The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2021

| 30 april, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (Bolaget) har avgett fondkoncernens årsredovisning, tillsammans med revisionsberättelsen, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra desamma. 

Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2021 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Styrelsen har under perioden fattat beslut om att förnya prospektet för att kunna genomföra ytterligare emissioner. Detta då styrelsen bedömer det som troligt att kunna attrahera ytterligare kapital till fonden.

Efter ett 2020 som präglades av både vinsthemtagningar på framför allt indextunga Macallan samt av Coronapandemin, har marknaden trots en fortsatt pandemi under 2021 utvecklats bra. APEX 1000, www.rarewhisky101.com, har stigit med cirka 13% på årsbasis. Uppgången är bred och visar på den underliggande styrkan i efterfrågan, där Kina och Sydostasien fortsätter driva marknaden. Även mogna marknader i Europa och USA visar god tillväxt. Samtidigt består, som väntat, de strukturella utmaningarna på utbudssidan med en begränsad tillgång på äldre limiterad whisky, vilket stärker vår positiva syn på marknaden på medellång sikt.

Internt har 2021 präglats av lanseringen av www.thesinglemaltshop.com – en e-handel med globalt fokus mot samlare, investerare och high-end konsumenter av whisky, och är fondens primära sätt att realisera sina investeringar. Siten var tillfullo operativ från och med september 2021. Cirka 30% av fondens portfölj har lagts ut för försäljning under året. Vid årets slut har det omsatts whisky för cirka € 593 000, vilket ger en värdetillväxt vid försäljning på cirka 41,6%. Dock har denna realiserade värdetillväxt påverkats av ett fåtal engångsaffärer med lägre marginal. Rensat från dessa affärer så uppvisar investeringarna realiserat via e-handeln en värdetillväxt på cirka 53,3%. I genomsnitt har sålda produkter haft en investeringstid på cirka 10 månader.  Största marknaderna är Irland och Taiwan, följt av Australien, Sverige och Singapore. Tillväxten på sociala medier för e-handeln har varit mycket god. 

Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2021-12-31 uppgår till 63,65€ per andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Dock så har Bolaget börjat realisera en del av sina investeringar, vilket bidragit positivt. Allteftersom omsättningen stiger kommer resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras.
Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. 
Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att realiseras. Marknadsförutsättningarna har fortsatt utvecklats gynnsamt och marginalmålen har överträffats och därför har bolaget under 2021 börjat att sälja ur det befintliga lagret över e-handelsplatsen.

Årsredovisningen i XHTML-format, samt Revisionsberättelsen, kommer att offentliggöras och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.thesinglemaltfund.com från kl. 18:00, 30 april, 2022. En direkt länk till årsredovisningen finns här: ÅRSREDOVISNING 2021

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april, 2022 kl. 18:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Christian Svantesson
Telefon: 0708-880289
e-post:
[email protected]

eller

Emittentens CFO Patrik Norgren
Telefon: 073-6991403
e-post:
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.