Connect with us

Marknadsnyheter

APak publicerar årets hållbarhetsredovisning: ”Vi nöjer oss inte med att enbart fokusera på den egna verksamheten”

Published

on

Under 2022 har aPak fortsatt arbeta hårt med att minska sitt eget klimatavtryck, inte minst genom   en utbyggd solcellsanläggning och investeringar i eldrivna fordon. Men det räcker inte för det familjeägda förpackningsföretaget. I sin hållbarhetsredovisning klargör aPak att det är utanför det egna ledet, arm i arm med kunder och leverantörer, som företaget vill och kan göra den verkliga skillnaden. Ett samarbete som aPak gärna tar täten i.

Under tider som präglats av politiska oroligheter och inflation riskerar hållbarhet tappa sin starka position på agendan. Men i sin hållbarhetsredovisning klargör det västsvenska emballageföretaget aPak att de inte kommer tumma på sina klimatmål och värderingar under några förutsättningar. APak har sedan 2021 satt upp målet att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten till 2030 och i hela värdekedjan till 2050, helt utan klimatkompensation. Det är en ambitiös tidplan men aPak är fast beslutsamt om att den är möjlig.

– Det går att vara ambitiös med hållbarhetsarbetet och samtidigt bedriva en lönsam verksamhet, det är aPak ett bevis på. Vi kommer inte kompromissa med vare sig mål eller värderingar baserat på omvärldsläget eller ekonomiska utmaningar. För mig är det inte ett alternativ. Vi gör det här för att det i slutändan handlar om allas vår framtid, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

I årets hållbarhetsredovisning redovisar företaget ökade satsningar för hållbarhet inom flera områden. Under 2022 har aPak bland annat utbildat säljare i att kontinuerligt och utan undantag integrera hållbarhet i samtliga offerter. Företaget har även gjort sig självförsörjande på el i Mölndal samt minskat sitt brännbara avfall. Kärnan i aPaks hållbarhetsarbete bygger dock på samarbete och kunskapsdelning. I linje med det arrangerade aPak under 2022 för första gången ett uppskattat live-webinar för att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete, sina värderingar och kunskap till bolagets 144 leverantörer.

– Vi är inte den största aktören, men vi har många kontaktytor gentemot såväl kunder som leverantörer. Det behövs någon som drar i trådarna och som sätter rätt personer i samma rum. Någon som kan driva samarbeten framåt och säkerställa att vi har rätt ambitionsnivå. APak tar mer än gärna på sig den rollen, säger Frida Sidnäs, chief sustainability officer på aPak.

Utöver ett webinar med leverantörerna har aPak under året även bjudit in tre av de största kunderna, tillika tre stora och ledande aktörer inom svensk industri, till en workshop med fokus på hållbarhet. Workshopen syftade till att skapa ett forum för diskussion kring hållbarhetsmål, samarbeten och åtgärder för att gemensamt bli mer hållbara. Det finns inget ekonomiskt incitament för någon av parterna, men samarbeten som detta kan göra stor skillnad för vår gemensamma framtid menar aPak.

– Vår huvudsakliga ambition är att skapa ”den hållbara affären” och i den ingår såväl leverantörer som producenter och kunder. Vi tror att nyckeln till den affären ligger i kunskap och att vi i näringslivet måste bli bättre på att dela den och diskutera den med varandra. Detta skapar också en grund för att vi tillsammans ska kunna nå fler cirkulära lösningar vilket är ett måste, säger Evelina Lindgren.

Några nyheter från aPaks hållbarhetsarbete 2022:

  • 2 700 kvm nyinstallerade solceller. APak är därmed självförsörjande på el i Mölndal och producerar 459 000 kWh om året.

  • En ny eldriven lastbil har beställts tillsammans med sin logistikpartner.

  • Som partner till Göteborgs Stadsmission har aPak länge stöttat verksamheten. Under 2022 ökade aPak sitt bidrag med 20%

  • Under året som gått har aPak lanserat CO2e-värde på bolagets produkter på webben. Genom att påvisa en produkts klimatavtryck kan fler konsumenter fatta egna hållbara beslut.

  • Ett nytt samarbete med Stena Recycling har ingåtts för att förbättra återvinning och minska mängden avfall som går till brännbart.

  • Med förpackningslösningen Turbocharger har aPak vunnit förpackningstävlingarna, Scanstar 2022 och Worldstar 2023.

  • Reverifiering av ISO 26000. APak blev det första företaget i världen som verifierades enligt standarden ISO 26000. En internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar.

Kontakt

Frida Sidnäs
CFO/CSO 
031 721 22 25 
frida.sidnas@spack.nu

Peter Borgelöv
Marknadschef
031 721 22 00 
peter.borgelov@apak.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.