

+358 50 314 4455

[email protected]

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Terveystalo Healthcares webbplats för Erbjudandet: www.terveystalo-erbjudande.se

Om Terveystalo Healthcare Oy

Terveystalo Healthcare Oy är ett av Terveystalo indirekt helägt finskt aktiebolag med finskt företags- och organisationsnummer 1706599-4 och med hemort i Helsingfors. Terveystalo Healthcare är Terveystalo-koncernens förvärvs- och holdingbolag för företagsförvärv som genomförs av koncernen.

Om Terveystalo Oyj

Terveystalo är det största vårdföretaget i Finland och den ledande leverantören av företagshälsovårdstjänster i Finland. Terveystalo erbjuder ett brett utbud av primärvårds-, specialistvårds- och hälsorelaterade tjänster på över 300 vårdcentraler runtom i Finland. Terveystalo erbjuder såväl allmän- som specialistläkartjänster samt laboratorie-, avbildnings- samt undersökningstjänster. Därutöver tillhandahåller Terveystalo operations- och ingreppstjänster på sina 17 läkarcentralsjukhus. Nätverket av verksamhetsställen kompletteras av digitala tjänster, innefattande bland annat läkarchatt och chatt för mental hälsa som är tillgängliga dygnet runt, tjänster via Terveystalos prisbelönta mobilapplikation samt videomottagningstjänster. Terveystalos kunder inkluderar företag och organisationer, privatpersoner, försäkringsbolag och offentlig sektor. Terveystalo sysselsätter cirka 13 000 professionella (inklusive självständiga yrkesutövare) och under räkenskapsåret 2020 uppgick koncernens omsättning till 986,4 miljoner euro. År 2020 hade Terveystalo omkring 1,2 miljoner enskilda kunder och antalet läkarbesök uppgick till cirka 3,7 miljoner. Totalt cirka 1,8 miljoner distansbesök genomfördes, vilket motsvarar cirka 26 procent av samtliga 6,9 miljoner kundbesök under räkenskapsåret 2020.

Baserat på totalomsättning och antalet slutkunder är Terveystalo den största leverantören av företagshälsovårdstjänster i Finland. Terveystalo har hand om över 700 000 finländares företagshälsovård för sina 24 000 företagskunders räkning, motsvarande en omsättning om 418,8 miljoner euro under räkenskapsåret 2020. Terveystalos portfölj av företagshälsovårdstjänster innefattar, i tillägg till lagstadgade preventiva företagshälsovårdstjänster, preventiva tjänster och hälsorelaterade tjänster såväl som primärvårds-, specialistvårds- och andra hälsovårdstjänster, till exempel vaccinering.

Terveystalo noterades den 13 oktober 2017 på Nasdaq Helsinkis officiella lista. Ytterligare information om Terveystalo finns tillgänglig på: www.terveystalo.com

Om Feelgood Svenska AB (publ)

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Feelgood sysselsätter cirka 700 anställda som betjänar kunder både digitalt och fysiskt på 120 platser inom Sverige, genom egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Feelgood erbjuder tjänster inom företagshälsa (inklusive träning och fysioterapi), organisation och ledarskap, skadligt bruk i arbetslivet samt privat sjuk- och friskvård genom den digitala tjänsten, Feelgood Plus. Genom Feelgood Plus tjänsten får företagskundernas medarbetare och deras familjer kostnadsfri tillgång till läkare, hälsocoach, personligtränare, psykolog och fysioterapi online samt ortopediska operationer. Feelgood betjänar totalt cirka 8 300 företagskunder i en mängd branscher, både inom privat och offentlig sektor, vilka i sin tur har cirka 825 000 anställda. Under räkenskapsåret 2020 uppgick Feelgoods nettoomsättning till 724,1 miljoner kronor. Feelgood grundades 1995 och är sedan 2000 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Ytterligare information om Feelgood finns tillgänglig på: www.feelgood.se

Viktig information

Terveystalo Healthcare lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms Takeover-regler. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2021 kl. 07.00 (CEST).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Terveystalo Healthcares kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Terveystalo Healthcare har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 

[1] Ett finskt aktiebolag med finskt företags- och organisationsnummer 1706599-4, med hemort i Helsingfors.

[2] Ett finskt publikt aktiebolag med finskt företags- och organisationsnummer 2575979–3, med hemort i Helsingfors och noterat på Nasdaq Helsinkis officiella lista.

[3] Med ”närstående” avses den betydelse som följer av punkt I.3 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *