Connect with us

Marknadsnyheter

AAK stärker sin position i sydöstra Indien genom förvärv av Arani Agro Oil

Published

on

AAK har förvärvat 100 procent av aktierna i Arani Agro Oil Industries Ltd. Förvärvet är i linje med AAK:s strategi att expandera geografiskt och öka marknadsandelen på den indiska marknaden för specialoljor och specialfetter. Arani bedriver verksamhet från Kakinada hamn på Indiens sydöstra kust.

 

För att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten planerar AAK att investera 200-300 miljoner kronor, inklusive förvärvet, i produktionsanläggningen under de kommande åren. Investeringarna kommer att bidra till utvecklingen av närområdet samt att AAK kommer att utvidga sitt nuvarande program för samhällsstöd till den nyförvärvade AAK-anläggningen.

 

”Indien fortsätter att öka sin betydelse för den globala försörjningskedjan av livsmedel och den indiska livsmedels- och hälsoindustrin befinner sig i en unik position för att kunna dra nytta av både nationell och exporttillväxt. Den här investeringen stärker AAK:s åtagande att göra ett positivt avtryck och bidra till våra kunders tillväxt och expansion i Indien och i andra länder”, säger Sten Estrup, President AAK Asia.

 

”Verksamheten i Indien har haft god tillväxt och förvärvet av Arani är ett strategiskt nästa steg för att fånga tillväxtmöjligheterna på en viktig marknad”, säger Dheeraj Talreja, President AAK India. ”Förvärvet ger AAK en plattform för att kunna leverera till flertalet strategiska kunder inom Chocolate & Confectionery Fats, Nutrition, Bakery och Dairy i regionen”.

 

I slutet av 2020 förvärvade AAK 100 procent av aktierna i Kamani Oil efter ett framgångsrikt femårigt joint venture med grundarfamiljen. Sedan dess har AAK invigt ett nytt indiskt huvudkontor och ett Customer Innovation Centre i Thane utanför Mumbai, samt att man fortsatt investera i uppgraderingen och utbyggnaden av den befintliga produktionskapaciteten i Indien.

 

Förvärvet, som förväntas slutföras innan utgången av 2022, konsolideras i samband med slutförandet och har inte någon materiell påverkan på AAK:s resultat.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Ahlgren

Head of IR & Corporate Communications

Telefon: +46 706 681 07 34

E-post: carl.ahlgre[email protected]

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:30 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.
 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
07.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

525 000

 9,92

5 205 847,50

CEUX

410 000

 9,92

4 068 026,08

TQEX

63 000

 9,93

 625 443,36

XSTO

355 000

 9,93

3 525 282,42

XCSE

43 000

 9,93

 426 969,95

Summa

1 396 000

 9,92

13 851 569,31

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8952 och DKK till EUR 7,4376
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 128 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar informationsbroschyr avseende den föreslagna utdelningen av aktierna i Amasten Fastighets AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kallade den 28 november 2022 sina aktieägare till extra bolagsstämma den 21 december 2022 för att besluta om förslaget att dela ut samtliga SBB:s aktier i det nya fristående bolaget med fokus på bostadsfastigheter, vars moderbolag kommer vara Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), till A- och B-aktieägarna i SBB enligt Lex Asea. Idag har en informationsbroschyr publicerats med information om den föreslagna utdelningen.

Informationsbroschyren innehåller bakgrund och motiv till den föreslagna utdelningen av Bolaget till SBB:s A- och B-aktieägare samt en beskrivning av Bolagets verksamhet. Informationsbroschyren innehåller även finansiell information om Bolaget respektive SBB exklusive Bolaget.

Informationsbroschyren och mer information om extra bolagsstämman finns på https://corporate.sbbnorden.se/sv/utdelning-amasten/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Intrum har framgångsrikt emitterat en obligation på fem år och tre månader om 450 miljoner euro

Published

on

By

Intrum har framgångsrikt emitterat en obligation på fem år och tre månader om 450 miljoner euro till en fast räntesats på 9,25 procent (”Obligationerna”). Obligationerna prissattes till 97.020. En ansökan kommer att göras om notering på Luxemburgbörsens officiella lista. Transaktionen förväntas slutföras den 14 december 2022, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor.

