Connect with us

Marknadsnyheter

Aneo lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Scandinavian Biogas

Published

on

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande
23 november 2022

Styrelsen för Scandinavian Biogas Fuels International AB (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) beslutade den 5 oktober 2022 att genomföra en riktad nyemission, som var föremål för och sedermera godkändes av, en extra bolagsstämma den 27 oktober 2022 (”Emissionen”). Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) deltog i Emissionen och tecknade 12 miljoner nya aktier i Bolaget. Efter likviddagen i Emissionen idag den 23 november 2022 innehar Aneo cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.1 Aneo är därmed skyldigt att lämna ett offentligt budpliktserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget som inte redan innehas av Aneo.

Aneo lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biogas om att förvärva samtliga aktier i Scandinavian Biogas för 15,45 kronor kontant per aktie enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Scandinavian Biogas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Sammanfattning av Erbjudandet

 • Aneo erbjuder 15,45 kronor kontant för varje aktie i Scandinavian Biogas (“Erbjudandepriset”).
 • Erbjudandepriset motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Scandinavian Biogas aktie under 20 handelsdagar fram till och med den 5 oktober 2022, datumet då styrelsen för Bolaget offentliggjorde Emissionen.
 • Erbjudandepriset motsvarar en negativ premie om 2,5 procent jämfört med stängningskursen om 15,84 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 23 november 2022, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • Erbjudandet värderar samtliga aktier i Scandinavian Biogas till cirka 670 miljoner kronor.
 • Acceptfristen förväntas inledas omkring den 28 november 2022 och avslutas omkring den 19 december 2022.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Erbjudandet lämnas på grund av att Aneo är skyldigt att lämna ett budpliktsbud.

Aneo värdesätter kompetensen hos Scandinavian Biogas ledning och anställda och avser att fortsatt värna om den utmärkta relation som Scandinavian Biogas har till sina anställda. Med Aneos kunskap om Scandinavian Biogas och mot bakgrund av de rådande marknadsförhållandena avser Aneo inte att, till följd av genomförandet av Erbjudandet, göra några väsentliga förändringar för ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Scandinavian Biogas bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende Aneos ledning eller anställda.

Erbjudandet
Aneo erbjuder 15,45 kronor kontant för varje aktie i Scandinavian Biogas.2 Erbjudandepriset värderar samtliga aktier i Scandinavian Biogas till cirka 670 miljoner kronor (baserat på 43 578 852 aktier i Scandinavian Biogas). Aneo kommer inte ta ut något courtage i samband med utbetalning av vederlaget för de aktier som Aneo förvärvar genom Erbjudandet.

Erbjudandepriset motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Scandinavian Biogas aktie under 20 handelsdagar fram till och med den 5 oktober 2022, datumet då styrelsen för Bolaget offentliggjorde Emissionen. Erbjudandepriset motsvarar en:

 • premie om 0,1 procent jämfört med stängningskursen 15,44 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 5 oktober 2022, sista handelsdag före offentliggörande av Emissionen;
 • negativ premie om 2,5 procent jämfört med stängningskursen 15,84 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 23 november 2022, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • negativ premie om 3,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 23 november 2022.

Aneos aktieägande i Scandinavian Biogas
Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet innehar Aneo 15 713 272 aktier, vilket motsvarar cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas. Utöver detta innehar eller kontrollerar varken Aneo eller närstående några aktier eller andra finansiella instrument som ger Aneo en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Scandinavian Biogas.

Förutom Emissionen, där Aneo tecknade 12 miljoner nya aktier till ett pris om 25 kronor per aktie, har varken Aneo eller närstående förvärvat eller ingått några avtal om förvärv av några aktier i Scandinavian Biogas under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Uttalande av styrelsen i Scandinavian Biogas
Styrelsen för Scandinavian Biogas har meddelat att den kommer att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet samt ett värderingsutlåtande (fairness opinion) senast två veckor före acceptfristens utgång.3

Villkor för fullföljande av Erbjudandet
Inga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppställs.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Aneo kommer att finansiera Erbjudandet genom befintliga kontanta medel.

Due diligence
Aneo har inte genomfört någon due dilligence-undersökning av Bolaget i samband med Erbjudandet. Aneo har däremot, i samband med Emissionen, genomfört en begränsad due dilligence-undersökning av Scandinavian Biogas av bekräftande karaktär. Scandinavian Biogas har meddelat Aneo att ingen insiderinformation lämnades till Aneo i samband med due dilligence-undersökningen.

Aneo i korthet
Aneo Renewables Holding AS är ett nybildat norskt aktiebolag med organisationsnummer 829455722 och har sitt säte i Trondheim, med adress Klæbuveien 118, 7031 Trondheim, Norge. Aneo grundades hösten 2022 och kommer att investera i förnybar energiproduktion, elektrifiering och energieffektivitet. Aneo kommer att vara en pionjär inom det gröna skiftet med kapacitet och investeringskraft för att utveckla nya, gröna värdekedjor. Aneo ägs gemensamt av TrønderEnergi Vekst Holding och HitecVision. Aneo har cirka 300 anställda och totala tillgångar om cirka 7,3 miljarder kronor (7 miljarder NOK). För ytterligare information om Aneo, se www.aneo.com.

Scandinavian Biogas i korthet
Scandinavian Biogas är en av de största producenterna av biogas i Norden. Scandinavian Biogas grundades 2005 och producerar och säljer idag förnybar energi baserad på både CBG (komprimerad biogas) och Bio-LNG (flytande biogas) och flera relaterade tjänster. För ytterligare information om Scandinavian Biogas, se www.scandinavianbiogas.com.

Preliminär tidplan
Acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 28 november 2022 och avslutas omkring den 19 december 2022. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 23 december 2022.

Aneo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga likviddagen. En förlängning av acceptfristen kommer inte att fördröja utbetalning av vederlag till dem som redan har accepterat Erbjudandet.

Inlösen och avnotering
För det fall Aneo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Scandinavian Biogas avser Aneo att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Scandinavian Biogas. I samband därmed avser Aneo att verka för att aktierna i Scandinavian Biogas avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Uttalande av Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har bekräftat att Erbjudandepriset kan motsvara den volymvägda genomsnittskursen för de 20 handelsdagarna fram till och med den 5 oktober 2022, den dag då Bolagets styrelse offentliggjorde Emissionen. Se uttalandet AMN 2022:39.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och eventuella avtal som ingås mellan Aneo och aktieägare i Scandinavian Biogas med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska slutligt avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”) samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare
Aneo har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information
För mer information, vänligen kontakta:

Olav Sem Austmo
CFO
+47 976 75 514, [email protected]

Stig Tore Laugen
Director of communications and social responsibility

+47 916 00 217, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 november 2022 klockan 19.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Aneo avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Aneos och Scandinavian Biogas kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Aneo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

1 Vid bildandet av Aneo överfördes 3 713 272 aktier i Bolaget från TrønderEnergi Vekst Holding AS till Aneo, som ägs gemensamt av TrønderEnergi Vekst Holding AS och HitecVision.

2 Om Scandinavian Biogas lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare med en avstämningsdag som infaller före likviddagen i Erbjudandet, eller emitterar nya aktier (eller vidtar liknande bolagsåtgärder) som resulterar i en minskning av värdet per aktie i Scandinavian Biogas före likviddagen i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

3 Styrelseledamoten Håkon Welde är Head of M&A and Corporate Ownership I Aneo. Håkon Welde kommer därför på grund av intressekonflikt inte att delta i Scandinavian Biogas-styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet. Håkon Welde lämnar eller deltar inte i Erbjudandet.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.