Connect with us

Marknadsnyheter

ABB skapar världens första varvtalsstyrda motorkoncept för mellanspänning som underlättar industrins bidrag till en värld med låga koldioxidutsläpp

Published

on

  • Nytt koncept introducerar komplett varvtalsreglering för mellanspända motorer i ett enda energieffektivt paket
  • Stor förbättringspotential då 10 procent av världens elektricitet används till drivning av stora motorer
  • Lösningen kan ge energibesparingar upp till 40 procent för pumpar, kompressorer, fläktar och andra applikationer inom flera industrier

ABB:s MV Titanium-koncept är världens första varvtalsstyrda industrimotor för mellanspänning (MV) i effektområdet 1 till 5 megawatt (MW) som har anslutnings- och styrfunktioner i ett paket som är lätt att specificera och installera. Allt-i-ett-konceptet ger fördelar med energieffektivitet för processer med mellanspända motorer, som idag står för 10 procent av världens elförbrukning.

”Åtgärder för att höja energieffektiviteten hos varvtalsstyrda motorer har tagit ett rejält avstamp för små motorer för lågspänningstillämpningar. Men stora motorer har hittills kommit på efterkälken på grund av startkostnader och komplexitet. Idag är det endast 10 till 15 procent som är anslutna till en frekvensomriktare”, säger Heikki Vepsäläinen, chef för ABB Motions division, Large Motors and Generators. ”Men det lär förändras med vårt nya koncept MV Titanium som gör det kostnadseffektivt och enkelt att installera en lämpligt anpassad motor med ökad kontroll, övervakning och anslutningsmöjlighet i ett enda paket. Det är en intressant lösning för befintliga direktstartade motorer och de potentiella besparingarna i energikostnader och koldioxidutsläpp är enorma. Om vi skulle uppgradera hela den installerade basen skulle det vara som att ta mer än 1 000 koleldade kraftverk ur drift.”

Med detta i åtanke har ABB utvecklat konceptet MV Titanium för att undanröja de viktigaste upplevda hindren för att installera en frekvensomriktare tillsammans med en stor motor. De utgörs inte bara av startkostnaden för en separat frekvensomriktare, utan också tillhörande byggnader, transformatorer, ställverk och kablage som mångdubblar kapitalkostnaden och ökar komplexiteten i installationen, särskilt på sådana platser där utrymmet värderas högt. Till dessa besparingar ska läggas minskade löpande kostnader tack vare den energieffektivitet det ger.

Den nya generationens koncept bygger på ABB:s 140 år av motorkonstruktion och 50 års erfarenhet av frekvensomriktarteknik för att skapa en lösning som förenar energieffektivitet, styrbarhet och anslutningsmöjligheter i ett enda paket. Konceptet har också inbyggd intelligens med analys- och anslutningskapacitet för enkel integration i befintliga system. Det har även programvarubibliotek och gränssnitt för processövervakning och optimering.

Motorerna i detta koncept är avsedda för pumpar, kompressorer och fläktar som typiska applikationer, där de kan minska energiförbrukningen med upp till 40 procent och samtidigt öka produktiviteten ochinimera stilleståndstiden. De kommer att användas inom många olika sektorer som kraft och förnybar energi, processindustri, gruvdrift, cement och vatten.

Heikki Vepsäläinen avslutar: ”Utöver det tekniska framsteget representerar detta nästa generations motorkoncept ett betydande steg mot produktivitet i en värld med låga koldioxidutsläpp. Det gör ABB väl positionerat att stödja utbyten av stora motorer med fast varvtal till helt elektriskt styrda motorer, en efter en.”

ABB Motion, en global ledare inom motorer och frekvensomriktare, finns i centrum för att påskynda en mer produktiv och hållbar framtid. Vi driver innovation och flyttar fram gränserna för tekniken i syfte att bidra till energieffektiva och cirkulära lösningar som minskar koldioxidutsläppen åt kunder, industrier och samhällen. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster hjälper vi våra kunder och partners för att uppnå bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi levererar motordrivna lösningar till ett brett spektrum av applikationer inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på över 140 års samlad erfarenhet inom områdetelektriska drivlinelösningar och med över 22 000 medarbetare i 100 länder och lär vi oss och blir bättre varje dag. go.abb/motion

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com   

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 72 461 20 00
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.