Connect with us

Marknadsnyheter

ABAX Group AS publicerar kvartalsrapport Q1 2024

Published

on

Läs original

Larvik, Norge – [2024 May 31] – ABAX Group AS, en ledande leverantör av telematik och smarta mobilitetstjänster, meddelade idag sina finansiella resultat för första kvartalet 2024, som visar fortsatt tillväxt och strategiska framsteg.

Finansiella höjdpunkter för Q1 2024

 • Omsättning: ABAX Group AS omsatte 204,4 MNOK under Q1 2024, en ökning på 6 procent jämfört med föregående år från 192,8 MNOK i Q1 2023.
 • Omsättning utanför Sverige: Företaget uppnådde en tillväxt på 12 procent år över år utanför Sverige, vilket fortfarande påverkas av makroekonomiska utmaningar, särskilt inom byggsektorn.
 • Justerad EBITDA: Företaget rapporterade en justerad EBITDA på 78,8 MNOK, en ökning på 1 procent från föregående års 77,7 MNOK. Denna tillväxt dämpades av strategiska investeringar som syftar till framtida tillväxt.
 • Årlig återkommande intäkt (ARR): ARR nådde 811,5 MNOK, upp 3 procent år över år, vilket ger en robust grund för framtida intäktsförutsägbarhet.
 • Tillväxt: Intäkterna från ABAX Asset Tracking-lösningar hade en stark tillväxt på 12 procent.

Stora händelser efter Q1-rapportering

 • Förvärv av RA Forsikring AS: I en strategisk satsning för att påskynda utvecklingen av Fair-bilförsäkringserbjudandet har ABAX Group AS förvärvat RA Forsikring AS, en norsk oberoende försäkringsförmedlare. Detta förvärv förväntas stärka ABAX Group AS position på försäkringsmarknaden och leverera ökat värde till sina kunder.
 • ISO-certifiering: ABAX Group AS har återigen framgångsrikt blivit certifierad enligt ISO 9001, 14001 och 27001. Detta visar ABAX engagemang för att upprätthålla höga standarder inom kvalitet, hållbarhet och informationssäkerhet.

VD uttalande:

Emma Dyga, VD för ABAX Group AS, kommenterar resultaten: – Vi är nöjda med vår prestation under Q1 2024, som visar på solid tillväxt och strategiska framsteg. Vårt fokus på större organisationer har gett resultat med anmärkningsvärd MRR-tillväxt, och vår produktledda strategi fortsätter att leverera värde till våra kunder. Förvärvet av RA Forsikring AS och våra senaste ISO-certifieringar är viktiga milstolpar som speglar vårt engagemang för excellens och strategisk expansion. Framöver är vi övertygade om att dessa initiativ kommer att driva vidare tillväxt och stärka vår marknadsposition.

Strategiska och operativa initiativ

ABAX Group AS fortsätter att genomföra sina strategiska prioriteringar:

 • Produkt- och tjänsteinnovationer: Lanseringen av Fair-bilförsäkringstjänsten i Sverige och den kommande lanseringen i Norge exemplifierar ABAX Group AS engagemang för att leverera innovativa, datadrivna lösningar.
 • Leasinginitiativ: Nya avtal med leasingpartners i Norge och pågående diskussioner med viktiga nordiska leasingorganisationer utvecklas väl, vilket banar väg för ytterligare tillväxt inom leasingsegmentet.
 • Operativ excellens: Etableringen av ett dedikerat team för process- och projektledning, kvalitetsförbättring och affärsanalys syftar till att öka den operativa effektiviteten.

Utsikter

Framöver är ABAX Group AS inriktat på att utnyttja sina styrkor inom Software as a Service (SaaS) och datadrivna lösningar för att öka kundvärdet och expandera sin marknadsnärvaro. Företagets strategiska investeringar och förvärv förväntas ge långsiktiga fördelar, driva uthållig tillväxt och operativ excellens.

—————————

För pressrelaterade frågor kontakta Head of MarCom,

Lin Nordström

tel: 0733 99 33 86  e-mail: lin.nordstrom@abax.com

Om ABAX Group AS

ABAX Group AS är en ledande europeisk telematik-IoT-plattform som erbjuder uppkopplade mobilitetslösningar för fordonsövervakning, verktygsspårning och utrustningskontroll. Vår mission är att tillhandahålla mobilitetsdata som hjälper kunder att optimera fältoperationer, följa lagar och uppnå betydande besparingar. Med över 500 000 spårade tillgångar och 40 000 kunder levererar ABAX tillförlitliga och kraftfulla lösningar för företag som är beroende av mobila anställda, logistik och tung utrustning. Vår avancerade plattform omvandlar kundernas behov till handlingsbara insikter och automatiserad rapportering, vilket driver effektivitet och operativ excellens.

Rapporten finns tillgänglig på företagets webbplats www.abax.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

 • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

 • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

 • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.