“Intrum har ett väl genomtänkt och proaktivt förhållningssätt till bolagets finansiering. Idag har vi kunnat visa på vår tillgång till kapitalmarknaden och att vi på ett effektivt sätt hanterar vår finansiella förfallostruktur. Dagens framgångsrika transaktion är ett kvitto på investerarnas förtroende för vår affärsmodell, dess uthållighet och positiva framtidsutsikter, också i den nuvarande utmanande makromiljön”, säger Andrés Rubio, tillförordnad vd och koncernchef för Intrum.

Medlen kommer att användas för att refinansiera en del av Intrums utestående seniora obligationer med en fast ränta om 3,125% som förfaller 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
[email protected]

Cristina Ceron, Global Treasury Director
+44 74 426 046 21
[email protected] 
 

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2022 kl. 18.30 CET.
 

Viktig information
Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Obligationerna kommer inte registreras, i enlighet med U.S. Securities Act of 1933, såsom ändrad (”Securities Act”) eller de värdepapperslagar som gäller i annan delstat eller annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registreringskravet i Securities Act och tillämpliga delstatliga eller lokala värdepapperslagar. Med anledning av ovan kommer Obligationerna säljas i USA endast till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med bestämmelse 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”), och därmed marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta offentliggörande adresseras och riktas endast till personer som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar (och därigenom omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Financial Promotion Order”), (ii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad ”investment activity” i enlighet med sektion 21 av FSMA i samband med emission eller försäljning av några värdepapper som lagligen kommuniceras eller kan komma att kommuniceras (alla sådana personer tillsammans hädanefter ”Relevanta Personer”). Obligationerna kommer endast vara tillgängliga för Relevanta Personer och ingen annan än sådan Relevant Person får agera eller förlita sig på detta offentliggörande.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till icke-professionella kunder inom EES. För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (11) i Artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU (såsom ändrad, ”MiFID II”); (ii) en kund som omfattas av meningen med direktiv 2016/97/EU (såsom ändrat eller ersatt, ”Försäkringsdistributionsdirektivet”), där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund såsom definierat i punkt (10) i Artikel 4(1) i MiFID II; eller inte en ”kvalificerad investerare” (såsom det anges i förordning (EU) 2017/1129 (såsom ändrad)), och varje relevant implementeringsåtgärd i den relevanta EES-medlemsstaten (”Prospektförordningen”). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs av förordning (EU) 1286/2014 (såsom ändrad, ”PRIIP-förordningen”) för att erbjuda eller sälja värdepapper eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder inom EES, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller en försäljning av värdepapper eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund inom EES vara i strid med PRIIP-förordningen.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till icke-professionella kunder i Storbritannien. För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (8) i Artikel 2 i förordning (EU) 2017/565 såsom den är del av nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”); (ii) en kund såsom menas i FSMA:s bestämmelser och sådana regler eller förordningar under FSMA som syftar till att implementera Försäkringsdistributionsdirektivet, där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund, såsom definierat i punkt (8) i Artikel 2(1) i förordning (EI) 600/2014 såsom den är del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA (”UK MiFIR”); eller (iii) inte en kvalificerad investerare såsom definierat i Artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129 såsom den är en del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA (”UK Prospektförordningen”). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs av PRIIP-förordningen såsom den är av del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA (”UK PRIIP-förordningen”) för att erbjuda eller sälja Obligationerna eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder i Storbritannien, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller försäljning av Obligationerna eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund i Storbritannien vara i strid med UK PRIIP-förordningen.

Ett erbjudande av Obligationerna i någon av EES-medlemsstaterna eller Storbritannien kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen, såsom tillämpligt, från kravet att publicera ett prospekt avseende erbjudandet av Obligationerna.

Detta pressmeddelande eller den information som kommer att tillhandahållas som en del av investerarmötena utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller lagstiftning eller regler för att implementera den.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade ”forward looking statements”, framåtriktade uttalanden, i enlighet med sektion 27A i Securities Act och sektion 21E i Securities Exchange Act of 1934, såsom ändrad. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktande terminologi såsom ”tror”, ”uppskattar”, ”räknar med”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan”, ”ska” eller ”borde” eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat erbjudandet av Obligationerna.

Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer. Givet dessa risker och osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.